29 ژوئن 2019

جرایم مالیاتی – دیرکرد

🔘 جرایم  _ مالیاتی جرایم مالیاتی، اگر مودی اظهارنامه مالیاتی عملکرد خود را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد جریمه دیرکرد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص ( اصلی یا متمم ) تا زمان پرداخت محاسبه و مطالبه خواهد شد .

🔘 در صورتی که اظهارنامه مالیاتیاظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده یا در موعد مقرر قانونی تسلیم ننماید : جرایم مالیاتی ،جریمه دیرکرد از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه قابل محاسبه و مطالبه میباشد

🔘جرایم مالیاتی ، به موجب ماده ۱۹۰ ق.م.م جریمه تاخیر معادل ۲/۵% به ازای هر ماه خواهد بود .

🔘 در خصوص مدت ماه های قابل محاسبه جریمه دیرکرددیرکرد نیز در تبصره دو ماده ۱۹۰ آمده است :

اگر فاصله بین اعتراض نسبت به برگ تشخیص تا تاریخ قطعی شدن بیش از یکسال شود جریمه فقط تا مدت زمان یکسال قابل مطالبه خواهد بود .

یک نکته خیلی مهم در زمان ارسال اظهارنامه

🔰حتما به جدول ترازنامه و مانده های اول دوره دقت کنید اگر مانده های اول دوره اظهارنامه تراز هم نباشه ارسال اظهارنامه انجام میشود و در زمان رسیدگی به مشکل برخورد میکنید، جرائم مالیاتی.

📆سال مالیاتی:
سال مالیاتی تقریبا ارتباط مستقیمی با سال مالی که یکی از مفروضات حسابداری میاشد،است.

سال مالیاتی از ابتدای فروردین ماه تا آخراسفند ماه (یک سال کامل شمسی) میباشد.

📙اظهارنامه عملکرد مالیاتی:
اظهارنامه عملکرد مالیاتی که به صورت الکترونیکی ارائه میشود فرمی است که سازمان امور مالیاتی کشور در اختیار مودیان مالیاتی قرار میدهد که مشخصات خود و فهرستی از عملکرد یکساله خود را اعلام نمایند.

حتما مطالعه شود
اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان املاک اجاری

🔹اشخاص حقوقی طبق ماده 110 ق.م.م تا پایان تیر ماه (4 ماه پس از پایان سال مالی) فرصت دارند اظهارنامه عملکرد خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

اشخاص حقیقی طبق ماده 100 ق.م.م تا پایان خرداد ماه (3 ماه پس از پایان سال مالی) فرصت دارند اظهارنامه عملکرد خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.