وکیل طلاق-طلاق به در خواست مرد

وکیل طلاق وکیل متخصص خانواده وکیل خانواده وکیل متخصص طلاق وکیل طلاق مشاوره طلاق مشاوره با وکیل خانواده باشماره 26116691 تماس بگیریدوکیل طلاق-هر چنانچه شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورت عدم امکان سازش، گواهی عدم امکان سازش به شوهر داده میشود و دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد. که چنانچه شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق نماید به جبس جنحه ای از ۶

ماه تا ۱ سال محکوم خواهد شد. طلاق به درخواست زن در قانون مدنی مواردی مانند استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه، عسر و حرج،

 

غایب مفقودالاثر شدن شوهر به مدت ۴ سال و وکالت زن برای طلاق ،موجباتی برای طلاق به درخواست زن می باشد.  الزام دادگاه به انفاق و عدم اجرای حکم نفقه به وسیله شوهر طریقه احراز عجزاز دادن نفقه است. که نفقه ای که استنکاف از دادن آن مجوز طلاق است نفقه آینده است و نفقه

 

گذشته را در بر نمی گیرد لکن هیات عمومی دیوان عالی در یک رای اصراری فقه گذشته را نیز شامل میداند. که قاعده عسر و حرج از قواعد ثانویه فقهی است و قاده اولیه در مورد طلاق این است که اختیار آن در دست شوهر است. وکیل طلاق باشماره 26116691 تماس بگیرید

 مصادیق عسر و حرج جهت رفع ابهام و جلوگیری از تشتت آراء دادگاهها عبارتند از:

1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی و ۹ماهمتناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر. ۴- ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج.

 

۵- ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری. که مراحل صدور حکم طلاق در صورت غیبت شوهر بیش از ۴سال:

 

1- درخواست طلاق از طرف زن به دادگاه ۲- آگهی دادگاه در روزنامه ٣- ثابت نشدن حیات غایب پس از گذشت یکسال از نشر اولین آگهی

 

۴- صدورحکم طلاق توسط دادگاه. که قبل از گذشتن لااقل ۵ سال از تاریخ آخرین خبر غایب دادگاه نمی تواند حکمطلاق صادر کند مطابق ماده ۱۱۵۶ ق.م. زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد و در صورتی که شوهر پس از طلاق رجوع نماید دیگر حقی نسبت به زن ندارد، لیکن اگر قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد. 

وکیل طلاق باشماره 26116691 تماس بگیرید

طلاق با توافق زوجین 

از انواع طلاق که با توافق طرفین صورت می گیرد طلاق خلع و مبارات است .

در طلاق خلع و مبارات زن مالی به شوهر میدهد و موافقت او را برای طلاق جلب می کند. که طلاق خلع بر اساس کراهت زن واقع می شود و مالی که در آن زن به شوهر در ازای طلاق میدهد ممکن است به اندازه مهر یا کمتر یا بیشتر از آن باشد.

مطابق قانون مدنی: طلاق به عوض هنگامی صحیح است که مبتنی بر کراهیت زوجه از زوج و به صوت خلع ید یا مبارات باشد. وکیل طلاق باشماره 26116691 تماس بگیرید

شرایط طلاق دهنده (شوهر

طلاق در فقه اسلامی و قانون مدنی ایقاع به شمار می آید که به وسیله شوهر یا به نمایندگی از او واقع می شود که طلاق دهنده (شوهر) باید اراده و اهلیت برایطلاق داشته باشد. کا وجود اراده و منجز بودن آن

و هر گاه کسی در حال مستی یا از باب شوخی صیغه طلاق جاری کند یا اشتباها به جای یکی از زنهایش زن دیگری را طلاق دهد این طلاق باطل است. وکیل طلاق باشماره 26116691 تماس بگیرید

و قصد طلاق باید به طور منجز باشد یعنی طلاق دهنده باید جازم و قاطع باشد و در صورت معلق بودن باطل است. چنانچه مرد به زنش بگوید: طلاقت دادم اگر تا 3 ماه دیگر آبستن نشوی (ماده ۱۱۳۵ ق.م).

و طلاق مکره و ضمانت اجرای آن: اگر شوهر از روی اکراه و تهدید و فشار، زن خود را طلاق دهد، طلاق باطل و تنفیذ بعدی آن را صحیح نمی کند. که اهلیت (بلوغ و عقل): طلاق دهنده باید بالغ و عاقل باشد. ماده ۱۱۳۶ق.م. صغیر حتی با اجازه قیم یا ولی خود نمی تواند زن خویش را طلاق دهد.

وکیل متخصص طلاق-وکیل خانواده وکیل طلاق وکیل طلاق               padlawyer

وکیل متخصص طلاقوکیل خانواده

طلاق مجنون

مجنون دائمی نمی تواند شخصا زنش را طلاق دهد ولی قانونگذار به ولی یا قیم مجنون اختیار داده است که با رعایت مقررات و مصلحت مولی علیه زن او را طلاق بدهد. (ماده ۱۱۳۷ ق.م).

در صورتی که طلاق بوسیله قیم صورت گیرد موافقت دادستان و تصویب دادگاه لازم است اما در مورد ولی قهری و وصی نیازی به موافقت دادستان

نیست هر چند اجازه دادگاه لازم است. – در مورد مجنون ادواری خود می تواند در حال افاقه طلاق را واقع سازد. د طلاق سفیه: چون حجر سفیه محدود به امور مالی است و طلاق را نمی توان از این امور محسوب داشت، طلاق سفیه بی اشکال است. و کیل طلاق باشماره 26116691 تماس بگیرید

  برابر قانون مدنی طلاق باید در حال پاکی زن واقع شود و به علاوه باید از پایان عادت زنانگی تا هنگام طلاق بین زن و شوهر نزدیکی روی نداده باشد تا: از افزایش طلاق بدینوسیله جلوگیری شود. ٢- وضع زن از لحاظ بارداری معلوم گردد. 

و کیل طلاق باشماره 26116691 تماس بگیرید

پاکی زن:

مطابق طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست. (ماده ۱۱۴۰ ق.م)

 نفاس حالتی است مانند عادت زنانگی که هنگام زایمان و مدتی بعد از آن در زن پیدا می شود و مدت آن حداکثر ۱۰ روز بعد از زایمان است. طلاق در حال عادت زنانگی و نفاس باطل است. مگر در سه مورد: 1- طلاق زن آبستن: معمولا در دوران حاملگی عادت زنانگی و نفاسوجودندارد. و کیل طلاق باشماره 26116691 تماس بگیرید

2- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود. 

حتما مطالعه شود
آمار جهانی طلاق

۳- طلاق از طرف شوهر غایب:

اگر شوهر غایب باشد یعنی در زمان طلاق در و محل سکونت زن نباشد و تنواند اطلاع حاصل کند که زن درحال طهر و است یا نه می تواند زن خود را طلاق دهد.

 هر گاه شوهر زندانی باشد یا جدا از زن زندگی کند به نحوی که آگاهی ازحال زن برای او ممکن نباشد در این صورت هم پاکی زن شرط نیست.

 عدم وقوع نزدیکی از پایان عادت زنانگی تا هنگام طلاق:

۱- طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست. ماده ۱۱۴۱ ق.م. (زن باید در طهر غیرمواقعه باشد)

مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد .

۲- اگر زن با وجود اقتضای سن یا به علت بیماری یا اختلالات مادرزادی عادت ان نمی شود، طلاق وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن ۳ماه در گذشته باشد.برای مشاوره با وکیل طلاق و وکیل خانواده و موارد طلاق با موسسه حقوقی پاد تماس بگیرید.

میزان گرایش به طلاق

 مقصود از این مفهوم، میزان تمایـل و علاقـهی زوجـین بـه جـدا شـدن از یکدیگر و گسستن پیوند زناشویی طی مراحل قانونی است. ایـن مفهـوم دارای سـهبعـد شـناختی، عـاطفی و رفتاری بوده است که برای سنجش این متغیر، از یک مقیاس 15 گویهای(طرح 5 گویه مستقل برای سنجش هریک از ابعاد سه گانه مذکور) استفاده شده اسـت. بـه عنـوان مثـال، بـرای سـنجش بعـد شـناختی طـلاق گویههایی نظیر “امروزه طلاق زیاد شده است”، “طلاق کانون خانواده را متلاشـی مـیکنـد”، و… طراحـی شدهاند. برخی ازگویهها، نظیر “طلاق گرفتن راهی درست برای پایاندادن به اختلافـات خـانوادگی اسـت”، “طلاق گرفتن رهایی از جهنم اختلافات است”، و… برای سنجش بعد عاطفی طلاق طـرح گردیـده بودنـد. و کیل طلاق باشماره 26116691 تماس بگیرید همچنین ازگویههایی نظیر “حاضرم طلاق بگیرم اگر شده چندین بار به دادگاه بروم”، “حاضرم طلاق بگیرم اگر شده از حقوق و داراییام بگذرم”، و…جهت سنجش بعد رفتاری گرایش به طلاق استفاده شـده اسـت. از پاسخگویان خواسته شد تا میزان موافقت یا مخالفت خود را با گویههای 15 گانهی مقیاس(به صـورت طیـف لیکرت ازکاملاً موافق تا کاملاً مخالف)، مشخص نمایند. دامنه احتمالی پاسخهای هر پاسخگو میتوانست از 1 صفر (کاملاً مخالف با تمام گویهها) تا 60) کاملاً موافق با تمام گویههـا) در نوسـان باشـد. ضـریب پایـایی محاسبه شده برای مقیاس میزان گرایش به طلاق بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، برابر با 610/0 بوده است نسبتاً مناسب بین گویههای طرح شده در مقیاس مذکور است. 2 که بیانگر همسازی درونی – میزان برآورده نشدن انتظارات همسران از یکدیگر: هر فـرد در پایگـاه و منزلـت ” همسـری”، توقعات متقابلی از همسر خویش دارد. به مجموعه انتظارات و توقعاتی که مرد یـا زن در چهـارچوب زنـدگی خانوادگی از همسر خود دارد، انتظارات همسران از یکدیگر میگوییم. در صورت برآورده شدن این انتظارات و توقعات، فرد خود را در موقعیت پاداشدهنده میبیند و تصور سـود در زنـدگی زناشـویی خواهـد داشـت و در مقابل؛ اگر این انتظارات از نقش همسر، طبق آنچه که فرد یا جامعه مـیخواسـته اسـت نباشـد، وی خـود را زیاندیده میبیند. در این حالت، میتوان گفت که انتظارات همسران از یکدیگر برآوردهنشـده اسـت. و کیل طلاق باشماره 26116691 تماس بگیریدadliran.ir

حتما مطالعه شود
حق حبس زن برای گرفتن مهریه چیست؟

طلاقبرای عملیاتی کردن این مفهوم، یک مقیـاس 15گویـهای(آلفـای کرونبـاخ معـادل 890/0 (طراحـی گردیدکه در آن عباراتی راجع به ویژگیهای همسران در چهار بعد ارتباطی (نظیر همسرم اجازه نمیدهـد تـا دیگران در مسائل خانوادگی ما دخالت کنند)؛ عاطفی- تربیتی(نظیر همسرم در خانـه عفـت کـلام را رعایـت میکند)؛ مادی (نظیر همسرم ظاهر آراسته و مرتبی دارد)؛ و اخلاقی- منزلتی(نظیر همسرم احترام والـدینم را نگه میدارد) مطرح گردید.برای مشاوره با و کیل طلاق و وکیل خانواده و موارد طلاق وکیل متخصص خانواده با موسسه حقوقی پاد تماس بگیرید.

دخالت دیگران در زندگی زوجین

 مقصود از دخالت دیگران در زندگی زوجـین، میـزان تأثیرگـذاری اشخاص مختلف (دیگران مهم) در زندگی زن و شوهر است؛ بهنحوی که روند ثابت و سالم زندگی زوجین را دچار اختلال و بحران نموده و احتمال اختلاف یا جدایی آنها را افزایش دهد. برای سنجش عملی این متغیـر، از یک مقیاس10 گویهای استفاده شد(آلفای کرونباخ معادل773/0 .(در این مقیاس، گویههایی راجع به نحوه دخالت دیگران مهم (یعنی اشخاص نزدیک به پاسخگو ازجمله والدین، اقوام، همسایهها، دوستان و اطرافیان) در زندگی زوجین، به اشکال مستقیم (نظیر رضایت والدین به طلاق، اظهار نظر مستقیم نزدیکـان راجـع بـه ویژگیهای همسر، بیان و آشکارسازی معایب همسر توسط دیگران) و غیر مستقیم (انجام رفتارهایی توسـط اطرافیان نظیر به رخ کشیدن زندگی مرفه و سـعادتمند خودشـان نـزد پاسـخگو، تمجیـد از اخـلاق و کـردار همسرانشان در نزد پاسخگو و تصویرسازیهای واقعی یا غیـر واقعـی از زنـدگی بـی دغدغـه خودشـان نـزد پاسخگو)، مطرح گردید.برای مشاوره با و کیل طلاق و وکیل خانواده و یا وکیل متخصص خانواده موارد طلاق با موسسه حقوقی پاد تماس بگیرید. وکیل طلاق باشماره 26116691 تماس بگیرید

حتما مطالعه شود
وکیل خانواده

وکیل طلاق-میزان تصور مثبت از پیامدهای طلاق

مقصود از این مفهوم، تصوری است که فـرد راجـع بـه بـروز احتمالی مشکلات و دشواریهای زندگی پس از وقوع طلاق در ذهن خود دارد. بهعبارت واضحتـر، پاسـخگو تصور میکند درصورت وقوع طلاق، از چه سختیها و مشکلاتی که در زندگی مشترک داشته است، رهـایی مییابد و یا به چه شرایط مساعدتری دست خواهد یافت. در واقع، پاسخگو تصور میکند مشـکلات احتمـالی پس از طلاق به چه میزان ممکن است برای شخص وی رخ دهد. به منظور سـنجش ایـن مفهـوم، از یـک مقیاس 12 گویهای استفاده گردید(آلفای کرونباخ معادل 894/0 .(این مقیاس دارای سه بعـد مسـتقل بـوده است؛ بعد منزلتی- نظارتی که با گویههایی نظیر “طلاق گرفتن باعث لطمـه خـوردن بـه آبـروی خـانوادگی میشود”، و یا “طلاق گرفتن باعث عدم تأیید و پذیرش توسط خانواده و دوستان مـیشـود” سـنجیده شـد. برای سنجش بعد عاطفی- تربیتی از گویههایی نظیر “طلاق گـرفتن، باعـث تنهـا شـدن و بـروز مشـکلات عاطفی میشود” ، و یا “طلاق گرفتن باعث آسیبدیدگی روحی و روانی اعضای خانواده میشـود” اسـتفاده شده است. همچنین، به منظور سنجش بعد اقتصادی، گویههایی نظیر “طلاق گرفتن باعـث بـروز مشـکل در تهیه و تأمین مسکن مناسب میشود”، و یا “طلاق گرفتن باعث به وجـود آمـدن مشـکل در تـأمین هزینـه زندگی میشود” به کار رفته است. – تفاوت عقاید زوجین: ناهمسانی و اختلاف بین سلایق، عقاید و باورهـای زوجـین در زمینـهی مسـایل مختلف زندگی خانوادگی، تفاوت عقاید زوجین نامیده میشود. به تعبیر عملیاتی، میـزان نزدیکـی یـا دوری بـین عقاید زوجین نسبت به مسایل گوناگون زندگی زناشویی را میتوان تحت عنوان تفـاوت عقایـد زوجـین تعریـف کرد. در این تحقیق، برای سنجش تفاوت عقاید زوجین، از یک مقیاس 15گویـهای اسـتفاده شـده اسـت(آلفـای کرونباخ معادل653/0 .(این مقیاس دارای سه بعد بوده است؛ بعد رفتاری (گویههایی نظیر من و همسرم در مورد کمک به پدران و مادرانمان با یکدیگر هم عقیدهایم، من و همسرم در مورد مشارکت در وظـایف خانـهداری بـا یکدیگر هم عقیدهایم، و…)؛ بعد اقتصادی(گویههایی نظیر من و همسرم در مورد چگونگی خرج کردن درآمدها و داراییهایمان با یکدیگر هم عقیدهایم، من و همسرم در مورد خرید وسایل مورد نیـاز منـزل بـا یکـدیگر هـم عقیدهایم)؛ و بعد عاطفی- تربیتی(گویه هایی نظیر من و همسرم در مورد تربیت فرزندان و نحوه برخورد با آنها بـا یکدیگر هم عقیدهایم، من و همسرم در مورد نحوه و میزان روابط جنسی با یکدیگر هم عقیدهایم). وکیل طلاق باشماره 26116691 تماس بگیرید

وکیل طلاق وکیل متخصص خانواده وکیل خانواده وکیل متخصص طلاق وکیل طلاق مشاوره طلاق مشاوره با وکیل خانواده باشماره 26116691 تماس بگیرید

وکیل طلاق وکیل متخصص خانواده وکیل خانواده وکیل متخصص طلاق وکیل طلاق مشاوره طلاق مشاوره با وکیل خانواده باشماره 26116691 تماس بگیرید

وکیل طلاق وکیل متخصص خانواده وکیل خانواده وکیل متخصص طلاق وکیل طلاق مشاوره طلاق مشاوره با وکیل خانواده باشماره 26116691 تماس بگیرید

وکیل طلاق وکیل متخصص خانواده وکیل خانواده وکیل متخصص طلاق وکیل طلاق مشاوره طلاق مشاوره با وکیل خانواده باشماره 26116691 تماس بگیرید

وکیل طلاق وکیل متخصص خانواده وکیل خانواده وکیل متخصص طلاق وکیل طلاق مشاوره طلاق مشاوره با وکیل خانواده باشماره 26116691 تماس بگیرید

وکیل طلاق وکیل متخصص خانواده وکیل خانواده وکیل متخصص طلاق وکیل طلاق مشاوره طلاق مشاوره با وکیل خانواده باشماره 26116691 تماس بگیرید

 

sabtsabz.com

mohajertcanada.com

https://fa.wikipedia.org/wiki

 

02126116691 02126116698 02126116698 info@padlawyer.org