موسسه حقوقی پاد

مشاوره حقوقی

برای مشاوره حقوقی اینجا کلیک کنید

مشاوره حقوقی ثبت شرکت

مشاوره حقوقی ثبت شرکت-پذیره نویسی

مشاوره حقوقی ثبت شرکت ,  وکیل ثبت شرکت , ثبت شرکت , وکیل پایه یک دادگستری ثبت شرکت, با شماره 26116691-26116698 تماس بگیرید.پذیره نویسی همان تعهد پرداخت سهام از طرف اشخاص است. اشخاصی که مامان در شرکتهای سهامی عام سرمایه گذاری کنند، می توانند با توجه به نوع فعالیت شرکت شناخت سوابق و شخصیت هیأت مؤسس در خرید سهام مشارکت نمایند.

اعلامیه پذیره نویسی با رعایت قانون تجارت و درج موارد و مشخصاتی که در قانون مذکور لازم الرعایه تلقی گردیده، بعد از تصویب مرجع ثبت شرکت ها در روزنامه آگهی می شود و همچنین در بانکهایی که تعهد سهام نزد آنها صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

امضای ورقه تعهد سهام و پرداخت ۳۵ درصد از این تعهد، خود به خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام است. چنین اشخاصی بدون تصویب مجمع عمومی نمی توانند از شرکت خارج شوند و یا شرطی به خلاف آنچه در اساسنامه آمده بنمایند. 

مشاوره حقوقی ثبت شرکت ,  وکیل ثبت شرکت , ثبت شرکت , وکیل پایه یک دادگستری ثبت شرکت, با شماره 26116691-26116698 تماس بگیرید

 مشاوره حقوقی ثبت شرکت  مجمع عمومی موسس

مشاوره حقوقی ثبت شرکت ,  وکیل ثبت شرکت , ثبت شرکت , وکیل پایه یک دادگستری ثبت شرکت, با شماره 26116691-26116698 تماس بگیرید

مجمع عمومی مؤسس عبارت است از اجتماع مؤسسین شرکت که در شرکتهای سهامی عام الزامی است. در حالی که در شرکتهای سهامی خاص الزامی نمی باشد

مشاوره حقوقی ثبت شرکت  وظایف مجمع عمومی مؤسس

رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم – تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن – انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت – تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت – تقویم و ارزیابی و تحویل آورده های غیر نقدی

مشاوره حقوقی ثبت شرکت ,  وکیل ثبت شرکت , ثبت شرکت , وکیل پایه یک دادگستری ثبت شرکت, با شماره 26116691-26116698 تماس بگیرید

سهامی عام

مبلغ پایه شرکت سهامی عام حداقل پنج میلیون ریال است.  سهامداران شرکت سهامی عام حداقل پنج نفر می باشد.در تعداد مدیران (هیأت مدیره شرکت سهامی عام حداقل پنج نفر است. و مبلغ اسمی سهام در شرکت سهامی عام نباید از ده هزار ریال تجاوز کند.. سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در بورس است. شرکت سهامی عام می تواند اوراق قرضه منتشر نماید.  انتقال سهام در شرکت سهامی عام مشروط به موافقت سایر سهامداران نیست. موسسین شرکت سهامی عام برای تأسیس شرکت باید حداقل ۲۰ درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل ۳۵ درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانکها واریز و به همراه اظهار نامه و طرح اولیه اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه مؤسسین رسیده باشد به اداره ثبت شرکتها ارائه کنند.

 شرکت سهامی خاص

شرکتی است که تمام سرمایه آن توسط مؤسسین تأمین می گردد. در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی مؤسس وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است. در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر قسمتی از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.

 

سایر مشخصات شرکت های سهامی خاص عبارت است از: اقل سرمایه شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است.تعداد مدیران حداقل سه نفر است. سرمایه سهامی خاص یک میلیون ریال است.

تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.  در شرکت سهامی خاص مبلغ اسمی سهام محدود نیست. سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست.  در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست. انتقال سهام در شرکت سهامی خاص موکول به موافقت سایر شرکاست

 انحلال شرکتهای سهامی

مشاوره حقوقی ثبت شرکت ,  وکیل ثبت شرکت , ثبت شرکت , وکیل پایه یک دادگستری ثبت شرکت, با شماره 26116691-26116698 تماس بگیرید

شرکت سهامی (اعم از عام یا خاص) در موارد ذیل منحل می شود:

وقتی که موضوع شرکت انجام یافته با انجام آن غیر ممکن باشد.

 در صورتی که مدت تعیین شده برای فعالیت شرکت منقضی شده باشد (مگر آنکه قبل از انقضای این مدت تمدید شود).

در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال بدهد.

در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

مشاوره حقوقی ثبت شرکت ,  وکیل ثبت شرکت , ثبت شرکت , وکیل پایه یک دادگستری ثبت شرکت, با شماره 26116691-26116698 تماس بگیرید

اوراق قرضه

براساس ماده ۵۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت های سهامی عام می توانند به منظور جذب نقدینگی دست به انتشار اوراق قرضه بزنند.

اوراق قرضه اوراق قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است که اجرای آن در تاریخ یا زمان های معینی باید به دارنده اوراق قرضه مسترد گردد.

ماده ۵۳ لایحه اصلاحی مذکور، دارندگان اوراق قرضه در اداره شرکت گونه دخالتی ندارند و فقط به عنوان بستانکار شرکت محسوب می شوند.

 اوراق قرضه هنگامی امکان پذیر است که کلیه سرمایه به ثبت رسیده شرکت تأدیه گردد و حداقل دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد. 

مشاوره حقوقی ثبت شرکت ,  وکیل ثبت شرکت , ثبت شرکت , وکیل پایه یک دادگستری ثبت شرکت, با شماره 26116691-26116698 تماس بگیرید

مندرجات الزامی در اوراق قرضه 

 اوراق قرضه بر اساس ماده ۶۰ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت باید شامل نکات زیر بوده و امضا شود: ١. نام شرکت . شماره و تاریخ ثبت شرکت ٣. مرکز اصلی شرکت ۴. مبلغ سرمایه شرکت 5. مدت شرکت ومبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور اوراق قرضه . تاریخ و شرایط باز پرداخت قرضه تضمیناتی که احتمالا برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است. قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط آن.

تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت 

مشاوره حقوقی ثبت شرکت ,  وکیل ثبت شرکت , ثبت شرکت , وکیل پایه یک دادگستری ثبت شرکت, با شماره 26116691-26116698 تماس بگیرید

اوراق قرضه و اوراق مشارکت که از طرف شرکت ها یا مؤسسات یا دولت ها منتشر می گردد، تفاوت های زیر را دارند .. وجوه اوراق قرضه، در واقع به صورت وام به صادر کننده اوراق قرضه پرداخت می شود و شخص می تواند از این وجوه به صلاحدید خود عمل کند. در حالی که وجوه اوراق مشارکت، چون دارنده ورقه مشارکت با صادر کننده آن شریک است باید الزاما در طرحهای مربوطه که مشخص گردیده به مصرف برسد. .

اوراق قرضه در هنگام انتشار دارای سود معلوم و مقطوعی میباشد که باید در متن اوراق قرضه نوشته شود. ولی دارندگان اوراق مشارکت به نسبت قیمت اسمی و مدت  زمان مشارکت در نتیجه حاصل از اجرای طرح مربوطه شریک می باشند. ٣. باز پرداخت اصل و سود علی الحساب در اوراق مشارکت الزاما باید تضمین گردد. ولی در اوراق قرضه این امر الزام قانونی ندارد و به صادر کننده اوراق قرضه بستگی دارد که آیا پرداخت اصل و سود را تضمین کند یا نکند.

مشاوره حقوقی ثبت شرکت ,  وکیل ثبت شرکت , ثبت شرکت , وکیل پایه یک دادگستری ثبت شرکت, با شماره 26116691-26116698 تماس بگیرید

 چند نکته دیگر درباره شرکت ها

مشاوره حقوقی ثبت شرکت ,  وکیل ثبت شرکت , ثبت شرکت , وکیل پایه یک دادگستری ثبت شرکت, با شماره 26116691-26116698 تماس بگیرید

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

برای انجام فعالیت تجاری در ایران، طیف گسترده ای از روش های قانونی مورد استفاده قرار می گیرد. بعضی از ترتیبات معمول استفاده شده در ثبت شرکت عبارتند از شرکت ها، مشارکت های محدود، مشارکت، مالکیت مشترک، شرکت سهامی و شرکت های مسئولیت محدود.

انتخاب فرم مناسب سازمان تجارت در هر مورد بر اساس شرایط سرمایه گذار، ماهیت فعالیت انجام شده، روش تأمین مالی، تأثیرات مالیات بر درآمد و احتمالات بالقوه مرتبط با فعالیت بستگی دارد.

به طور کلی، یکی از نخستین مسائلی که با یک موجود خارجی در نظر گرفته شده برای انجام تجارت در ایران مواجه است، این است که آیا کسب و کار به طور مستقیم در ایران به عنوان یک شعبه ایران از فعالیت اصلی آن انجام شود یا برای ایجاد یک نهاد جداگانه ایرانی برای انجام این تجارت. ما به شما اطلاعات لازم را برای ایجاد مناسبترین نوع کسب و کار در ایران ارائه خواهیم داد. اطلاعات زیر را برای ایجاد یک شرکت ایران در نظر بگیرید:

100٪ مالکیت شرکت شما؛
انگیزه مناطق آزاد ایران؛
قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی؛
100٪ مالکیت
سرمایه گذاران خارجی اکنون می توانند شرکت خود را با 100٪ مالکیت سهام و کنترل کسب و کار خود تاسیس کنند. این می تواند مزایایی را برای برخی از شرکت هایی که تمایل دارند در بازار ایران بیشتر درگیر شوند و امنیت و ثبات بیشتری را به عنوان سرمایه گذاران خارجی به ارمغان بیاورند. دو نوع شرکت وجود دارد که می تواند برای فرصت های سرمایه گذاری خارجی ثبت شود:

مشاوره حقوقی ثبت شرکت ,  وکیل ثبت شرکت , ثبت شرکت , وکیل پایه یک دادگستری ثبت شرکت, با شماره 26116691-26116698 تماس بگیرید

شرکت با مسئولیت محدود

 

یک شرکت با مسئولیت محدود به عنوان یک شرکت تشکیل شده توسط دو یا چند نفر به منظور تجارت تعریف شده است. مسئولیت براساس سهم مستقیم شرکا در مشارکت و نه اشتراک مشترک است. شکل گیری یک مشارکت محدود با توجه به زمانی که سرمایه به صورت نقدی به طور کامل مشارکت داشته و زمانی که کمک های غیر نقدی ارزیابی و تحویل داده می شود، انجام می شود. نام شرکت همیشه باید شامل عبارت “مسئولیت محدود” باشد در غیر این صورت تحت قانون شرکت به عنوان مشارکت عمومی در نظر گرفته می شود.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

مشاوره حقوقی ثبت شرکت در ایران
مشاوره حقوقی ثبت شرکت در ایران

شرکت سهامی

شرکت سهامی توسط قانون به عنوان شرکتی تعریف می شود که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت سهامداران آن به ارزش نسبی سهام آنها محدود است. همانطور که در پیشگفتار ذکر شد، شرکت سهامی ممکن است یا یک شرکت عمومی یا یک شرکت خصوصی باشد. تفاوت اصلی بین این دو این است که شرکت سهامی میتواند سهام و اوراق بهادار بدهی خود را به عموم مردم ارائه دهد در غیر این صورت شرکت خصوصی ممکن است. برای موارد اضافی بین شرکت های دولتی و خصوصی را ببینید. سهامداران یک شرکت سهامی در مالکیت، سود و زیان و توزیع دارایی های انحلال شرکت می کنند، نسبت به سهام مورد نظر شرکت کنند. همانطور که در بالا ذکر شد، مسئولیت هر سهامدار محدود به ارزش اسمی سهام او و در غیاب تقلب یا سایر اقدامات فریبنده است؛ هیچ مشکلی برای سهامداران برای بدهی های شرکت وجود ندارد.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

مشاوره حقوقی ثبت شرکت ,  وکیل ثبت شرکت , ثبت شرکت , وکیل پایه یک دادگستری ثبت شرکت, با شماره 26116691-26116698 تماس بگیرید

دفتر شعبه

شرکت های خارجی می توانند شاخه ای از شرکت خود را برای انجام کسب و کار خود در ایران تاسیس کنند. این شعبه یک شرکت خارجی خواهد بود و به عنوان شعبه تحت شرکت مادر عمل خواهد کرد و ممکن است در زمینه های زیر فعالیت کند:

1) ارائه خدمات پس از فروش برای کالاها یا خدمات شرکت خارجی.

2) اجرای عملیات اجرایی قراردادهای بین ایرانیان و شرکت های خارجی را به تصویب رساند.

3) مطالعه و تهیه شرایط لازم برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران.

4) همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایران برای فعالیت در کشورهای سوم.

5) مشارکت در صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران.

6) ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش و تکنولوژی.

7) مشارکت در فعالیت های مجاز توسط سازمان های دولتی که مجاز به صدور مجوز هستند، در زمینه هایی مانند ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل، بیمه، بازرسی کالا، بانکی و غیره

یک شعبه محلی یک شرکت خارجی متعلق به شرکت مادر است که اهداف و معامله تجاری را برای شرکت مادر انجام می دهد. عملیات شعبه تحت نام و مسئولیت شرکت مادر انجام خواهد شد. این شعبه به قوانین ایران در زمینه هایی نظیر کار، امنیت اجتماعی، مالیات و غیره بستگی دارد. دولت از حقوق قانونی یک شعبه ثبت شده به عنوان مادر و شرکت های داخلی محافظت می کند.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

مشاوره حقوقی ثبت شرکت ,  وکیل ثبت شرکت , ثبت شرکت , وکیل پایه یک دادگستری ثبت شرکت, با شماره 26116691-26116698 تماس بگیرید

مشاوره حقوقی ثبت شرکت ,  وکیل ثبت شرکت , ثبت شرکت , وکیل پایه یک دادگستری ثبت شرکت, با شماره 26116691-26116698 تماس بگیرید

مشاوره حقوقی ثبت شرکت ,  وکیل ثبت شرکت , ثبت شرکت , وکیل پایه یک دادگستری ثبت شرکت, با شماره 26116691-26116698 تماس بگیرید

مشاوره حقوقی ثبت شرکت ,  وکیل ثبت شرکت , ثبت شرکت , وکیل پایه یک دادگستری ثبت شرکت, با شماره 26116691-26116698 تماس بگیرید

مشاوره حقوقی ثبت شرکت ,  وکیل ثبت شرکت , ثبت شرکت , وکیل پایه یک دادگستری ثبت شرکت, با شماره 26116691-26116698 تماس بگیرید

مشاوره حقوقی ثبت شرکت ,  وکیل ثبت شرکت , ثبت شرکت , وکیل پایه یک دادگستری ثبت شرکت, با شماره 26116691-26116698 تماس بگیرید

مشاوره حقوقی ثبت شرکت ,  وکیل ثبت شرکت , ثبت شرکت , وکیل پایه یک دادگستری ثبت شرکت, با شماره 26116691-26116698 تماس بگیرید

مشاوره حقوقی ثبت شرکت ,  وکیل ثبت شرکت , ثبت شرکت , وکیل پایه یک دادگستری ثبت شرکت, با شماره 26116691-26116698 تماس بگیرید

مشاوره حقوقی ثبت شرکت ,  وکیل ثبت شرکت , ثبت شرکت , وکیل پایه یک دادگستری ثبت شرکت, با شماره 26116691-26116698 تماس بگیرید

 

[psp_contact id=4162 show_phone=true show_altphone=true show_fax=true show_email=true]

 

دیدگاهتان را بنویسید