07 اکتبر 2018

شکایت از متصرف بدهکار جهت قطع خدمات دولتی

صرف نظر از اصول اصل بدهی از طریق مراجعه به اداره ی ثبت یا دادگاه یا داوری ،یکی از وظایف و اختیارات عاجل مدیر (یا مدیران)برای تحت فشار قرار دادن بدهکار، شکایت از وی در دادگاه به منظور قطع خدمات دولتی واحد بدهکار است .برای تحت فشار قرار دادن بدهکاران مجموعه ،مدیر یا هیات مدیران هم می توانند از طریق قطع خدمات ساختمان اقدام کنند و هم در صورت عدم امکان آن، قادرند به استناد تبصره 4 ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها با استمداد از مراجع رسمی قضایی ضمن قطع خدمات دولتی آپارتمان بدهکار مانند قطع موقت تلفن و برق اختصاصی واحد مزبور را وادار به پرداخت بدهی خود به ساختمان نمایند.

بنابراین، هر چند ترتیباتی برای وصول مطالبات مجتمع در ماده 10 مکرر قانون تملک اپارتمان ها مقرر گردیده که یکی از انها قطع خدمات مشترک ساختمان از قبیل شوفاژ ،تهویه مطبوع ،آب گرم ،برق ،گاز و غیره می باشد اما همیشه این اقدامات به لحاظ وضعیت خاص مجموعه یا طبع ساختمان ممکن است موثر و مفید واقع نشود .لذا برای تضمین تحقق این امر ، مقنن در آخرین اصلاحیه ای که در قانون به عمل آورده با الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها چنین مقرر داشت : ( در صورتی که عدم ارائه ی خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد ،مدیر یا مدیران مجموعه می تواتتد به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاه ها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می شود، محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.

حتما مطالعه شود
تعیین قسمت های مشترک ساختمان

جهت خدمات حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691