04 ژوئن 2020

1-عیب مورد اجاره باید باعث خارج شدن منافع قابل بهره برداری از مورد اجاره شود2- عیب میتواند موضوع خارجی باشد نه اینکه خود عین مستاجره دارای لطماتی باشد مثل اینکه مغازه ایی اجاره گردد و بعد از مدتی شهرداری جلوی فعالیت مغازه را بگیرد عیبی در ذات عین مستاجره نیست ولی عامل خارجی مانع از انتفاع است4-تلف عین مستاجره در صورتی که براثر حوادث قهریه مثل سیل و یا زلزله باشد باعث انفساخ عقد اجاره میشود ولی تلف عمدی یا غیر عمدی انسان باعث انفساخ نمیشود و عقد اجاره به قوت خود باقی است و مستاجر میتواند به تلف کننده رجوع کند و اجرت امثل بگیرد.5- تلف عین معین منظوراست نه کلی چون کلی باید مصداق دیگر جاگزین شود.

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

حتما مطالعه شود
نمونه قرارداد اجاره نامه انواع ملک (مسکونی-اداری-تجاری)