17 سپتامبر 2018

خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

طبق ماده 1036 قانون مدنی سابق ، در صورت به هم زدن وصلت توسط یکی از نامزدها بدون علت موجه، طرف مقابل یا ابوین او در صورت تحمل مخارج و خسارات وارده در اثر این موضوع ، می توانستند در حدود متعارف، مخارج مزبور را مطالبه نموده و طرف منصرف، ملزم به پرداخت آن بوده است.

ماده کزبور در تاریخ 8/10/1361 از قانون مدنی ایران حذف شده است. با وجود این به نظر می رسد ، طبق اصل 40 قانون اساسی و ماده قانون مسئولیت مدنی بتوان نسبت به مطالبه خسارات مادی و معنوی حاصله، اقدام نمود. براساس اصل40 قانون اساسی جکهوری اسلامی ایران ،”هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرر به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد”. این اصل منطبق بر قاعده فقهی ” لاضرر و لا ضررا فی الاسلام” است.

همچنین به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ” هر کس بدون مجوز قانونی، عملا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، حسن شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی فرد دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خوب می باشد”.

حتما مطالعه شود
شرایط مطلقه ( شرایط لازم در زن برای طلاق )

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691

لذا قانون مزبور برخلاف ماده سابق 1036 قانون مدنی که صرفا، ناظر به خسارات مادی بوده است، پرداخت کلیه خسارات، اعم از مادی و معنوی، عمدا یا سهوا را مد نظر داشته و مقرر می دارد. از این رو طرف زیان دیده ، به ویژه دختر یا خانواده وی که عمدتا از لحاظ روحی و عاطفی آسیب فراوانی از به هم خوردن وصلت می بینند، می توانند ضمن تقدیم دادخواست به مرجع قضایی مربوطه، در مقام مطالبه خسارات وارده (مادی و معنوی) ناشی از برهم خوردن نامزدی مزبور نمایند.

لذا لزوم پرداخت خسارت وارده توسط شخص برهم زننده نامزدی به خاطر فریب بوده و طرف مقابل ، به هر تقدیر از طرف او مغرور و دچار خسارت و ضرر و زیان شده است و می تواند به استناد “قاعده غرور و تسبیب” و به موجب مستندات مزبور، شرعا و قانونا در مقام حق خویش ، به ترتیب مزبور برآید.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691