13 سپتامبر 2020
میثم نوروزیان پرسیده شد3 سال قبل

کمیسیون ماده 5 برای همسایه ما که ملکش زیر حدنصاب صدور پروانه ست با شرط حداکثر 80 درصد سطح اشغال و رعایت دو متر از ملک شمالی(ملک بنده) مجوز صادر نموده که شهرداری موقع صدور پروانه فاصله 2 متر را به جای ملک ما از سمت غرب اعمال نموده است که مالک بدون توجه به هیچ کدام از این موارد کل سطح اشغال را احداث نموده، با اعتراض ما ، کمیسیون ماده صد صرفا با استناد قراردادن پروانه (و بدون توجه به مصوبه کمیسیون ماده 5) و حقوق همسایه (نور و دید ملک بنده از سمت جنوب کلا کور شده است ) به اخذ جریمه از متخلف اکتفا نموده است.
با بررسی بیشتر بعمل آمده مشخص شد متخلف حصار بین دوتا ملک (که جزو ملک بنده بوده ) را تخریب نموده و حدود 6 سانتی متر هم به سمت ملک بنده تجاوز نموده است.
– چگونه میتوانم نسبت به اخذ ضرو زیان و صدور دستور تخریب ملک ایشان اقدام نمایم؟

1 پاسخ‌ها
موسسه حقوقی پاد عضو سایت پاسخ داده شد3 سال قبل

سلام دادگاه محل وقوع ملک برید دادخواست بدید ولی قبلش تامین دلیل هم انجام بدید