15 سپتامبر 2018

شرایط صحت نکاح

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

نکاح به عنوان رابطه زوجیت مرد و زن به وسیله عقد ازدواج محقق میگردد، عقد نکاح نیز به عنوان یکی از عقود معین و مذکور در قانون مدنی باید علاوه بر شرایط عمومی عقود، دارای شرایط مختص خود نیز باشد :

ایجاب و قبول :

وفق ماده 1062 قانون مدنی : “نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که ضریحا، دلالت بر قصد ازدواج نماید”. بدین ترتیب، اراده وقتی میتواند مولد مورد خود باشد که تحت تاثیر اکراه قرار نگیرد ، در غیر این صورت آن اراده نافذ نخواهد بود، لذا هر فرد می تواند با آزادی اراده با دیگری ازدواج کند.

ایجاب عبارت از اعلام قصد ازدواج گوینده با مخاطب خود می باشد و قبول عبارت از اعلام قصد پذیرش آن امر است.ایجاب عموما، از طرف زن و قبول از طرف شوهر می باشد. گرچه اغلب ایجاب مقدم بر قبول است، اما عقد نکاح با وجود تقدم قبول بر ایجاب نیز صحیح است. چنانچه ، اگر زوج به زوجه بگوید : ” تزوجتک” یا ” من ترا به زنی می پذیرم” و سپس زوجه بگوید : ” زوجتک” یا ” خودم را به زنی تو دراوردم”، کافی و صحیح است. رضای زوجین ، شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال اکراه ، عقد را اجازه کند، نافذ است، مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.(ماده 1070 ق.م).

حتما مطالعه شود
خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی

صیغه عقد نکاح

اراده باطنی به عنوان یکی از افعال انسانی، به تنهایی برای عقد نکاح کافی نبوده و باید مقرون به چیزی باشد که دلالت بر قصد نماید. لفظ مبین قصد طرفین در انشا و ایجاد عقد نکاح است و توافق زوجین باید به انعقاد نکاح به وسیله الفاظی که به یکی “ایجاب” و به دیگری “قبول” گویند، به عمل آید و این موضوع ، همان تاکید مقرر در مده 1062 قانون مزبور به ترتیب فوق است و در قالب صیغه عقد نکاح ظهور می یابد.

ایجاد وقبول ممکن است از طرف خود مرد یا زن به عنوان اصیل و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند، به عنوان وکیل منعقد گردد. همانطور که زوجین شخصا می توانند مجری صیغه نکاح باشند، همین طور ولی نیز که قانونا، حق تنفیذ و انعقاد نکاح را دارد، نی تواند صیغه را هم اجرا نماید. ماده 1063 قانون مدنی نیز ناظر به همین موضوع است.

شرایط عاقد

ماده 1064 قانون فوق مقرر میدارد:”عاقد باید عاقل، بالغ و قاصد باشد.” عاقد ممکن است زوجین یا نمایندگان قانونی آنها باشند و در هر حال باید اهلیت داشته باشد.

به همین جهت ، هرگاه صغار و مجانین شخثا مبادرت به عقد نکاح نمایند، اعم از اینکه نکاح برای خود باشد و یا آنکه از سوی دیگران وکیل باشند، نه تنها آن عقد باطل و بی اعتبار است، بلکه در بطلان و بی اعتباری الفاظ آنها در عقد مزبور نیز تردیدی نیست.

با وجود این ماده مزبور، اشاره ای به لزوم رشد نداشته و این سکوت را به طور ضمنی دلالت بر نفوذ نکاح سفیه (غیر رشید) دارد ، لکن نفوذ سفیه در تعیین میزان مهر که لزوم رشد در آن ، ضروری است، نافذ نیست.

حتما مطالعه شود
مهریه و نحوه محاسبه آن

شرایط مذکور باید تا آخرین لحظه اجرای صیغه عقد باقی باشد و چنانچه طرف ایجاب پس از خواندن ایجاب، به خواب رود و یا دیوانه شود و طرف قبول در حالی که، طرف مقابل او در خواب و یا مبتلا به جنون است، قبول نماید، باطل است.همچنین عاقد و در صورت اجرای صیغه توسط زوجین عنوان اصیل، می توانند صیغع را به زبان عربی یا فارسی قرائت نمایند.

توالی ایجاب و قبول

گفتیم ایجاب و قبول یکی از شروط اساسی در صحت عقد نکاح است. بر این اساس اگر قبول با فاصله ای غیر متعارف پس از ایجابی که توسط زوجه و یا قائم مقام قانونی وی انجام شده است صورت گیرد، در این صورت نکاح باطل است.بدین معنا که قبول باید در زمانی گفته شود که عرف آن را متوالی و مربوط به ایجاب بداند. از این روست که طبق ماده 1065 قانون مدنی : ” توالی عرفی ایحاب و قبول ، شرط صحت عقد است.”

متعاقدیل لال

ماده 1066 قانون مدنی : ” هرگاه یکی از متغاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود، مشروط بر اینکه به طور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد”. امکان انعقاد نکاح با اشاره مشروط بر این است که اشاره کننده لال باشد.

ظاهر ماده فوق نیز دلالت بر لزوم انعقاد نکاح به لفظ در موارد عادی می کند و مکتوب، تلکس و فاکس و مانند اینها را شامل نمی شود.به نظر می رسد که در موارد ضروری (مانند کری) نیز بیان ارده به وسیله نوشته کافی است، بنابرین هر چند زوجین طبق قانون مزبور می توانند اجرای عقد نکاح را توسط وکیل انجام دهند، ولی چنانچه یکی از زوجین یا هر دو به علت لالی، قادر به صحبت نباشند، می توانند با اشاره ای که به طور روشن ، بر قصد انشاء آنها دلالت کند، صیغه عقد نکاح را جاری سازند و پیمان زناشویی میان خود را منعقد نمایند.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

حتما مطالعه شود
شروط ضمن عقد نکاح در سند نکاحیه(عقد نامه)

اعتبار تعیین زوجین

ماده 1067 قانون مدنی مقرر می دارد : ” تعیین زن و شوهر ، به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است”.تعیین نامزدها ممکن است به وسیله تعیین نام و مشخصات آنها و یا با دیدن و اشاده انجام گیرد.منظور از تعیین دقیق زوج و زوجه ، تعیین شخصیت و هویت آنهاست، به گونه ای که آنان را کاملا ، متمایز و مشخص سازد.اگرچه، تعیین زن و شوهر برای خود آنها از شرایط درستی عقد است، اما نیامدن نام و نشان زن یا شوهر در عقد به اعتبار آن صدمه نمی زند.

تعلیق در نکاح

تعلیق در عقد نکاح موجب بطلان آن است( ماده 1068 ق.م) . تعلیق در صورتی موجب بطلان نکاح است که ناظر به ایجاد رابطه زوجیت باشد. قانون مدنی در عقد نکاح، جنبه عمومی و اجتماعی آن را بر جنبه خصوصی عقد برتری داده و آزادی اراده افراد را در انعقاد آن محدود نموده و تنجیز ( عدم تعلیق) را شرط صحت عقد به ترتیب فوق ، قرار داده است: بنابراین هر نوع تعلیق در عقد نکاح باطل است، با وجود این اگر نکاح معلق به وجود یکی از شرایط درستی آن باشد( مانند اینکه مرد بگوید : با تو ازدواج می کنم به شرط آنکه در عده مرد دیگری نباشی) ، صحیح است.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

حتما مطالعه شود
استرداد جهیزیه در طلاق توافقی

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691