04 ژوئن 2020

1-عیب مورد اجاره باید باعث خارج شدن منافع قابل بهره برداری از مورد اجاره شود2- عیب میتواند موضوع خارجی باشد نه اینکه خود عین مستاجره دارای لطماتی باشد مثل اینکه مغازه ایی اجاره گردد و بعد از مدتی شهرداری جلوی فعالیت مغازه را بگیرد عیبی در ذات عین مستاجره نیست ولی عامل خارجی مانع از انتفاع است4-تلف عین مستاجره در صورتی که براثر حوادث قهریه مثل سیل و یا زلزله باشد باعث انفساخ عقد اجاره میشود ولی تلف عمدی یا غیر عمدی انسان باعث انفساخ نمیشود و عقد اجاره به قوت خود باقی است و مستاجر میتواند به تلف کننده رجوع کند و اجرت امثل بگیرد.5- تلف عین معین منظوراست نه کلی چون کلی باید مصداق دیگر جاگزین شود.

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

حتما مطالعه شود
نمونه قرارداد انتقال/ واگذاری حواله خودرو