23 فوریه 2019

قوانین اجرایی قانون مطبوعات ایران

در این مقاله راجع به قوانین اجرایی قانون مطبوعات ایران با شما گرامیان سخن می گوییم.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

مقررات اجرایی قانون مطبوعات تصویب شده در تاریخ 8 سپتامبر 2002 و اصلاحات بعدی آن

فصل اول: شرح و شناسایی مطبوعات

ماده 1: مطبوعات را می توان در یکی از مقوله های زیر بر اساس بسامد انتشار آن دسته بندی کرد:

یک بار در روز (روزانه)، یک بار در هفته (هفتگی)، دو بار در هفته، یک بار در ماه (ماهانه)، یک بار در هر دو ماه، یک بار در هر سه ماه (یک چهارم)، یک بار در هر شش ماه و یک بار در سال (سالانه) .

تبصره 1: انتشار الکترونیکی یک نشریه است که در یک محیط دیجیتال در همان قالب، شرایط و ظاهر به عنوان یک نشریه چاپی منتشر می شود و با استفاده از ابزارهایی که از فعالیت های معمول روزنامه نگاری و نشر منتشر می شود و تولید می شود و به طور منظم منتشر می شود ، با یک نام ثابت و با تاریخ و اعداد در یک نظم ثابت در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی.

تبصره 2: نسخه های دیجیتال مجلات چاپی دارای مجوز مجوز برای انتشار مجاز نیستند.

ماده 2: نام نشریه باید از یک کلمه استفاده کند که نباید با [نام] نشریات موجود یا نشریات که به طور موقت یا دائمی بسته شده اشتباه گرفته شود و ممکن است نام خود را با آنها مرتبط سازد. به همین ترتیب، نام نشریه نباید از کلمات ناآشنا استفاده کند یا یک تصور دروغین ایجاد کند که با یک سازمان دولتی مرتبط است. در صورت هر گونه نقض، مقام تصمیم برای تصمیم گیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

ماده 3: انتخاب سیاست غیر از موارد مندرج در ماده 1 قانون مطبوعات باید به ماموریت مطبوعات مناسب باشد.

ماده 4: انتشار یک نسخه خاص یا مکمل های دیگر به همان نام انتشار که مطابق با ویژگی های مشخص شده در مجوز انتشار و پیروی از قوانین باقی مانده قانون مطبوعات مجاز است.

تبصره 1: انتشار هر گونه تبلیغات در قالب یک نشریه توسط مراکز تبلیغاتی ممنوع است.

تبصره 2: چاپ و انتشار مجلات ویژه محلی توسط روزنامه های سراسر کشور مجاز خواهد بود اگر اکثریت آگهی های آن 30٪ از صفحات آن نسخه خاص را نداشته باشند.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

حتما مطالعه شود
قانون مطبوعات ایران

ماده 5: در صورتی که صاحب نشریه به ترجمه تمام یا بخشی از مقالات مطبوعات با مجوز انتشارات و نشریه سیستماتیک آن به طور جداگانه، مطابق با بقیه مقررات مندرج در مجوز مجوز، هیچ مانعی وجود ندارد.

ماده 6: انتشار مجلات موجود در یک زبان و قالب به صورت مجزا از طریق چاپ افست، عکاسی یا روش مشابه ممنوع است بدون مجوز از مجوز [مجوز انتشار یک روزنامه] ممنوع است.

ماده 7: مقالات منتشر شده باید مطابق با زمینه های تعیین شده در مجوز نشریه مطابقت داشته باشد و مجوز انتشار مقالات خارج از زمینه های فوق الذکر که بر خط مشی های عمومی انتشار تاثیر می گذارد، مناسب است.

ماده هشتم: روزنامه ها و هفته نامه های محلی، مطابق با ماده 2 قانون مطبوعات و مطابق با زمینه انتخابی خود، برای انتشار مقالات در مورد مسائل اجتماعی و فرهنگی ناحیه انتشار نشریه به منظور بالا بردن سطح آگاهی مردم موظف هستند.

ماده 9: نقل قول از مطبوعات، احزاب و گروه های انحرافی ضد اسلامی (در داخل و خارج از کشور) به منظور بررسی، انتقاد و رد آنها، غیرقابل انکار است، با این وجود که تبلیغ آن در نظر گرفته نشده است.

تبصره 1: شایعات منتشر شده ممنوع است به طوری که ماهیت یک مقاله نادرست است.

تبصره 2: انتقادات علمی، به استثنای مواردی که انتشار آن مقالات علیه قانون اساسی است، از ماده 12 به ماده 6 قانون مطبوعات منع شده است.

ماده 10: نام، سیاست یا قالب نشریه را بدون اطلاع دادن به هیات نظارت بر مطبوعات و به دست آوردن توافقنامه آن ممنوع می باشد. تغییرات ویژگی های دیگر به جز موارد مندرج در قانون و مسائلی که در حوزه مسئولیت نظارت هیئت نظارت هستند، با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل مقایسه نیست.

نکته: هیئت نظارت بر مطبوعات حداکثر سه ماه طول می کشد تا در مورد درخواست تغییر شرایط در مورد تصمیم گیری و صدور حکم اظهار نظر کنند.

ماده 11: انتشار یک نشریه اجاره شده است که در صورت درخواست کتبی از طرف مجوز [concessionaire] و با موافقت هیئت نظارت [مطبوعات] مطابق قرارداد اجاره ای، قدرت قانونی خود را به یک فرد یا یک بنیاد در ازای پول.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

قوانین اجرایی قانون مطبوعات ایران  قوانین اجرایی قانون مطبوعات ایران is 3 4

قوانین اجرایی قانون مطبوعات ایران

فصل دوم: مجوز انتشار یک نشریه

ماده 12: متقاضیان برای اخذ مجوز برای انتشار یک نشریه باید نامه خود را همراه با یک کپی کامل از پرسشنامه که شامل مشخصات شخصی آنها است، ارائه نماید؛ سوابق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنها؛ و تعهدات قانونی همراه با اسناد زیر در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در استان ها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط می شود:

حتما مطالعه شود
قانون مطبوعات ایران

1. 4 چهار تا 6 عدد عکس [متقاضی].

2. دو عکسی از هر صفحه شناسه [applicant’s].

3 کپی سندی که گواهی عدم سوابق متقاضی متقاضی را بر مبنای معیارهای اسلامی که حقوق اجتماعی را محکوم می کند.

4. فتوکپی آخرین مدارک تحصیلی متقاضی تحصیلات از مراکز مناسب.

نکته: مناسب بودن متقاضی باید توسط هیئت نظارت بر مطبوعات تعیین شود.

ماده 13: اگر متقاضی برای مجوز انتشار نشریه باید یک نهاد قانونی باشد، درخواست صدور مجوز باید با معرفی یک فرد واجد شرایط به عنوان مدیر پاسخگویی از بالاترین مقام مجوز همراه باشد. اگر موافقت شود، مجوز انتشار به نام سازمان درخواست صدور آن صادر خواهد شد.

ماده 14: احزاب، سازمانها و جوامع سیاسی و اقلیت های مذهبی ایران ممکن است درخواست صدور مجوز انتشار را برای انتشار در صورتی مجاز به انجام فعالیت قانونی کنند.

توجه: گروه های غیرقانونی به معنی گروه هایی هستند که توسط وزارت کشور به رسمیت شناخته شده است.

ماده 15: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت صدور مجوز انتشار نشریات جنبش آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر در چارچوب مقررات مربوط به اقامت دائم در ایران، از طریق درخواست اطلاعات از مراکز مربوطه، و اخذ اسناد لازم و همچنین موافقت وزارت امور خارجه و پس از اتمام این فرآیند، به سرعت اقدام خواهد کرد.

ماده 16: انتشار یک نشریه داخلی برای یک سازمان، بنیاد یا شرکت دولتی یا خصوصی، مستلزم دریافت مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مطابقت با مقررات مندرج در زیر است:

i. درخواست برای انتشار یک نشریه و مقدمه ای از مدیر مسئول ارائه شده توسط بالاترین پست در اختیار آن مرکز.

ii. مقالات و اخبار باید عمدتا در ارتباط با اهداف و توضیح وظایف مرکز ایجاد درخواست و صرفا برای استفاده از کارکنان باشد.

iii باید از انتشار تبلیغات تجاری خودداری کند.

iv تعداد صفحات آن نباید بیش از 48 باشد.

v. باید بدون هزینه باشد.

نکته 1: مجوز تنها برای یک نشریه داخلی برای هر مرکز یا یکی از واحدهای آن داده می شود.

تبصره 2: صدور مجوز انتشار برای انتشارات داخلی برای سازمان های دولتی باید با سایر قوانین مربوطه مطابقت داشته باشد.

حتما مطالعه شود
قانون مطبوعات ایران

ماده 17: عدم انطباق با مقررات مندرج در ماده 2 قانون مطبوعات و اساسنامه توسط نشریات داخلی یک سازمان، بنیاد یا شرکت، دولتی یا خصوصی، موجب اخطار کتبی می شود. اگر این نقض تکرار شود، منجر به لغو مجوز مجوز خواهد شد.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

ماده 18: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار را به مالک و مدیر مسئول پاسخگو به مدیر مسئول گزارش می دهد.

ماده 19: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند برای اجرای ماده 11 قانون مطبوعات، تحقیقات لازم را انجام دهد و نتیجه آن را در اختیار هیئت نظارت [مطبوعات] قرار دهد. وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه مجبور به ارائه همکاری لازم هستند.

ماده 20: متقاضیانی که شایستگی انتشار آن در مطابقت با بند 4 یا 5 یا ماده 9 قانون مطبوعات توسط شورای نظارت بر مطبوعات تایید نشده است، ممکن است درخواست خود را برای انتشار این نشریه تجدید نظر ندهند.

ماده 21: درخواستی برای مجوز انتشار، زمانی که همه مدارک لازم توسط متقاضی ارائه شده است، صورت می گیرد.

ماده 22: اگر صاحب مالک میمیرد، وارث قانونی او که تمام شرایط را دارا است، اولویت را به ارث برده است، مگر اینکه همه شرایط را برآورده سازد. در صورتی که وارثان، در طی مراحل قانونی ذکر شده در ماده 16 قانون مطبوعات، از درخواست برای انتقال مالکیت خودداری کنند یا پس از صدور مالکیت اقدامات لازم را برای انتشار این نشریه انجام ندهند، مجوز انتشار لغو شده است.

قوانین اجرایی قانون مطبوعات ایران  قوانین اجرایی قانون مطبوعات ایران 2017 12 21 dataprotection 400x209

قوانین اجرایی قانون مطبوعات ایران

فصل سوم: وظایف مدیر مسئول مطبوعات

ماده 23: مطبوعاتی که روزانه منتشر می شوند، موظف است نام کامل، قالب و تاریخ نشر، شماره پیوندی سری و شماره صفحه را در هر صفحه و همچنین قیمت اول صفحه ارائه دهد. به طور مشابه مطبوعاتی که به صورت مجله منتشر شده اند، مجبورند نام کامل، قالب و تاریخ نشر، شماره پیوندی سری، تعداد صفحات و قیمت پوشش را منتشر کنند و در علاوه بر این، شماره شماره در هر صفحه.

نکته: ممنوع است هر کلمه ای یا عبارتی را به نام یا لوگو نشریه به آنچه که در مجوز انتشار یا مجوز چاپ ذکر شده است اضافه کنید.

ماده 24: هر نشر موظف است مکان را به عنوان دفتر انتشار آن موظف کند. مجوز موظف است پس از دریافت مجوز انتشار، محل این اداره را به طور مستقل به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کند.

حتما مطالعه شود
قانون مطبوعات ایران

تبصره 1: صاحب نشر، با تغییر آدرس اداره تحقیق، مجبور است که این اطلاعات را به صورت کتبی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در استان ها به اداره کل فرهنگ و ارشاد استان هدایت کند.

تبصره 2: انتشار نشریه خارج از مرزهای جغرافیایی اشخاص حقوقی (صاحبکار) بدون محدودیت است.

ماده 25: مکاتبات مطبوعاتی امضا شده توسط صاحب نشریه، مدیر مسئول [یا] هر شخص دیگر که مجاز به نوشتن توسط مدیر مسئول بوده است مشروع است. پیغام این شخص مجاز در مواردی که قانون مطبوعات و اصول اعدام به رسمیت شناخته شده اند [به طور خاص] وظایف مجوز یا مدیر مسئول غیرقانونی است.

ماده 26: تمامی مطبوعات همچنین موظف هستند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبریک بفرستند و براساس یک مدل که شامل تعداد کپی چاپ شده و شماره بازگردانده شده است، مشخص شود مکان های توزیع.

ماده 27: مدیر مسئول انتشارات موظف است به صورت کتبی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نام چاپخانه ای که قرارداد چاپ این نشریه را صادر کرده است، اعلام کند.

ماده 28: مدیران چاپخانه باید دو نسخه از هر شماره نشریات خود را در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در والیات به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان واگذار نمایند. یک رسید دریافت خواهد شد.

تبصره: ناشران نشریات داخلی سازمان ها و مؤسسات همچنین باید دو بار از انتشارات خود به محض انتشار آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال و دریافت کنند.

ماده 29: در صورتی که مجوز انتشارات نشریه با یک اعلامیه نوشته شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو شود، مجوز موظف است اسناد دریافت شده خود را، مانند مجوز انتشار، کارت مدیر مسئول و کارت شناسایی خبرنگار در داخل یک فضای ده روز. کسانی که از این اسناد سوء استفاده می کنند، مطابق با قانون رفتار خواهند کرد.

فصل چهارم: مقررات دیگر قانون مطبوعات

ماده 30: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از همکاری مراکز مربوطه در بررسی و ارزیابی مطبوعات (تخصصی) بهره می گیرد.

ماده 31: سه ماه قبل از پایان دوره هیئت نظارت بر مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق صدور اطلاعیه در مطبوعات توده ای برای اعلام نامزدها برای عضویت جدید دعوت می کند از این هیئت مدیره] پس از تأیید صحت نامزدها از طریق هیئت مدیره شرح داده شده در تبصره 4 ماده 10 قانون مطبوعات که در سال 1365 تصویب شد، [1986-1987]، تمام مدیران مسئول از یک بار دیگر انتخابات برگزار می شود. اگر اکثریت مطلق مدیران مسئول حضور داشته باشد، جلسه رسما در نظر گرفته خواهد شد. رای گیری ناشناس است و نماینده منتخب باید اکثریت مطلق آرا را داشته باشند.

حتما مطالعه شود
قانون مطبوعات ایران

تبصره 1: در صورتی که اکثریت در دور اول حضور نداشته باشند، یک جلسه پس از دو هفته تشکیل می شود و بر اساس رأی اکثریت حاضر در خصوص انتخاب یک نماینده مدیران، اقدام خواهد شد.

تبصره 2: هر مدیر مسئول یک رأی داشته باشد، حتی اگر به عنوان مدیر مسئول چندین نشریه سرمایه گذاری شود.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

تبصره 3: گروهی از مدیران مسئول که یک سال قبل از برگزاری انتخابات، حداقل یک شماره نشریه خود را منتشر کرده اند یا مجوز انتشار انتشار آن به دلیل یک حکم دادگاه یا به موجب ماده 16 قانون مطبوعات از طریق هیئت نظارت بر مطبوعات ممکن است در انتخابات شرکت کنند.

ماده 32: اگر هر یک از اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر منابع رسمی ادعا می کنند که ماده ماده viii به ماده 9 قانون مطبوعات تصویب شده در سال 1379 [2000-2001] ، او باید اسناد خود را به توجه هیئت نظارت بر مطبوعات منتقل کند. در صورت تخلف کشف شد، هیئت مدیره فوق الذکر اخطار به مدیریت انتشاراتی را که مسئول حذف آن است، اعلام خواهد کرد. اگر تخلف حذف نشود، موضوع به دادگاه های قضایی ارجاع خواهد شد.

توجه: در صورتی که متخلف محکوم شود، از زمان فعالیت محرمانه وی ممنوع خواهد شد.

ماده 33: حذف شده است.

ماده 34: در همه مواردی که هیئت نظارت بر مطبوعات دارای مجوز موقت مجوز چاپ و نشر را موقتا محکوم کرده یا لغو کرده است، قبل از هر گونه تصمیمی، مسئولیت رسیدگی به نقض را به طور مستقیم به مدیر مسئول پاسخ دهی نشر می رساند پاسخ.

ماده 35: حذف شده است.

ماده 36: این اساسنامه مقررات اجرایی قانون مطبوعاتی را که در اسفند 1364 [ماه آغازین 21 فوریه 1986] تصویب شده است، جایگزین اساسنامه یادداشت شماره 111648/499 از تاریخ 15 مه 1987 و تمامی اصلاحات و مکمل های بعدی آن شده است.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.