موسسه حقوقی پاد

مشاوره حقوقی

برای مشاوره حقوقی اینجا کلیک کنید

قرارداداجاره مکان تجاری توسط مستاجر دوم

اجاره مکان تجاری توسط مستاجر دوم

قرارداداجاره مکان تجاری توسط مستاجر دوم قرارداداجاره مکان تجاری توسط مستاجر دوم چه نکات مهمی دار.خواهان دعوی تخلیه عین مستأجره تجاری و مطالبه اجور معوقه به طرفیت خوانده طرح و اقامه می کند. ادعای خواهان آن است که سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی …. را از آقای الف خریداری کرده است و مقرر […]

اجاره ملک مسکونی برای فعالیت تجاری

موسسه حقوقی پاد,اجاره ملک مسکونی و استفاده از فعالیت تجاری

اجاره ملک مسکونی برای فعالیت تجاری اجاره ملک مسکونی به تجاری ایجاد حق کسب و پیشه برای مستاجر میکند؟ اجاره ملک مسکونی به تجاری و استحقاق مستاجر به سرقفلی در این حالت چگونه است؟ در دعوای اجاره ملک مسکونی برای فعالیت تجاری خواهان دعوی تخلیه ید به طرفیت خوانده طرح و اقامه می کند و […]