26 ژوئن 2019

هزینه های مشترک مالکین ساختمانهزینه های مشترک مالکین ساختمان

💢مالک واحد خالی هم باید هزینه‌های مشترک ساختمان را بپردازد 💢

مطابق ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها، حقوق و تعهداتحقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی، از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان .
بجز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنامساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند.

✅ پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد، الزامی است.

Www.padlawyer.org

حتما مطالعه شود
وظایف و اختیارات مدیر ساختمان از نظر حقوقی - بخش اول