27 ژانویه 2019

مسئولیت مدنی و کیفری مهندسان:مسئولیت بدون تقصیر

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

در این مقاله راجع به مسئولیت مدنی و کیفری مهندسان:مسئولیت بدون تقصیر با شما گرامیان سخن می گوییم.

ضابطه کلی در خصوص خطاها ،این است که هر کس مسئول خطاهای مرتکب شده ی خود باشد لیکن در حقوق مدنی بر خلاف حقوق جزا که بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،امکان مجازات دیگری ،به جای مجرم را نا ممکن می سازد چنین حالتی وجود دارد.

یعنی گاها شخص مسئول جبران خسارتی می شود که خود در ایجاد آن مداخله نداشته است .

هر چند چنین مسئولیتی خلاف اصل است ،لیکن مصالح عمومی از جمله رعایت قاعده لاضرر و اینکه هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و نیز به دلیل ایجاد حس مسئولیت ومسئولیت پذیری اشخاص نسبت به کنترل رفتار ،نظارت و هدایت عوامل زیر دست ،قانون وی را مسئول اعمال پرسنل تحت امر خود می شناسد.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

مثلا مسئولیت کارفرمایانو پیمانکاران به عنوان کارفرمای عوامل اجرایی تحت امر خود در قبال ورود ضرر و زیان عوامل اجرایی و کار گران و رانندگان و کارگاههای ساختمانی و … به اشخاص ثالث از این جمله مسئولیت ها است.

یعنی شخص ضمن اینکه مسئول خسارت ناشی از عمل خود است بلکه مسئول خساراتی که اشخاص تحت امر او از باب قاعده ی تسبیب وارد می کنند نیز هست.

حتما مطالعه شود
حقوق مهندسی

لازم به ذکر است که کلمه کارفرما ،یک کلمه عام بوده و با توجه به تعاریف قانون کار،پیمانکار نیز کارفرمای عوامل تحت امر و زیر دست خود اعم از نیروهای فنی و اجرایی و کارگری و … می باشد.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

مسئولیت مدنی و کیفری مهندسان:مسئولیت بدون تقصیر

چه در نظام فنی و اجرایی سنتی که سه راس یک مثلث را کارفرما و پیمانکار و مشاور تشکیل می دهند و پیمانکار حسب مفاد شرایط عمومی پیمان ،موظف به اجرای دستورات اداری ،فنی و اجرایی صادره از ناحیه کارفرما و یا به نمایندگی از طرف وی از سوی مهندس مشاور است و چه در نظام فنی اجرایی جدید که نظامی چهار وجهی و مشتمل بر کارفرما ،مدیر طرح مهندس مشاور پیمانکار است باز هم پیمانکر تحت نظارت و دستورات فنی کارفرما و مشاور به نمایندگی از طرف کارفرما مسئول عملیات اجرایی می باشد .

از طرفی جون پیمانکار نیز کارفرمای عوامل زیر دست خود می باشد بنابراین در هر کجا که کلمه کارفرما مطرح می شود بایستی بدوا هر دو عنوان حسب مورد در ذهن تداعی پیدا کند. در این صورت طرح موضوعات بعدی نشان خواهد داد که هدف از کارفرما کیست؟

فلسفه وجودی و یا توجیه این گونه مسئولیت این است که کارفرما به عنوان کارفرمای پیمانکار و پیمانکار به عنوان کارفرمای عوامل زیر دست خود با توجه به طبیعت کارها و کارگاههای ساختمانی که عموما محیط های خطرناک و خطرآفرین هستند و به همین جهت قوانین متفرقه مربوطه به مقررات ایمنی در کارگاههای ساختمانی تدوین و جهت اجرا الزامی شده اند.

حتما مطالعه شود
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

مسئولیت مدنی و کیفری مهندسان:مسئولیت بدون تقصیر

به منظور انتفاع و سودآوری با قبول مسئولیت خویش در محیط خطرناک و اینکه از فعالیت های اکیپ های بنایی و کارگران و رانندگان و سایر عوامل فنی و اجرایی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی خود بهره می برند مسئول زیان های ناشی از عوامل اجرایی فنی و کارگری خود هستند.

از طرفی می توان به استناد قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم ،کارفرمایی را که از فعالیت این کارگاهها سود می برد مسئول زیان های ناشی از آن شناخت.

کارفرما یا پیمانکار در این حالت به واسطه اداره امور کارگاه و اینکه اوامر و دستورات وی در کارگاه جاری و ساری است از باب قاعده تسبیب به عنوان اینکه سبب اقوی از مباشر (عامل اجرایی که خسارت به بار آورده است می باشد خسارت وارده از ناحیه عوامل خود را جبران می نماید.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.