1-فسخ اجاره رو به اینده است اما بطلان اجاره از روز تشکیل دربر دارد در قانون مدنی پایان اجاره انحلال عقد را در بردارد ولی در قانون موجر ومستاجر 1356 پایان عقد اجاره انحلال عقد نیست و عقد جاری است زیرا حق کسب و پیشه مانع انحلال است موارد فسخ اجاره ئر قانون موجر ومستاجر 1356 در مواد 12 و13و….امده است اما گویا قانونگذار عامداد و یا اشتباهی دو مورد بطلان و فسخ را در بعضی موارد یکی کرده است2-عامل خارجی نیز میتواند باعث فسخ شود مثل جلوگیری شهرداری از فعالیت کاری