مراحل ثبت اختراع ابتدا پر کردن اظهارنامه است که از طریق سایت ماکیت صنعتی به ادرس http://iripo.ssaa.irامکان پذیر است.بعد از ثبت اظهارنامه باید مدارک فنی اختراع به سازمان ارسال گردد.نکته مهم این است که برای دفاع از اختراع خود باید یک تاییدیه هیئت علمی که خود سازمان معرفی میکند را به اداره ثبت اختراع ارائه شود که این موضوع بسیار مهم است که استاد دانشگاه که تخصص در همان رشته دارد اختراع شما را تایید نماید.