وکیل طلاق-میزان گرایش به طلاق

وکیل طلاق مقصود از این مفهوم، میزان تمایـل و علاقـهی زوجـین بـه جـدا شـدن از یکدیگر و گسستن پیوند زناشویی طی مراحل قانونی است. ایـن مفهـوم دارای سـهبعـد شـناختی، عـاطفی و رفتاری بوده است که برای سنجش این متغیر، از یک مقیاس 15 گویهای(طرح 5 گویه مستقل برای سنجش هریک از ابعاد سه گانه مذکور) استفاده شده اسـت. بـه عنـوان مثـال، بـرای سـنجش بعـد شـناختی طـلاق گویههایی نظیر “امروزه طلاق زیاد شده است”، “طلاق کانون خانواده را متلاشـی مـیکنـد”، و… طراحـی شدهاند. برخی ازگویهها، نظیر “طلاق گرفتن راهی درست برای پایاندادن به اختلافـات خـانوادگی اسـت”، “طلاق گرفتن رهایی از جهنم اختلافات است”، و… برای سنجش بعد عاطفی طلاق طـرح گردیـده بودنـد. همچنین ازگویههایی نظیر “حاضرم طلاق بگیرم اگر شده چندین بار به دادگاه بروم”، “حاضرم طلاق بگیرم اگر شده از حقوق و داراییام بگذرم”، و…جهت سنجش بعد رفتاری گرایش به طلاق استفاده شـده اسـت. از پاسخگویان خواسته شد تا میزان موافقت یا مخالفت خود را با گویههای 15 گانهی مقیاس(به صـورت طیـف لیکرت ازکاملاً موافق تا کاملاً مخالف)، مشخص نمایند. دامنه احتمالی پاسخهای هر پاسخگو میتوانست از 1 صفر (کاملاً مخالف با تمام گویهها) تا 60) کاملاً موافق با تمام گویههـا) در نوسـان باشـد. ضـریب پایـایی محاسبه شده برای مقیاس میزان گرایش به طلاق بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، برابر با 610/0 بوده است نسبتاً مناسب بین گویههای طرح شده در مقیاس مذکور است. 2 که بیانگر همسازی درونی – میزان برآورده نشدن انتظارات همسران از یکدیگر: هر فـرد در پایگـاه و منزلـت ” همسـری”، توقعات متقابلی از همسر خویش دارد. به مجموعه انتظارات و توقعاتی که مرد یـا زن در چهـارچوب زنـدگی خانوادگی از همسر خود دارد، انتظارات همسران از یکدیگر میگوییم. در صورت برآورده شدن این انتظارات و توقعات، فرد خود را در موقعیت پاداشدهنده میبیند و تصور سـود در زنـدگی زناشـویی خواهـد داشـت و در مقابل؛ اگر این انتظارات از نقش همسر، طبق آنچه که فرد یا جامعه مـیخواسـته اسـت نباشـد، وی خـود را زیاندیده میبیند. در این حالت، میتوان گفت که انتظارات همسران از یکدیگر برآوردهنشـده اسـت.طلاق

در ایـن مقاله برای عملیاتی کردن این مفهوم، یک مقیـاس 15گویـهای(آلفـای کرونبـاخ معـادل 890/0 (طراحـی گردیدکه در آن عباراتی راجع به ویژگیهای همسران در چهار بعد ارتباطی (نظیر همسرم اجازه نمیدهـد تـا دیگران در مسائل خانوادگی ما دخالت کنند)؛ عاطفی- تربیتی(نظیر همسرم در خانـه عفـت کـلام را رعایـت میکند)؛ مادی (نظیر همسرم ظاهر آراسته و مرتبی دارد)؛ و اخلاقی- منزلتی(نظیر همسرم احترام والـدینم را نگه میدارد) مطرح گردید.

وکیل طلاق-دخالت دیگران در زندگی زوجین

وکیل طلاق مقصود از دخالت دیگران در زندگی زوجـین، میـزان تأثیرگـذاری اشخاص مختلف (دیگران مهم) در زندگی زن و شوهر است؛ بهنحوی که روند ثابت و سالم زندگی زوجین را دچار اختلال و بحران نموده و احتمال اختلاف یا جدایی آنها را افزایش دهد. برای سنجش عملی این متغیـر، از یک مقیاس10 گویهای استفاده شد(آلفای کرونباخ معادل773/0 .(در این مقیاس، گویههایی راجع به نحوه دخالت دیگران مهم (یعنی اشخاص نزدیک به پاسخگو ازجمله والدین، اقوام، همسایهها، دوستان و اطرافیان) در زندگی زوجین، به اشکال مستقیم (نظیر رضایت والدین به طلاق، اظهار نظر مستقیم نزدیکـان راجـع بـه ویژگیهای همسر، بیان و آشکارسازی معایب همسر توسط دیگران) و غیر مستقیم (انجام رفتارهایی توسـط اطرافیان نظیر به رخ کشیدن زندگی مرفه و سـعادتمند خودشـان نـزد پاسـخگو، تمجیـد از اخـلاق و کـردار همسرانشان در نزد پاسخگو و تصویرسازیهای واقعی یا غیـر واقعـی از زنـدگی بـی دغدغـه خودشـان نـزد پاسخگو)، مطرح گردید.

 

 وکیل طلاقمیزان تصور مثبت از پیامدهای طلاق

مقصود از این مفهوم، تصوری است که فـرد راجـع بـه بـروز احتمالی مشکلات و دشواریهای زندگی پس از وقوع طلاق در ذهن خود دارد. بهعبارت واضحتـر، پاسـخگو تصور میکند درصورت وقوع طلاق، از چه سختیها و مشکلاتی که در زندگی مشترک داشته است، رهـایی مییابد و یا به چه شرایط مساعدتری دست خواهد یافت. در واقع، پاسخگو تصور میکند مشـکلات احتمـالی پس از طلاق به چه میزان ممکن است برای شخص وی رخ دهد. به منظور سـنجش ایـن مفهـوم، از یـک مقیاس 12 گویهای استفاده گردید(آلفای کرونباخ معادل 894/0 .(این مقیاس دارای سه بعـد مسـتقل بـوده است؛ بعد منزلتی- نظارتی که با گویههایی نظیر “طلاق گرفتن باعث لطمـه خـوردن بـه آبـروی خـانوادگی میشود”، و یا “طلاق گرفتن باعث عدم تأیید و پذیرش توسط خانواده و دوستان مـیشـود” سـنجیده شـد. برای سنجش بعد عاطفی- تربیتی از گویههایی نظیر “طلاق گـرفتن، باعـث تنهـا شـدن و بـروز مشـکلات عاطفی میشود” ، و یا “طلاق گرفتن باعث آسیبدیدگی روحی و روانی اعضای خانواده میشـود” اسـتفاده شده است. همچنین، به منظور سنجش بعد اقتصادی، گویههایی نظیر “طلاق گرفتن باعـث بـروز مشـکل در تهیه و تأمین مسکن مناسب میشود”، و یا “طلاق گرفتن باعث به وجـود آمـدن مشـکل در تـأمین هزینـه زندگی میشود” به کار رفته است. – تفاوت عقاید زوجین: ناهمسانی و اختلاف بین سلایق، عقاید و باورهـای زوجـین در زمینـهی مسـایل مختلف زندگی خانوادگی، تفاوت عقاید زوجین نامیده میشود. به تعبیر عملیاتی، میـزان نزدیکـی یـا دوری بـین عقاید زوجین نسبت به مسایل گوناگون زندگی زناشویی را میتوان تحت عنوان تفـاوت عقایـد زوجـین تعریـف کرد. در این تحقیق، برای سنجش تفاوت عقاید زوجین، از یک مقیاس 15گویـهای اسـتفاده شـده اسـت(آلفـای کرونباخ معادل653/0 .(این مقیاس دارای سه بعد بوده است؛ بعد رفتاری (گویههایی نظیر من و همسرم در مورد کمک به پدران و مادرانمان با یکدیگر هم عقیدهایم، من و همسرم در مورد مشارکت در وظـایف خانـهداری بـا یکدیگر هم عقیدهایم، و…)؛ بعد اقتصادی(گویههایی نظیر من و همسرم در مورد چگونگی خرج کردن درآمدها و داراییهایمان با یکدیگر هم عقیدهایم، من و همسرم در مورد خرید وسایل مورد نیـاز منـزل بـا یکـدیگر هـم عقیدهایم)؛ و بعد عاطفی- تربیتی(گویه هایی نظیر من و همسرم در مورد تربیت فرزندان و نحوه برخورد با آنها بـا یکدیگر هم عقیدهایم، من و همسرم در مورد نحوه و میزان روابط جنسی با یکدیگر هم عقیدهایم)