موسسه حقوقی پاد

مشاوره حقوقی

برای مشاوره حقوقی اینجا کلیک کنید

چنانچه مدیر یا هیأت مدیران حسب وظایف و اختیارات قانونی خود جهت وصول مطالبات ساختمان یا استفاده کنندگان بدهکار اظهار نامه ارسال کنند لکن مالک یا استفاده کننده بدهکار همچنان با مدیران  مجموعه تصفیه حساب نکند مدیر می تواند یکی از راه های زیر را برگزیند:

تقاضای صدور اجرائیه یا طرح دعوا برای وصول مطالبات

الف) مراجعه به اداره ی ثبت به منظور تقاضای صدور اجرائیه علیه مالک یا متصرف بدهکار در این صورت اداره ی ثبت محل وقوع مجتمع به تقاضای مدیر یا هیأت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ی ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد (بخشی از حکم ماده ی 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها) تفصیل و چگونگی ابلاغ اظهار نامه و جزئیات مربوط به اجرائیه را پیش از این دیده ایم و نیازی به توضیح مجدد نیست.

طرح دعوا

ب) مراجعه به مراجع قضایی یا داوری جهت طرح دعوا آنچه در ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها برای وصول مطالبات مجتمع از مالک یا استفاده کننده ی بدهکر پیش بینی شده در نهایت به صدور اجرائیه از اداره ی ثبت محل وقوع آپارتمان ختم می شود اما همانطوری که قبلا نیز گفتیم با استنباط از اصل 159 قانون اساسی و تبصره 4 ماده ی 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها و با توجه به اصول کلی حقوقی و سایر عمومات قانونی مدیر یا (هیأت مدیران) قادرند برای دریافت مطالبات مجموعهاز طریق طرح و اقامه ی دعوا در دادگاه نسبت به وصول مطالبات ساختمان از واحد یا واحد های بدهکار اقدام نمایند.

بدیهی است هر گاه در اساسنامه ساختمان یا در مصوبه مجمع عمومی به جای طرح دعوا یا مراجعه به اداره ثبت حل اختلاف از طریق داوری پیش بینی شده باشد مدیر یا مدیران از طرح دعوا در دادگاه یا از مراجعه به اداره ی ثبت خودداری و مطالبات و منازعات ساختمان را به طریق داوری حل و فصل خواهند کرد.

_______________________________________________________________________________

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد 02126116691 حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید