قرارداد پیمانکاری ( تعمیرات و بازسازی ساختمان)

این قرارداد فی مابین شرکت …………… به نمایندگی آقای  …………… که کارفرما نامیده می شود از یک طرف و پیمانکار…………… به نمایندگی آقای …………… به نشانی …………… …………… خیابان…………… پلاک…………… که من بعد پیمانکار نامیده می شود به شرح ذیل منعقد میگردد:

ماده یک- موضوع قرارداد و شرح عملیات:

الف- موضوع قرارداد عبارت است از:

بازسازی طبقه …………… و راه پله ساختمان شماره …………… شرکت واقع در آدرس: …………… ……………خیابان…………… پلاک……………

ب- شرح عملیات و بهای اقلام آن:

1- سنگ کف پاگرد راه پله با مصالح و نصب                                                  ریال

2- سرامیک کف واحد 150 متر 40*40                                                       ریال

3- کاشی 70 متر مربع                                                                               ریال

4- درب آلومینیومی                                   عدد                                            ریال

5- چهارچوب آهنی با نصب             عدد                                            ریال

6- درب چوبی MDF                                عدد                                            ریال

7- درب دولنگه ورودی تمام چوب روسی با نصب و رنگ                                  ریال

8- کاسه توالت با نصب                              عدد                                            ریال

9- دستشویی و روشویی عدد با نصب                                                 ریال

10- لوله کشی سرویس و آشپزخانه                                                                ریال

11- شیر آلات سرویس و آشپزخانه درجه یک با نصب                                       ریال

12- آینه سرویس یک جام                                                                           ریال

13- کابینت با بدنه فلزی و درب چوبی آلمانی هر متر مربع                                  ریال

14- ابزار دستی………. متر هر متر طول با مصالح                                          ریال

15- گچ کاری …………… متر هر متر مربع                                                   ریال

16- کمد دیواری …………… متر با چهارچوب و نصب                         ریال

17- قفسه بندی داخل کمد دیواری …………… متر با نصب و مصالح                     ریال

18- دستگیره و قفل دربها ……….. عدد با نصب                                               ریال

19- سیم کشی کل واحد با مصالح                                                                  ریال

20- خرید کلید و پریز البرز            عدد                                            ریال

21- گاز کشی                                                                                          ریال

22- پرده لوردراپه…………… متر با نصب                                                    ریال

23- دیوار کشی با مصالح                                                                           ریال

24- تخریب کف- پاگرد- راه پله و سرویس و حمل نخاله                         ریال

25- نقاشی ساختمان…………… متر(روغنی)                                       ریال

26- رنگ آمیزی ابزار……………متر طول          متر                         ریال

27- کف سابی و سنگ سابی کف راه پله ها                                                     ریال

28- تعویض سنگ راه پله                           عدد                                            ریال

……………                                             جمع کل:                                     ریال

 

ماده دو- مبلغ کل قرارداد و نحوه پرداخت:

مبلغ کل قرارداد …………… ریال و به حروف …………… ریال می باشد.

الف- …………… مبلغ فوق بعنوان پیش پرداخت در وجه پیمانکار و در ازای چک تضمین پرداخت می گردد و باقیمانده مبلغ قرارداد طی دو قسط مساوی متناسب با میزان پیشرفت کار و براساس درخواست کتبی پیمانکار و رسیدگی به تائید دستگاه نظارت پروژه و مدیریت شرکت پرداخت خواهد گردید.

تبصره: کلیه کسورات قانونی این قرارداد بعهده پیمانکار می باشد.

ب- کارفرما می تواند موضوع قرارداد را تا …………… افزایش یا کاهش دهد بدیهی است به همان نسبت مدت و مبلغ قرارداد افزایش یا کاهش خواهد یافت.

ج- درصورت تاخیر پیمانکار در انجام موضوع قرارداد به ازاء هر روز تاخیر مبلغ …………… ریال از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

د- تهیه کلیه مواد و مصالح مصرفی بعهده پیمانکار می باشد.

ه- در صورتیکه پیمانکار در اجرای موضوع قرارداد از کارگر استفاده ننماید براساس دستور العمل مورخ …………… سازمان تامین اجتماعی از شمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج خواهد بود.

ماده سه- مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ …………… لغایت…………… به مدت …………… میباشد.

ماده چهار- تعهدات پیمانکار:

پیمانکار متعهد میشود:

الف- پیمانکار موظف است کلیه عملیات موضوع قرارداد را طبق نقشه ها یطراحی و مطابق مشخصات و دستورات کارفرما با بهتری روش اجرا نموده، بطوریکه کارهای انجام شده مورد قبول نماینده کارفرما باشد.

ب- پیمانکار تایید می نماید از قوانین مربوط به کار در محدوده شرح وظایف خود طبق قرارداد حاضر مطلع بوده و متعهد به اجرای تمامی آنها می باشد.

ج- پیمانکار متعهد می گردد هرگاه در اثر تخلف و یا بی توجهی در محدوده شرح وظایف وی به تاسیسات موجود در کارگاه، مواد و مصالح مربوط به کارفرما خساراتی وارد آید ملزم به جبران باشد.

ه- پیمانکار متعهد می شود چنانچه قسمتی از کار مطابق نقشه و مشخصات فنی اجرا نگردد ملزم به ترمیم و اصلاح آن مطابق نظر کارفرما خواهد بود.

و- کارکنان پیمانکار می بایستی از هر جهت صلاحیت انجام کار محوله را داشته باشند.

ز- پیمانکار متعهد می گردد چنانچه ابزار و تجهیزاتی از طرف کارفرما در اختیارش قرارداده شود، در پایان کار عیناً مسترد نماید و در صورت وارد شدن خسارت می بایستی نسبت به جبران آن اقدام نماید.

ح- پیمانکار شخصاً در انجام عملیات موضوع قرارداد مباشرت نموده و آنرا کلاً یا جزئاً به غیر واگذار ننماید.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

ماده پنج- ضمانت حسن انجام کار:

از هر پرداخت…………… بعنوان تضمین حسن انجام کار کسر می گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد به نحو مطلوب و رضایت کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد.

ماده شش- دوره تضمین:

دوره تضمین اجرای موضوع قرارداد…………… ماه تعیین می گردد و اگر در این مدت در اجرای موضوع قرارداد ایراد و اشکال ایجاد شود پیمانکار مکلف می باشد به هزینه خود رفع عیب نماید و همچنین پیمانکار موظف است جهت دوره تضمین به میزان حداقل…………… مبلغ کل قرارداد چک یا سفته در اختیار کار فرما قراردهد که در پایان دوره تضمین عودت خواهد شد.

ماده هفت- حل اختلاف:

در صورتیکه اختلافی فی ما بین کارفرما و پیمانکار پیش آید، اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرارداد باشد چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را بطریق توافق رفع نمایند به داور مرضی الطرفین رجوع کنند و در غیر اینصورت از طریق مراجع صالحه قانونی، موضوع اختلاف حل و فصل خواهد شد و پیمانکار ملزم است تا زمان حل اختلاف، تعهداتی را که موجب قرارداد بعهده دارد اجرا نماید.

ماده هشت- ممنوعیتهای قانونی:

پیمانکار اعلام می دارد که مشمول ممنوعیت قانونی مصوب 22 دیماه 1337 و اصلاحیه های بعدی آن نمی باشد.

ماده نه- نشانی طرفین قرارداد:

آدرس کارفرما …………… …………… ……………

آدرس پیمانکار…………… …………… ……………

این قرارداد مشتمل بر 9 ماده و یک تبصره، در …………… نسخه تنظیم و به امضا طرفین رسیده است که عینا حکم واحد دارد.

شرکت پیمانکار:                                                               شرکت کارفرما:

به مدیریت                                                                        به مدیریت

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوران حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

برای مشاوره حقوقی آنلاین به کانال تلگرام موسسه حقوقی پاد مراجعه نمایید. برای اطلاع بیشتر در خصوص مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی پاد با ما تماس بگیرید.