26 ژوئن 2019

مشاوره مالیات بر ارث

 

مشاوره مالیات بر ارث -مالیات بر ارث از جمله قدیمی ترین انواع مالیات محسوب میشود. این نوع مالیات از قدیم الایام به دو روش وصول می شده است: 

۱) مالیات بر ماترک ۲) مالیات بر سهم الارث.

۱) مالیات بر ماترک: از کل ماترک متوفی بدون آنکه بین وراث تقسیم شوند، مالیات اخذ می شده است. ماترک مشمول

مالیات با توجه به ارزش حقوق متوفی نسبت به مجموع دارایی های منقول و غیر منقول عینی و دینی تعیین می شود و کسورات مجاز مانند هزینه های کفن و دفن، واجبات مالیاتی و دیون متوفی از آن کسر می شود. در مالیات بر ماترک، کلیهی اموال و دارایی های متوفی پس از وضع بدهی های وی و قبل از تقسیم بین وراث، مشمول مالیات قرار می گیرند. نرخ این نوع مالیات، تناسبی بود که به علت وصول مالیات بر ارث به صورت مضاعف (هم ماترک و هم از سهم الارث) این نوع مالیات در سال ۶۶ حذف شد و امروزه تنها مالیات بر سهم الارث وصول می گردد.جهت مشاوره مالیات بر ارث با ما تماس بگیرید.

۲) مالیات بر سهم الارث: این نوع مالیات پس از تقسیم ماترک بین وراث از سهم الارث هر طبقه و بر اساس درجه ی قرابت ورثه با متوفی و به نرخ تصاعدی دریافت می گردد. این نوع مالیات به عدالت مالیاتی نزدیکتر است زیرا درجهی قرابت مؤدی با متوفی و توانایی پرداخت وی در نظر گرفته میشود.

 3- ارث در اصطلاح عبارت است از انتقال قهری (اجباری) حقوق و دارایی متوفی به ورثه وی.جهت مشاوره مالیات بر ارث با ما تماس بگیرید.

منظور از حق، تمام آن چیزهایی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد خواه حقوق مالی باشد مثل حق فسخ یا غیر مالی مثل حق قصاص.

سهم الارث: ا سهم الارث عبارت است از آن چه که انسانی به مناسبت مرگ انسان دیگر به جهت وجود نسب (رابطه خونی) یا سبب زوجیت)، استحقاق دریافت آن را پیدا می کند.جهت مشاوره مالیات بر ارث با ما تماس بگیرید.

ترکه: عبارت است از کلیه اموال و حقوق مالی مورث که پس از وضع دیون و تعهدات و وصایای او به وراث منتقل می گردد.جهت مشاوره مالیات بر ارث با ما تماس بگیرید.

تحقق ارث: بر اساس ماده ۸۶۷ قانون مدنی، ارث به موت حقیقی یابه

موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و لذا آنچه که موجب تحقق ارث است، مرگ می باشد که به دو صورت قابل تصور است : : ۱) موت حقیقی: خارج شدن روح از بدن

۲) موت فرضی: بر اساس ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی، اگر کسی در نتیجه واقعه سقوط هواپیمای جنگ و …) دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.جهت مشاوره مالیات بر ارث با ما تماس بگیرید.

بر اساس ماده ۱۰۱۹- حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات و رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند. شخصیت چنین فردی از نظر حقوقی متزلزل است به منظور ختم این اوضاع او را در حکم شخص مرده تلقی می کنند و احکام ارث بر او مترتب میشود و ارثش تقسیم میشود.جهت مشاوره مالیات بر ارث با ما تماس بگیرید.

۲- مالیات بر ارث در سال ۹۴ تغییرات زیادی نسبت به مالیات بر ارث در قانون قدیم داشته است. با توجه به اصلاحیه اخیر قانون تا زمانی که وراث نسبت به انتقال ماترک به خود یا دیگران اقدام نکنند مالیاتی وصول نخواهد شد. بنابراین اموال و دارایی های متوفی با توجه به نوع و ماهیتشان صرفا در زمان تحویل یا انتقال حسب مقررات ماده ۱۷ قانون مشمول مالیات می باشد.جهت مشاوره مالیات بر ارث با ما تماس بگیرید.

 نرخ مالیات بر ارث در قانون قبلی از ۵ تا ۶۵ درصد

در قانون قبلی مالیات بر ارث نرخ مالیات در بازه ۵ تا ۶۵ درصد تعیین می شد. این نرخ براساس ارزش دارایی و طبقه وراث تغییر می کرد. جزئیات قانون قبل را می توان در جدول زیر مشاهده کرد.جهت مشاوره مالیات بر ارث با ما تماس بگیرید.

 نرخ مالیات در قانون جدید ۲ تا ۴۰ درصد

آن گونه که از ظاهر نرخهای مقرر در ماده ۱۷ قانون جدید به دست می آید نرخهای مالیات وراث طبقه اول کاهش اساسی داشته است و همچنین نرخهای طبقه دوم و سوم به ترتیب معادل ۲ و ۴ برابر نرخ وراث طبقه اول می باشد که مجموعا نسبت به قانون قبل کاهش یافته است. در قانون جدید نرخ مالیات بر اساس نوع موروثه تغییر می کند: ا نرخها برای ایرانیان مقیم خارج مشابه است. فقط در حالتی که اموال در خارج از ایران واقع باشد پس از کسر مالیاتهای کشور مبدأ، مالیات در داخل بانرخ ۲۵ درصد محاسبه می شود.جهت مشاوره مالیات بر ارث با ما تماس بگیرید.

با نگاهی گذرا به قانون جدید می توان چند نکته مهم در آن یافت

۱- نرخهای مالیات بر ارث به طور معناداری کاهش یافته است.جهت مشاوره مالیات بر ارث با ما تماس بگیرید.

۲- در قانون جدید بر خلاف گذشته نیازی نیست که همه داراییهای متوفی به صورت یک جا محاسبه و برای پرداخت مالیاتی آن اقدام شود، بلکه ورثه می توانند نسبت به تعیین تکلیف بخشی از اموال و دارایی های متوفی تصمیم گرفته و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند. این تسهیل در فرآیند مالیات بر ارث، موجب ایجاد رضایت در وراث شده و تمکن مالیاتی را در سطح جامعه افزایش میدهد. . ۳- زمان ارایه اظهارنامه به یک سال افزایش یافته است. . هر چند با نگاهی به ظاهر تغییرات به نظر می رسد با اجرای این قانون به طور کلی درآمد دولت از محل این نوع از مالیات کاهش یابد، موضوعی که با سیاستهای مالیاتی دولت هم راستا نیست؛ اما شاید سیاست دولت آن است که با تغییر قانون در راستای رضایتمندی بیشتر مؤدیان از انواع روشهای فرار مالیاتی بکاهد و از این محل بر درآمدهای خود بیفزاید. علاوه بر آن ممکن است در ارزش گذاری ماترک سخت گیری بیشتری انجام شده و با ارزشیابی واقعی با وجود کاهش نرخ های مالیاتی، درآمد حاصله افزایش یابد.جهت مشاوره مالیات بر ارث با ما تماس بگیرید.

 

حتما مطالعه شود
دادرسی مالیاتی
ردیفاموال مشمول مالیات بر ارثنرخ برای وراث طبقه اول
1-سپرده های بانکی اوراق مشارکت به استثنای سهام و سهم الشرکه و حق تقدم و سودهای انها و سود و سهام سهم الشرکه3 درصد
2-سهام سهم الشرکه و حق تقدم1.5 درصد برابر نرخ مذکور ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
3-نسبت به حق امتیاز و سایر اموال مذکور نشده از جمله سپرده های متوفی در بانک و موسسات غیر موجز بانکیده درصد ارزش روز
4-نسبت به اموال نقلیه موتوری زمینی دریایی و هواییدو درصد نرخ اعلامی اداره مالیاتی
5-نسبت به املاک و حق واگذاری1.5 برابر نرخ مذکور ماده 59 مالیات به ماخذ ارزش معاملاتی املاک
6-نسبت به اموال و دارایی متعلق به متوفای ایرانی که در خارج کشور واقع شده است.پس از مالیات بر ارثی که از بابت به دولت محل وقوع اموال و دارای پرداخت شده به نرخ ده درصد ارزش ماترک که ماخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرارگرفته است.

جهت مشاوره مالیات بر ارث با ما تماس بگیرید.

sabtsabz.com

mohajertcanada.com

مشاوره مالیات بر ارث مشاوره مالیات بر ارث padlawyer 1 وکلای متخصص و مشاوران حقوقی,مشاوره حقوقی,مشاوره با وکیل,وکیل پایه یک دادگستری,مشاوره با وکیل,مشاور حقوقی,مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری موسسه حقوقی پاد ارائه دهنده خدمات حقوقی به صورت تخصصی با گروهی از وکلای دادگستری است. یکی از اصلی ترین خدمات این موسسه، مشاوره حقوقی می باشد. این موسسه با چندین وکیل متخصص در زمینه دعاوی خانواده، ملکی، ثبتی، چک، تجارت، قراردادها، تجارت الکترونیکی، قراردادهای استارتاپ ها و سرمایه گذاری جسورانه، ثبت برند و دعاوی مالکیت فکری علامت تجاری و نام تجاری فعالیت دارد. تنظیم اساسنامه شرکت، تخصص وکلای متخصص حقوق تجارت در این موسسه است. Expert attorney and Legal Advisers, Legal Adviser, Legal Advice, Legal Adviser, Consultation with a Lawyer, Consultation with a Legal Adviser, Consultation with attorney Pad Law Firm provides specialized legal services with a group of attorneys. One of the main services of this institute is legal advice. The company works with several lawyers and attorney specializing in family, property, registration, check, business, contracts, e-commerce, startup and venture capital contracts, brand registration, and trademark and trademark litigation. Drafting the company's articles of association is the specialty of lawyers specializing in commercial law in this institution.
حتما مطالعه شود
بررسی موانع و محدودیتها و راهکارهای پیشنهادی در نکاح موقت
مشاوره مالیات بر ارث مشاوره مالیات بر ارث padlawyer office images