29 ژوئن 2019

شما به کرار در قراردادها کلمه خیارات را دیده و شنیده اید آیا میدانید به چه معنی میباشد؟

🔻خیار به معنی اختیار فسخ فسخ فسخ در قرارداد است.

به منظور تعریف واضح تر شایسته است ابتدا تمرکز شویم که در برخی از عقدها (قراردادها) قانون مدنی به طرفین قرارداد، اختیار فسخ داده است. به عنوان مثال در عقد بیع (خرید و فروش) به طرفین قرارداد یازده تا خیار (اختیار فسخ) داده شده است. مستند ماده 369 قانون مدنی که عنوان می کند خیارات از قرار ذیلند:
1- خیار مجلس2- خیار حیوان3- خیار شرط4- خیار تاخیر ثمن5- خیار رویت 6- تخلف وصف7- خیار غبن (مغبون)8- خیار عیب9- خیار تدلیس10- خیار تبعض صفقه11- خیار تخلف شرط.

🔻وقتی جمله اسقاط کافه خیارات مخصوصا خیار غبن در قراردادها ذکر میگردد یعنی اینکه شما دیگر اختیار استناد به مغبون شده ام و جنس معیوب است و… را نخواهید داشت، لذا شما میتوانید این جمله را از قرار خط زده یا بعضی خیارات مثل خیار عیب را برای خود باقی بگذارید.

حتما مطالعه شود
آیا اسکرین شات میتواند سند محسوب شود؟؟؟