10 جولای 2019

  دادرسی مالیاتی

دادرسی دادرسی  مالیاتی   به کارهایی که مؤدی برای حل اختلاف خود با سازمان امور مالیاتی باید انجام دهد دادرسی مالیاتیدادرسی مالیاتی می‌گویند.

🔘 قانونگذار برای ضابطه‌مند کردن دادرسی مالیاتی، چهارچوب‌هایی تعیین کرده و برای احقاق حقوق مؤدی مالیاتی، مراحل قانونی‌ را تعریف کرده‌ است. پرونده مؤدی ممکن است در هر یک از این مراحل حل شود و درعین‌حال ممکن است ، به مرحله بعدی ارجاع شود. به مجموع این مراحل، چرخه دادرسی مالیاتی می‌گویند.

🔘 مراحل چرخه دادرسی مالیاتی:

🔹رئیس اداره امور مالیاتی مربوطه
🔹هیات حل اختلاف مالیاتی
🔹شورای عالی مالیاتی
🔹هیات سه‌نفری وزارت اقتصاد
🔹دیوان عدالت اداری

حتما مطالعه شود
مشاوره مالیات بر ارث