26 ژوئن 2019

هزینه های مشترک مالکین ساختمانهزینه های مشترک مالکین ساختمان

💢مالک واحد خالی هم باید هزینه‌های مشترک ساختمان را بپردازد 💢

مطابق ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها، حقوق و تعهداتحقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی، از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان .
بجز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنامساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند.

✅ پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد، الزامی است.

Www.padlawyer.org

حتما مطالعه شود
قوانین استفاده انحصاری از قسمت های اختصاصی ساختمان به چه صورت است؟