قرارداد استارت اپ با سرمایه گذار جسورانه یا سرمایه گذار خطر پذیر

این قرارداد فی مابین طرف اول ودوم در مورد سرمایه گذاری جسورانه تنظیم گردید

طرف اول قرارداد:

شرکت …….سهامی خاص به شماره ملی …………آدرس………………….. به مدیریت عامل آقای…………..(بعنوان نماینده تام الاختیار شرکت و دارای حق امضاء براساس اساسنامه پیوست شده ) که در این قرارداد بعنوان سرمایه گذار جسورانه میباشد

طرف دوم قرارداد:

آقایان

1- به نام………..کدملی…………….آدرس……………….

2- به نام………..کدملی…………….آدرس……………….

که در این قرارداد هردو  بعنوان یک تیم استارتاپی میباشند.

:NDAتعهدات طرفین مبنی بر حفظ محرمانگی

1-عدم افشای اسرار تجاری و تمامی اطلاعات چه جنبه مادی داشته باشد چه جنبه معنوی محرمانه هست ومالکیت معنوی برای آن باید رعایت گردد.

No shopping2-

3- طرفین قرارداد متعهد میشوند که پس از دریافت اطلاعات در تمامی صور ممکنه حتی فسخ و اقاله قرارداد اصلی تمام اقدامات منطقی و لازم را در راستای مکتوم ماندن اطلاعات رعایت نموده و یا به انجام رساند.

4- در صورت تمایل به مشاوره حقوقی در مورد قرارداد حفظ محرمانگی استارت اپ ها (نوپا) میتوانید با موسسه حقوقی پاد تماس بگیرید.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

آورده ها و سهام

آورده طرفین قرارداد

الف- آورده طرف اول مبلغ ………….. ریال معادل …………… تومان که به صورت convertible note سرمایه گذاری میشود

تبصره:در این نوع سرمایه گذاری موارد زیر قابل توجه است

1-تاریخ سررسید( maturity date)

2-نرخ سود (interest rate).

3-میزان تخفیف در تبدیل( (Discount Conversion

4-سقف ارزشگذاری ( (Valuation Cap)

همگی براساس نمودار در پیوست مشخص گردیده است

اگر به نقطه cap  نرسید طرف دوم با ید 30 درصد به طرف اول تخفیف بدهد در cap  واقعی(که در مخرج کسر برای میزان سهام قرار میگیرد).اگر هم بالاتر از cap  بود که براساس نرخ سود و ارزش سرمایه سهام ممتاز حساب میشود( البته با توجه به cap نمودار که قبلا تعیین شده نه cap  واقعی).در هر مرحله به همین صورت مشخص میگردد.

ب- آورده طرف دوم یک محصول……….به ارزش……………..که مطابق نظر کارشناسان ارزش تایید شده است.

تعداد سهام و نحوه انتقال

1-سهام طرف اول(سهام ممتاز) به صورت convertible note به طوری که در آینده تعداد سهام  مشخص میگردد مطابق نمودارکه پیوست گردیده است.

2- سهام طرف دوم با رعایت vesting

در صورت تمایل به مشاوره حقوقی در مورد قرارداد  استارت اپ ها (نوپاشرکتهای سرمایه گذاری جسورانه (پرخطر) میتوانید با موسسه حقوقی پاد تماس بگیرید.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با وکلای پاد تماس حاصل فرمایید.

برای مشاوره حقوقی آنلاین به کانال تلگرام موسسه حقوقی پاد مراجعه نمایید. برای اطلاع بیشتر در خصوص مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی پاد با ما تماس بگیرید.