12 ژوئن 2019

وکیل خانواده

وکیل خانواده-تشریفات طلاق عبارتند از: اجازه با حکم دادگاه، داوری، تشریفات اجرای صیغه

وکیل خانواده-طلاق و ثبت طلاق.

لزوم صدور گواهی عدم سازش 

 وکیل خانواده-گواهی عدم امکان سازش که از طرف دادگاه می باشد حتی در صورت توافق نیزلازم است.

جهت هماهنگی با وکیل خانواده و وکیل متخصص خانواده با موسسه حقوقی پاد تماس بگیرید

 

کار در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است. کم مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند با صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حذ عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید. ماده ۳۳ – قانون حمایت از خانواده مصوب ۹۱) که دادگاه صادر کننده حکم طلاق باید در رای صادر شده بر نمایندگی سردفتر در

اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند. جهت هماهنگی با وکیل خانواده و وکیل متخصص خانواده با موسسه حقوقی پاد تماس بگیریدکم مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و

طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رای است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به

دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است. که دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج،

وکیل خانواده وکیل خانواده وکیل خانواده padlawyer

وکیل خانواده

جهت هماهنگی با وکیل خانواده و وکیل متخصص خانواده با موسسه حقوقی پاد تماس بگیریدتکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و  مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

 هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین به خادم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد. هت هماهنگی با وکیل خانواده و وکیل متخصص خانواده با موسسه حقوقی پاد تماس بگیرید

حتما مطالعه شود
وکیل طلاق-مشاوره با وکیل-مشاوره انلاین

هت هماهنگی با وکیل خانواده و وکیل متخصص خانواده با موسسه حقوقی پاد تماس بگیرید

هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد. در فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل م آید. . که هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، جهت هماهنگی با وکیل خانواده و وکیل متخصص خانواده با موسسه حقوقی پاد تماس بگیریددر صورتی

که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادر کننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست. که در مورد سفیه، صغیر و مجنون ادواری، ولی یا قیم نمی تواند به نمایندگی از آنها

درخواست صدور گوهی عدم امکان سازش نماید اما در مورد مجنون دائمی این امر صادق است. ارجاع به داوری که در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به

نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند. که پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته ازتاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

جهت هماهنگی با وکیل خانواده و وکیل متخصص خانواده با موسسه حقوقی پاد تماس بگیرید

حتما مطالعه شود
مشاوره حقوقی طلاق توافقی

 محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته میشوند. که در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. در صورت امتناع زوجین معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین تعیین داور مبادرت می کند. کا فرق داوری با دادرسی این است که داور معمولا توسط اصحاب دعوی انتخاب میشود ولی دادرس به وسیله مقامات عمومی منصوب می شود، به علاوه داور دارای سمت قضائی و مکلف به رعایت تشریفات آنین دادرسی مدنی نیست.جهت هماهنگی با وکیل خانواده و وکیل متخصص خانواده با موسسه حقوقی پاد تماس بگیرید

وکیل خانواده-ارجاع به مراکز مشاوره

جهت هماهنگی با وکیل خانواده و وکیل متخصص خانواده با موسسه حقوقی پاد تماس بگیریددر صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز  مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند. (ماده ۲۵- قانون حمایت از خانواده مصوب ۹۱) کے مراکز مشاوره خانوادگی . و به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است مراکز مشاوره | خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند. هم در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه ها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

جهت هماهنگی با وکیل خانواده و وکیل متخصص خانواده با موسسه حقوقی پاد تماس بگیرید

 

حتما مطالعه شود
آمار جهانی طلاق

اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و بان حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای استجهت هماهنگی با وکیل خانواده و وکیل متخصص خانواده با موسسه حقوقی پاد تماس بگیرید

که ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضائیه میرسد. و در حوزه های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

و مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش میکنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند.

جهت هماهنگی با وکیل خانواده و وکیل متخصص خانواده با موسسه حقوقی پاد تماس بگیرید

 

و دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خودمبادرت به صدور رأی می کند.

اجرای صیغه 

اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد. که مطابق ماده ۱۱۳۴ ق.م طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع شود.

چنانچه هنگام اجرای صیغه طلاق دو شاهد حاضر نباشند طلاق باطل اس که صیغه طلاق اگر چه تکرارشود مقید یک طلاق است و شخص نمی تواند در یکجلسه زنش را دو یا سه طلاقه کند. جهت هماهنگی با وکیل خانواده و وکیل متخصص خانواده با موسسه حقوقی پاد تماس بگیرید

تشریفات خاص طلاق رجعی

و در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه میشود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است،جهت هماهنگی با وکیل خانواده و وکیل متخصص خانواده با موسسه حقوقی پاد تماس بگیرید مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورت جلسه تکمیل و طلاق ثبت میشود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود.جهت هماهنگی با وکیل خانواده و وکیل متخصص خانواده با موسسه حقوقی پاد تماس بگیرید در هر حال در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود. او در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم

طلاق باید از سوی دادگاه صادر کننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود. ثبت طلاق و ضمانت اجرای آنا کھر ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا

حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است. ا کی ثبت طلاق در دفتر رسمی از شرایط صحت و تحقق آن نیست ، لذا طلاقی را که به ثبت نرسیده، در صورتی که وقوع آن مسلم باشد نمی توان باطل دانست،

 

 

لیکن عدم ثبت طلاق جرم شناخته شده است. که ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق

الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.جهت هماهنگی با وکیل خانواده و وکیل متخصص خانواده با موسسه حقوقی پاد تماس بگیرید

حتما مطالعه شود
وکیل خانواده

ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه با صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. که در طلاق خلع و مبارات شوهر از پرداخت فدیه معاف می باشد. .

وکیل متخصص خانواده وکیل خانواده وکیل خانواده padlawyer

وکیل متخصص خانواده

شرایط وکیل خانواده

وکیلوکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ،طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.امری که وکیلان برای آن نایب می شوند،  همان دعوا است.چه موکل خواهان باشد یا خوانده ، شاکی باشد یا متشاکی عنه و متهم.گاهی هم مورد نیابت دعوا نیست بلکه موضوعی است که باید وکیل به ادارات دولتی مختلف مراجعه کند مانند:اداره ی ثبت یا شهرداری یا اداره ی مالیات ها.جهت هماهنگی با وکیل خانواده و وکیل متخصص خانواده با موسسه حقوقی پاد تماس بگیرید

وکیل برای انجام امر مورد نیابت نیاز به سندی بین خود وموکلش دارد.آن سندوکالت نامه است.فرم های سند وکالت به صورت متحد الشکل از سوی

کانون وکلا تنظیم ودر اختیار وکلا قرار میگیرند وآنها فرم ها را تکمیل وپس از امضای موکل وخود به مرجع ذی ربط تسلیم میکنند.این فرم ها

درواقع همان وکالتنامه هستنندکه الصاق تمبر مالیات مربوط به حق الوکاله به آنها ضرورت دارد .جهت هماهنگی با وکیل خانواده و وکیل متخصص خانواده با موسسه حقوقی پاد تماس بگیریدگرچه وکالت نامه های مزبور درعداد اسناد رسمی قرار

نمی گیرندوجزو اسناد عادی محسوب می شوند، مع هذا اعتبار آنها بیش از اسناد عادی است زیرا،ازطرف کانون وکلا به عنوان یکی از انجمن های صنفی

شناخته شده ی قانونی صادر وتوسط وکیلی که رسما به عنوان وکیل دادگستری شناخته شود تکمیل و امضاء می گردد.

{نکته: قرارداد حق الوکاله را هیچ یک از طرفین نمی توانند به طور یک طرفه فسخ نمایند .}

 

 

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ،طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.امری که وکیلان برای آن نایب می شوند،  همان دعوا است.چه موکل خواهان باشد یا خوانده ، شاکی باشد یا متشاکی عنه و متهم.گاهی هم مورد نیابت دعوا نیست بلکه موضوعی است که باید وکیل به ادارات دولتی مختلف مراجعه کند مانند:اداره ی ثبت یا شهرداری یا اداره ی مالیات ها.جهت هماهنگی با وکیل خانواده و وکیل متخصص خانواده با موسسه حقوقی پاد تماس بگیرید

وکیل برای انجام امر مورد نیابت نیاز به سندی بین خود وموکلش دارد.آن سندوکالت نامه است.فرم های سند وکالت به صورت متحد الشکل از سوی

کانون وکلا تنظیم ودر اختیار وکلا قرار میگیرند وآنها فرم ها را تکمیل وپس از امضای موکل وخود به مرجع ذی ربط تسلیم میکنند.این فرم ها

درواقع همان وکالتنامه هستنند.جهت هماهنگی با وکیل خانواده و وکیل متخصص خانواده با موسسه حقوقی پاد تماس بگیرید

که الصاق تمبر مالیات مربوط به حق الوکاله به آنها ضرورت دارد .گرچه وکالت نامه های مزبور درعداد اسناد رسمی قرار

نمی گیرندوجزو اسناد عادی محسوب می شوند، مع هذا اعتبار آنها بیش از اسناد عادی است زیرا،ازطرف کانون وکلا به عنوان یکی از انجمن های صنفی

شناخته شده ی قانونی صادر وتوسط وکیلی که رسما به عنوان وکیل دادگستری شناخته شود تکمیل و امضاء می گردد.

 

 

{نکته: قرارداد حق الوکاله را هیچ یک از طرفین نمی توانند به طور یک طرفه فسخ نمایند .}

 

حدود و وظایف ومسئولییت های وکیل را باید بر اساس قانون خاص وکالت تعیین نمود واز بستر قانون مدنی در باب عقد وکالت ، صرفا در موارد سکوت قانون خاص بهره گرفت . منشا مسئولیت های وکیل دادگستری و تکالیفی که قانون برای اوتعیین نموده است  اگر از استثناعات نادر آن بگذریم تراضی او با موکل وقبول نمایندگی وی در یک دعوای خاص است . به طوری که می توان گفت بدون انعقاد قرارداد وکالت  وکیل هیچ گونه تکلیفی در برابر موکل ندارد .

جهت هماهنگی با وکیل خانواده و وکیل متخصص خانواده با موسسه حقوقی پاد تماس بگیرید

 

بنابراین در هیچ شرایطی نمی توان عقد بودن روابط طرفین را انکار نمود. نقض مقررات پیش بینی شده در قانون وکالت و آیین نامه های مربوط به آن در حکم تخلف قراردادی است ودر یک تعبیر دیگر ، تکالیفی که قانون برای وکیل تعیین نموده است ، الزامات قانونی صاحبان حرفه ی وکالت است .جهت هماهنگی با وکیل خانواده و وکیل متخصص خانواده با موسسه حقوقی پاد تماس بگیریدبا وجودی

که عقد وکالت از عقود جایز می باشد و هر زمان که وکیل بخواهد می تواند استعفا دهد ، در وکالت دعاوی ، وکیل از این اختیار به طور مطلقبرخوردار نیست و تخلف از این حکم موجب مسئولیت او خواهد گردید . زیرا ماده ی 36 قانون وکالت “در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفا نماید باید قبلا طوری به موکل و محکمه

اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی نماید” .بنابراین چون رابطه ی حقوقی وکیل دادگستری با موکلین خود با هیچ یک از عقود معین قانون مدنی به طور کامل منطبق نبوده و وکیل علاوه بر الزامات قراردادی خود ،ناگزیر از پذیرفتن الزامات قانونی مربوط به این حرفه نیز می باشد، چاره ای جز این نیست که آن را از جمله عقود نا معین موضوع ماده 10 قانون مدنی یا قرارداد ویژه بدانیم که دارای ویژگی های زیر است:جهت هماهنگی با وکیل خانواده و وکیل متخصص خانواده با موسسه حقوقی پاد تماس بگیرید

حتما مطالعه شود
وکیل متخصص مالیاتی

 

1-از جهت انعقاد، عقدی تشریفاتی که نیاز به تنظیم سند کتبی دارد.سند وکالت را هم می توان به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم نمود وهم برروی

اوراق چاپی که طبق قانون وکالت تهیه شده است.

2- از حیث اثر، وکالت از عقود معاوضی است و تعهدات متقابلی برای ترفین ایجاد می نماید و وکیل با دریافت حق الوکاله ،متعهد به انجام مساعی لازم برای

حفظ حقوق موکل خود می گردد.

 

3-وکالت از حقوق شخصی و قائم به شخصیت طرفین است وموکل به اعتبارمهارت وحسن شهرتی که در وکیل سراغ داشته است ، به او مراجعه می نماید لیکن

هر زمان که بخواهد می تواند او را عزل نماید. وکیل نیز در انتخاب موکل آزاد است .علاوه بر این ، وکیل جز در موارد استثناعی میتواند از وکالت موکل خود

استعفا دهد.

4- وکالت از مشاغل آزاد ومشمول قانون مدنی است . لیکن در پاره ای کشورها اجازه ی تاسیس شرکت های تجاری و تفویض وکالت به این قبیل شرکت ها داده شده است.

5- وکالت دادگستری قراردادخاصی است که احکام آن تابع ماده ی 10 قانون مدنی و مقررات ویژه پیش بینی شده در متون قانونی مربوط به وکالت در دادگستری است.