موسسه حقوقی پاد انواع مشاورهای حقوقی

مشاوره حقوقی جرایم سایبری

وکیل جرایم رایانه ای-وکیل جرایم سایبری (اینترنتی)

وکیل جرایم رایانه ای-با توجه به اینکه از یک سو در بسیاری از موارد، مفاهیم جرم رایانه ای، اینترنتی، سایبری و… مشترکا

و حتی به جای یکدیگر به کار می روند و از دیگر سو، قانون گذار در نظام حقوقی کشور ما تعریفی

از این عناوین ارائه ننموده است، لذا جهت درک چیستی جرم رایانه ای و ارتباط آن با مفاهیم مشابه،

ابتدا به بیان تعاریف ارائه شده از جرم مزبور و در ادامه به ارتباط آن با مفاهیم بالا می پردازیم.

وکیل جرایم رایانه ای-تعریف جرایم رایانه ای

وکیل جرایم رایانه ای-با توجه به جدید بودن ابعاد جرایم رایانه ای، ارائه تعریفی مناسب و با حدود کاملا مشخص، دشوار می نماید

و از این رو، بسیاری از نهادها و سازمان های بین المللی تعریفی ارائه ننمودند. کمیته متخصصین جرم رایانه ای اروپا

در توصیه نامه (89)R سال ۱۹۸۹ خود، بدون اینکه تعریفی از جرم رایانه ای ارائه نماید تنها خطوط راهنمایی برای دول

عضو تعیین کرد با این اعلام و استدلال که هر کوششی برای تعریف جرایم رایانه ای با نوعی نارسایی مواجه می شود؛

چنانکه انجمن بین المللی حقوق جزا (AIDP) نیز در نشست خود در آلمان (سال ۱۹۹۲) نتوانست تعریفی استاندارد

برای جرم مزبور ارائه دهد؛ سازمان ملل در شماره ۴۴ از نشریه بین المللی سیاست جنایی خود اشاره نمود که تعریف

مورد توافقی در خصوص جرم رایانه ای وجود ندارد و شاید نتوان ارائه کرد؛ کنوانسیون جرایم محیط سایبر (مصوب ۲۰۰۱)

به عنوان مهم ترین منبع و سند بین المللی در حوزه جرم رایانه ای، تعریفی از آن ارائه ننموده و ایران نیز از

این روش (عدم ارائه تعریف) تأسی کرده است.

وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم رایانه ای مشاوره حقوقی جرایم سایبری                   300x200

وکیل جرایم اینترنتی

وکیل جرایم رایانه ای جرایم رایانه ای مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای وکیل سایبری

وکیل اینترنتی وکیل استارتاپ ها شماره تماس 26116691

برخی از سازمان های بین المللی، قانون گذاران کشورهای مختلف و یا کیفری اطلاعات، تعاریف گوناگونی

از جرم رایانه ای ارائه کرده اند ولی بین المللی در خصوص تعریف این جرم همچنان به قوت خود باقی است.

ا عوامل مختلفی همچون تفاوت سطح کاربری و بهره برداری از فناوری اط کشورهای مختلف، دیدگاه ها و

رهیافت های مختلف و تفاوت در نظام های حقوق کشورهای مختلف در مواجهه با یک پدیده نوظهور، می باشد

. تفاوت در تعریف رایانه ای موجب اختلاف در تعیین مصداق های آن شده است؛ به گونه ای که برخی تعاریف،

موسع و دربرگیرنده گستره وسیعی از اعمال مجرمانه و سوءاستفاده های رایانه ای هستند و در

مقابل، پاره ای از تعاریف، مضیق و مصادیق کمتری را دربر می گیرند.؟

با توجه به تعدد و تفاوت تعاریف مطرح شده برای این جرایم، بیان همه آن تعاریف خارج از مجال و

حوصله این نوشتار است لذا مطابق آنچه که یکی از محققین بیان نموده، در یک جمع بندی و به

اختصار، از سه دیدگاه مختلف می توان به تعریف جرایم رایانه ای پرداخت

 

۱- گروهی که از منظر و زاویه قانون گذاری و جرم انگاری به پدیده جرم رایانه ای می نگرند این جرم را صرفأ

شامل آن دسته از جرایمی می دانند که بعد از پیدایش رایانه به وجود آمده اند (جرایم مدرن رایانه ای یا جرایم رایانه ای محض)

این گروه شناسایی این جرایم و مبارزه با آنها از طریق جرم انگاری وو جرم انگاری و سایر تدابیر جنین تشریح و تعریف کرده

وکیل جرایم رایانه ای جرایم رایانه ای مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای وکیل سایبری

وکیل اینترنتی وکیل استارتاپ ها شماره تماس 26116691

پیشگیرانه است. از این دیدگاه، جرم رایانه ای را می توان چنین تشریح

هر جرمی که به موجب حکم صریح قانون، سید موضوع و یا وسیله آن اعلام شده و در نتیجه، جزء عنصر مادی ان باشد

جرم رایانه ای» نامیده می شود».

2- گروهی دیگر که از دیدگاه جرم شناسی به پدیده جرم رایانه ای توجه می کنند ، علاوه بر جرایم رایانه ای محض،

آن دسته شیر ماهیت، به وسیله رایانه ارتکاب می یابند و مه مصادیق جرم رایانه ای می دانند. ان.

د هر رایانه ای می دانند. این گروه با دید وسیع تری به این جرم می بنابراین، تعریف جرم رایانه ای از این دیدگاه

وکیل جرایم رایانه ای جرایم رایانه ای مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای وکیل

سایبری وکیل اینترنتی وکیل استارتاپ ها شماره تماس 26116691

به شرح زیر است:

برمی که سیستم یا داده رایانه ای عملا موضوع و یا وسیله ارتکاب آن باشد، اعم از اینکه قانون گذار، رایانه را ب

ه عنوان وسیله ارتکاب آن اعلام کرده

یا نکرده باشد، «جرم رایانه ای» نامیده می شود» ۳- گروه سومی که از دیدگاه آیین دادرسی کیفری به

جرم رایانه ای می نگرند تعریف بسیار موسعی برای جرم رایانه ای ارائه داده اند که از دو تعریف پیشین وسیع تر

است. و تعریف جرم رایانه ای از این منظر بدین شرح است: : «هر جرمی که رایانه به نحوی به عنوان موضوع یا ابزار جرم در آن نقش داشته

باشد و یا دلایل یا اطلاعات مربوط به آن در رایانه، ذخیره یا پردازش یا منتقل شده باشد

جرم رایانه ای نامیده می شود».۱ علی رغم برخی تعاریف یادشده باید گفت ارائه تعریف دقیق با مفهومی

مناسب در خصوص جرم رایانه ای امری است دست نیافتنی، و تنها از طریق شناخت مصادیق مجرمانه

وکیل جرایم رایانه ای جرایم رایانه ای مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای وکیل سایبری

وکیل اینترنتی وکیل استارتاپ ها شماره تماس 26116691

این جرم می توان به تعریفی مصداقی به شرح ذیل دست یافت:

1-هر رفتار ضد رایانه و موضوعات مرتبط با آن، که قانون برای آن کیفر تعیین کرده باشد جرم رایانه ای است»؛

۲ در واقع، جرم رایانه ای جرمی است که رایانه در آن موضوعیت دارد.

وکیل جرایم رایانه ای-جرم رایانه ای و جرایم مرتبط

گا هی اوقات حتی در بسیاری از محافل علمی و پژوهش های تخصصی، در ارتباط با

جرایم رایانه ایی از عناوین دیگری همچون

 جرایم اینترنتی، جرایم سایبری و جرایم فناوری اطلاعات ، نام برده می شود که بیان تعاریف مربوط

به این عناوین و ارتباطشان با جرایم رایانه ای ضرورت می یابد

ا- جرایم اینترنتی

همان گونه که گذشت، «اینترنت» شبکه ای جهانی است که تعداد بی شماری از شبکه های خصوصی،

عمومی، تجاری و … را با استفاده از زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی به یکدیگر وصل می کند و حاوی

مجموعه ای از منابع اطلاعاتی و ارائه دهنده سرویس های متنوع به کاربران است. بنابراین، جرایم اینترنتی

به جرایم قابل ارتکاب در ارتباط با شبکه جهانی اینترنت گفته می شود و از آنجا که رایانه به عنوان ابزار ضروری

وکیل جرایم رایانه ای جرایم رایانه ای مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای وکیل سایبری

وکیل اینترنتی وکیل استارتاپ ها شماره تماس 26116691

و لازم در برقرای ارتباط در شبکه اینترنت می باشد. از این رو، جرایم اینترنتی نوعی خاص از جرایم رایانه ای به حساب می آیند.

در دهه ۱۹۹۰ میلادی واژه «سایبر» جایگزین عناوین دیگری مانند فناوری

مشاوره وکیل جرایم رایانه ای وکیل جرایم رایانه ای مشاوره حقوقی جرایم سایبری                          300x208

مشاوره وکیل جرایم رایانه ای

۲- جرایم سایبریواژه سایبر را در زبان فارسی به «مجاز» و «مجازی» ترجمه کرده اند. این ترجمه، معادل گویا و دقیقی برای آن

واژه نیست. «مجاز» در برابر «حقیقت» استعمال می گردد؛ در حالی که محیط سایبر، محیطی حقیقی و واقعی است

نه مجازی؛ درواقع جهان سایبر هرچند به شکل مادی و ملموس احساس شدنی نیست، اما همان طور که به اطلاعات ناشی

از امری نمی توان عنوان مجازی داد به جهان سایبر نیز نمی توان مجاز و مجازی اطلاق کرد. اساسا جرم مجازی اگر مورد

پذیرش قرار گیرد، در برخی تعاریف، معادل «جرم در حین بازی» تلقی می شود و حتی به حدی جرم مجازی قابل توسعه

است که بزه های ارتکابی از طریق رادیو و تلویزیون را نیز در برمی گیرد زیرا هرچه درون این دو وجود دارد، مجازی اند.

 

در عین حال، در زبان فارسی از عبارت «فضای مجازی» برای بیان فضای اطلاعات و ارتباطات استفاده می شود و این فضا

دو ویژگی ارتباطی و اطلاعاتی را توأمان دارد. بنابراین یکی از محققین، تعریف «فضای سایبر» را با در نظر گرفتن

این دو ویژگی چنین بیان نموده است:

«فضای سایبر، تمامیت الکترونیکی پدید آمده از طریق ارتباط جهانی مجموع وسایل ایجاد، ذخیره، پردازش و انتقال

داده های الکترونیکی با ویژگی

شبیه سازی و مجازی سازی است».

وکیل جرایم رایانه ای جرایم رایانه ای مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای وکیل سایبری

وکیل اینترنتی وکیل استارتاپ ها شماره تماس 26116691

با این بیان که، جرایم سایبری، جرایمی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند لذا جرایم اینترنتی به

عنوان بخشی از جرایم سایبری محسوب می گردند، نه اینکه برخلاف دیدگاه برخی، این جرایم زیرمجموعه ای

از جرایم اینترنتی باشند.

همچنین با توجه به تعریف جرم رایانه ای که رایانه در آن موضوعیت دارد و اینکه امروزه در فرایند اطلاعات و ارتباطات

(چه اینترنتی و چه مخابراتی) نیز رایانه موضوعیت دارد، بنابراین می توان جرایم سایبری و جرایم فناوری اطلاعات

و ارتباطات را هم سان با جرایم رایانه ای دانست.

تعاریف دیگر از جرم رایانه ای

امروزه با گسترش رایانه های خانگی و دسترسی افراد به اینترنت،  شکل جدیدی از جرایم بوجود آمد که اصطلاحا

به آنها جرایم رایانه ای گفته می شود . در سالهای اخیر با همه گیر شدن تلفن های هوشمند و امکان دسترسی

به اینترنت و حضور دایمی افراد زمینه ای را برای جرایم سایبری بوجود آورده است . در یکی دو سال گذشته و حضور

پر رنگ مردم در شبکه های مجازی ،و سو استفاده برخی افراد سود جو باعث گسترش جرایم فضای مجازی شده است .

عدم آگاهی جامعه از مخاطرات فضای سایبری و شبکه های مجازی از یک طرف و گمنامی در محیط اینترنت از طرف

دیگر باعث شده جرایم متعددی در این حوزه به وقوع بپیوندد .

وکیل جرایم رایانه ای جرایم رایانه ای مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل اینترنتی وکیل استارتاپ ها شماره تماس 26116691

مطالب و توضیحاتی را جهت آشنایی بیشتر شما عزیزان با این حوزه قرار داده ایم :

کلاهبرداری رایانه ای

جعل رایانه ای

نشر اکاذیب رایانه ای

تخریب و اخلال داده های رایانه ای

جرم نقض علایم تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی

دعاوی نام دامنه

نقض حق تالیف در بستر مبادلات الکترونیکی

قانون جرایم رایانه ای

دعاوی تخصصی در زمینه جرائم رایانه ای را به وکلای مجرب و زبده موسسه حقوقی پاد بسپارید.

برای مشاوره حقوقی آنلاین به کانال تلگرام موسسه حقوقی پاد مراجعه نمایید. برای اطلاع بیشتر در خصوص مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی پاد با ما تماس بگیرید.

وکیل جرایم رایانه ای جرایم رایانه ای مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای وکیل سایبری

وکیل اینترنتی وکیل استارتاپ ها شماره تماس 26116691

وکیل جرایم رایانه ای جرایم رایانه ای مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای وکیل سایبری

وکیل اینترنتی وکیل استارتاپ ها شماره تماس 26116691

وکیل جرایم رایانه ای جرایم رایانه ای مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای وکیل سایبری

وکیل اینترنتی وکیل استارتاپ ها شماره تماس 26116691

وکیل جرایم رایانه ای جرایم رایانه ای مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای وکیل سایبری

وکیل اینترنتی وکیل استارتاپ ها شماره تماس 26116691

وکیل جرایم رایانه ای جرایم رایانه ای مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای وکیل سایبری

وکیل اینترنتی وکیل استارتاپ ها شماره تماس 26116691

وکیل جرایم رایانه ای جرایم رایانه ای مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای وکیل سایبری

وکیل اینترنتی وکیل استارتاپ ها شماره تماس 26116691

وکیل جرایم رایانه ای جرایم رایانه ای مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای وکیل سایبری

وکیل اینترنتی وکیل استارتاپ ها شماره تماس 26116691

وکیل جرایم رایانه ای جرایم رایانه ای مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای وکیل سایبری

وکیل اینترنتی وکیل استارتاپ ها شماره تماس 26116691

وکیل جرایم رایانه ای جرایم رایانه ای مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای وکیل سایبری

وکیل اینترنتی وکیل استارتاپ ها شماره تماس 26116691

وکیل جرایم رایانه ای جرایم رایانه ای مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای وکیل سایبری

وکیل اینترنتی وکیل استارتاپ ها شماره تماس 26116691

وکیل جرایم رایانه ای جرایم رایانه ای مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای وکیل سایبری

وکیل اینترنتی وکیل استارتاپ ها شماره تماس 26116691

وکیل جرایم رایانه ای جرایم رایانه ای مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای وکیل سایبری

وکیل اینترنتی وکیل استارتاپ ها شماره تماس 26116691

02126116691 02126116698 02126116698 info@padlawyer.org