شماره : ۰۹۱۲۵۸۷۴۸۶۶
محل فروش: شورای حل اختلاف ۱۳ تهران
ساعت : ۱۰صبح

شماره : ۰۹۱۲۳۸۷۱۴۸۳
محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان آبیک
ساعت : ۱۰صبح

شماره :۰۹۱۲۲۵۵۰۸۸۳
محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ساوه
ساعت : ۹صبح

شماره : ۰۹۱۲۳۲۵۴۸۵۲
محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف ۱۹تهران
ساعت : ۱۱صبح

شماره : ۰۹۱۲۳۶۷۱۵۵۲
شماره: ۰۹۱۲۵۶۱۳۴۲۷
محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی خانواده شهرستان کرج
ساعت : ۹صبح

 

 

شهر: مهردشت

یک دستگاه : تراکتور کشاورزی سیستم ام اف تیپ ۲۸۵

مدل: ۸۸
رنگ: قرمز روغنی

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان مهردشت

قیمت فروش: ۷۹ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
ساعت فروش:۹صبح

 

 

 

 

🍁شهر: تبریز
یک دستگاه : پژو پارس
مدل: ۹۱
رنگ: سفید
محل فروش: شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز

قیمت فروش: ۴۵میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۹/۳۰
ساعت فروش:۹صبح

🍁شهر: تبریز
یک دستگاه : لودر مارک فوتن
یک دستگاه : دریل واگن پنوماتیک
یک دستگاه: کمپرسور مارک atlas coco

مدل: ۲۰۰۹
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز

قیمت فروش: ۷۵۰،۱۵۰،۱۶۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۹/۲۷
ساعت فروش:۹صبح

🍁شهر: ایوان
یک دستگاه : پراید ۱۴۱

مدل: ۸۴
رنگ: کرم

محل فروش: اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ایوان

قیمت فروش: ۲۸ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۱۰/۹
ساعت فروش:۱۰صبح

🍁شهر: کلاله
یک دستگاه : پراید
مدل: ۸۴
رنگ: سبز

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کلاله

قیمت فروش: ۳۱ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۱۰/۱
ساعت فروش: ۱۱صبح

شماره : ۰۹۱۲۱۹۴۳۳۴۸
محل فروش: شعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی مفتح تهران
ساعت : ۱۱صبح

شماره: ۰۹۱۲۳۰۵۴۱۲۲
محل فروش : شعبه اول اجرای احکام مدنی بخش صفادشت
ساعت : ۱۰ صبح

شماره : ۰۹۱۲۵۶۳۰۱۸۰
محل فروش : شعبه ۱۳ اجرای احکام مدنی خانواده کرج
ساعت : ۸صبح

شماره : ۰۹۱۲۲۱۲۲۶۵۹
محل فروش : شعبه ۲ اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران
ساعت : ۸صبح

شماره : ۰۹۱۲۰۴۲۱۳۹۷
محل فروش : شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان زنجان
ساعت : ۱۰صبح

شماره : ۰۹۱۲۵۷۱۵۱۶۴
محل فروش : شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع شماره ۱۵ شورای حل اختلاف تهران
ساعت : ۱۲صبح

شماره : ۰۹۱۲۳۸۰۶۸۲۱
شماره : ۰۹۱۲۸۸۰۵۸۰۳
محل فروش : شعبه ۲ اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران شعبه ۱۰۱
ساعت : ۱۰صبح

 

شماره : ۰۹۱۲۱۵۱۰۹۳۲
شماره : ۰۹۱۲۵۷۹۶۰۴۷
شماره : ۰۹۱۲۹۳۰۵۰۲۷
شماره: ۰۹۱۲۹۳۰۵۰۱۶
شماره : ۰۹۱۲۹۳۰۵۰۱۷
شماره: ۰۹۱۲۹۳۰۵۰۲۶
شماره : ۰۹۱۲۹۳۰۵۰۳۱
شماره: ۰۹۱۲۹۳۰۵۰۳۲
محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع ۳ شورای حل اختلاف تهران
ساعت : ۱۵ عصر

شماره: ۰۹۱۲۳۰۵۴۱۲۲
محل فروش : شعبه اول اجرای احکام مدنی بخش صفادشت
ساعت : ۱۰ صبح

شماره : ۰۹۱۲۵۶۳۰۱۸۰
محل فروش : شعبه ۱۳ اجرای احکام مدنی خانواده کرج
ساعت : ۸صبح

شماره : ۰۹۱۲۲۱۲۲۶۵۹
محل فروش : شعبه ۲ اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران
ساعت : ۸صبح

شماره : ۰۹۱۲۰۴۲۱۳۹۷
محل فروش : شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان زنجان
ساعت : ۱۰صبح

شماره : ۰۹۱۲۵۷۱۵۱۶۴
محل فروش : شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع شماره ۱۵ شورای حل اختلاف تهران
ساعت : ۱۲صبح

شماره : ۰۹۱۲۳۸۰۶۸۲۱
شماره : ۰۹۱۲۸۸۰۵۸۰۳
محل فروش : شعبه ۲ اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران شعبه ۱۰۱
ساعت : ۱۰صبح

چ

🍁شهر: بابل
یک دستگاه : سمند
مدل: ۸۵
رنگ: نقره ای
محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بابل

قیمت فروش: ۹۰ میلیون تومان
تاریخ و ساعت فروش در اینستا اعلام شده است

🍁شهر:تبریز
یک دستگاه وانت پیکان ۱۶۰۰
مدل: ۸۶
رنگ: سفید
محل فروش: اجرای احکام مدنی شعبه نهم شورای حل اختلاف شهرستان تبریز

قیمت فروش: ۶۵ میلیون تومان
تاریخ و ساعت فروش در اینستا اعلام شده است

🍁 شهر:رزن همدان
یک دستگاه : پژو پارس
مدل: ۹۶
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان رزن همدان

قیمت فروش:۱۴۰ میلیون تومان
تاریخ و ساعت فروش در اینستا اعلام شده است

🍁شهر: تهران
یک دستگاه : پراید ۱۱۱
مدل: ۹۱
رنگ: بادمجونی متالیک

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع شماره ۱۵ شورای حل اختلاف تهران

قیمت فروش: ۷۱ میلیون تومان
تاریخ و ساعت فروش در اینستا اعلام شده است

🍁شهر: همدان
یک دستگاه : پژو اس دی
مدل: ۸۶
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه پنجم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان همدان

قیمت فروش: ۱۵۰ میلیون تومان
تاریخ و ساعت فروش در اینستا اعلام شده است

🍁شهر: دزفول
یک دستگاه : پراید
مدل: ۸۹
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دزفول

قیمت فروش: ۴۸ میلیون تومان
تاریخ و ساعت فروش در اینستا اعلام شده است

شهر: تهران
یک دستگاه : BMW 318i
مدل: 2005
رنگ: سفید
محل فروش: اجرای احکام شعبه ۲۵۶دادگاه خانواده یک تهران

قیمت فروش: ۷۰۰ میلیون تومان
تاریخ و ساعت فروش در اینستا اعلام شده است

شهر: مشهد
یک دستگاه : L90
مدل: 87
رنگ: نوک مدادی متالیک

محل فروش: شعبه ۲۰ اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی خانواده دادگستری شهرستان مشهد
قیمت فروش: ۷۲ میلیون تومان
تاریخ و ساعت فروش در اینستا اعلام شده است

شهر: اصفهان

یک دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲
مدل: ۸۰
رنگ: مشکی متالیک
محل فروش: شعبه سوم اجرای احکام مدنی حقوقی شورای حل اختلاف اصفهان
قیمت فروش: ۱۵ میلیون تومان
تاریخ و ساعت فروش در اینستا اعلام شده است

شهر: چهار دانگه تهران
یک دستگاه : هاچ بک تیپ Copa-at
مدل: 97
رنگ: سفید صدفی
محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی بخش چهار دانگه
قیمت فروش: ۷۵۰ میلیون تومان
تاریخ و ساعت فروش در اینستا اعلام شده است

شهر: اراک
یک دستگاه : mvm
مدل: 96
رنگ: خاکستری متالیک
محل فروش: لاستیکها ۴۰٪
قیمت فروش: ۱۸۵ میلیون تومان
تاریخ و ساعت فروش در اینستا اعلام شده است

شهر: دهگلان
یک دستگاه : کامیون کشنده ولوو اف اچ ۱۲
مدل: ۲۰۰۲
رنگ:سفید رنگ
محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دهگلان

قیمت فروش: ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون تومان
تاریخ و ساعت فروش در اینستا اعلام شده است

شهر: اصفهان

یک دستگاه : رانا و پراید
مدل: ۹۳-۸۶
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه سوم اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان مجتمع قضایی شهید سلیمانی

قیمت فروش: ۱۴۵ و ۴۰ میلیون تومان
تاریخ و ساعت فروش در اینستا اعلام شده است

شهر: دو رود
یک دستگاه پراید ۱۳۲
مدل: ۸۹
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دو رود
قیمت فروش: ۳۸ میلیون تومان
تاریخ و ساعت فروش در اینستا اعلام شده است

پ

🍁یک دستگاه : وانت آریسان pu15 hvg
پارکینگ : اتکا یاغچی آباد
مدل: ۸۹
رنگ: سفید
محل فروش: مجتمع قضایی بعثت تهران
قیمت فروش: ۸۹ میلیون تومان
تاریخ و ساعت در اینستا ذکر شده

🍁یک دستگاه پژو۲۰۶ صندوق دار
مدل: ۸۶
رنگ: نقره ای متالیک
محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران
پارکینگ : میعاد غرب بزرگراه حکیم
قیمت فروش: ۶۰ میلیون تومان
تاریخ فروش و ساعت در اینستا ذکر شده

🍁یک دستگاه : برلیانس
مدل: ۹۵
رنگ: مشکی متالیک دنده اتوماتیک
پارکینگ : شیخ بهایی
محل فروش: اجرای احکام مدنی شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده دو تهران

قیمت فروش: ۱۴۵ میلیون تومان
تاریخ فروش و ساعت در اینستا ذکر شده

🍁یک دستگاه : بنز c200
مدل: 2008
رنگ: نقره ای متالیک
محل فروش: شعبه پنجم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر
پارکینگ: پاسارگاد نواب
قیمت فروش: ۵۴۰ میلیون تومان
تاریخ فروش و ساعت در اینستا ذکر شده

🍁یک دستگاه : پراید تیپ ۱۳۱ sl
مدل: 91
رنگ: خاکستری متالیک
محل فروش: شعبه دوم نیابت اجرای احکام مدنی دادگاهای عمومی تهران
قیمت فروش: ۴۰ میلیون تومان
تاریخ فروش و ساعت در اینستا ذکر شده

🍁یک دستگاه mvm315
مدل: 97
رنگ: سفید
محل فروش: شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی
قیمت فروش: ۲۰۰میلیون تومان
تاریخ فروش و ساعت در اینستا ذکر شده

🍁یک دستگاه : پژو405
مدل: 87
رنگ: نقره ای متالیک
محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی
قیمت فروش: ۶۰ میلیون تومان
تاریخ فروش و ساعت در اینستا ذکر شده

 

شماره : ۰۹۱۲۳۰۶۵۴۲۶
شماره : ۰۹۱۲۶۱۲۲۱۰۰
محل فروش: اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت تهران
ساعت : ۱۱صبح

شماره: ۰۹۱۲۵۷۱۹۱۴۲
محل فروش : شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدرس
ساعت : ۹ صبح

شماره : ۰۹۱۲۷۶۸۴۸۵۹
محل فروش : شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شماره ۲۴
ساعت : ۱۲ ظهر

شماره : ۰۹۱۲۵۲۶۳۱۸۱
شماره : ۰۹۱۱۲۹۷۷۱۲۶
محل فروش : شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف تهران
ساعت : ۱۶عصر

شماره : ۰۹۱۲۸۳۹۶۸۹۹
محل فروش : شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع شماره ۶ شورای حل اختلاف تهران
ساعت : ۱۶ عصر

شماره : ۰۹۱۲۱۵۹۶۱۶۷
محل فروش : شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع شماره ۱۳ شورای حل اختلاف تهران
ساعت : ۱۰صبح

شماره : ۰۹۱۲۶۶۶۶۶۰۵
محل فروش : شعبه ۴ اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر تهران
ساعت : ۱۰صبح

شماره : ۰۹۱۲۷۸۰۹۳۹۰
محل فروش : شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف قزوین
ساعت : ۱۶عصر

 

شماره 09123123273 __ساعت فروش ۱۱صبح در شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
شماره 09121243239__ساعت فروش ۱۳ در شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان ری
شماره 09122215643__ساعت ۱۰صبح در شعبه ۲۶۹ مجتمع قضایی خانواده ۲تهران
شماره 09121094294__ساعت ۱۱صبح در شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی

شماره 09123372511 __ 09126443671
ساعت فروش ۱۰صبح در شعبه ۲ اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر

 

[۱۱/۴،‏ ۲۳:۰۱] 🍁: شهر: تبریز

یک دستگاه ۲۰۶ هاچ بک
مدل: ۸۶
رنگ: نقره ای متالیک

محل فروش: شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز

قیمت فروش: ۸۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۶
ساعت فروش: ۹ صبح

شهر: اسکو آذربایجان شرقی

یک دستگاه ماکسیما اتوماتیک
مدل: ۸۷
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: اجرای اسناد رسمی اسکو آذربایجان شرقی

قیمت فروش:  ۴۰۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۶
ساعت فروش: ۹ صبح

شهر: پارس آباد اردبیل

یک دستگاه سمند
مدل: ۹۲
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری عمومی و انقلاب شهرستان پارس آباد اردبیل

قیمت فروش:  ۶۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۹/۳
ساعت فروش: ۱۰ صبح

شهر: جلفا

یک دستگاه ۲پراید
مدل: ۸۹
رنگ: سفید

محل فروش: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جلفا

قیمت فروش:  ۴۲ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۰
ساعت فروش: ۹ صبح
[۱۱/۵،‏ ۰:۴۷] 🍁: شهر: آبش احمد آذربایجان شرقی

یک دستگاه پژو پارس
مدل: ۸۴
رنگ: مشکی

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی بخش آبش احمد آذربایجان شرقی

قیمت فروش:  ۵۸ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۸
ساعت فروش: ۱۰

شهر: ارومیه

یک دستگاه وانت مزدا
مدل: ۶۴
رنگ: قرمز سیر

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ارومیه

قیمت فروش:  ۸ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۱
ساعت فروش:۱۰ صبح

شهر: نقده

یک دستگاه : سواری هاچ بک تیپ TIGGO5
مدل: 96
رنگ: سفید

محل فروش: اجرای احکام شعبه ۲دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نقده

قیمت فروش: ۴۲۵  میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۹/۸
ساعت فروش: ۱۱

شهر: اردبیل

یک دستگاه وانت پیکان
مدل: ۸۸
رنگ: سفید

محل فروش: اداره ثبت اسناد و املاک رسمی شهرستان اردبیل

قیمت فروش: ۳۴  میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۱۸
ساعت فروش: ۹ صبح

🍁شهر: تهران

یک دستگاه پراید سایپا تیپ ۱۱۱se
مدل: 98
رنگ: سفید

محل فروش: اداره پنجم اجرای اسناد رسمی استان تهران

قیمت فروش:  ۷۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۷
ساعت فروش:۹صبح

🍁شهر: اسلامشهر

یک دستگاه کامیون رنو
مدل: ۹۳
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسلامشهر

قیمت فروش: ۲،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰  تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۵
ساعت فروش:۹صبح

🍁شهر: شهر قدس

یک دستگاه سمند lx ef7
مدل: 91
رنگ: آبی متالیک

محل فروش: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شهر قدس

قیمت فروش:  ۱۱۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۶
ساعت فروش:۹ صبح

🍁شهر: شهریار

یک دستگاه ۲۰۶ آرین
مدل: ۹۰
رنگ: قرمز سیر متالیک

محل فروش: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شهریار

قیمت فروش:  ۱۱۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۰
ساعت فروش:۹

🍁شهر: تهران

یک دستگاه سمند lx xu7
مدل: 96
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه اول نیابت اجرای احکام مدنی دادگاهای عمومی تهران

قیمت فروش: ۱۲۵  میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۷
ساعت فروش:۱۰

🍁شهر: ملارد

یک دستگاه پراید ۱۳۱
مدل: ۹۰
رنگ: دلفینی متالیک

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ملارد

قیمت فروش:  ۴۶ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۰
ساعت فروش: ۱۳

🍁شهر: دماوند

یک دستگاه پراید سایپا GTX
مدل: ۹۳
رنگ: سفید

محل فروش: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دماوند

قیمت فروش:  ۵۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۱۹
ساعت فروش: ۹صبح

🍁شهر: تهران

یک دستگاه پراید جی تی ایکس سفید
مدل: ۸۴
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح

قیمت فروش: ۱۷  میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۰
ساعت فروش: ۹صبح

🍁شهر: تهران

یک دستگاه سمند دوگانه سوز ایکس7
مدل: 87
رنگ: خاکستری متالیک

محل فروش: شعبه اول نیابت اجرای احکام مدنی دادگاهای عمومی تهران

قیمت فروش: ۸۵  میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۷
ساعت فروش: ۹صبح

🍁شهر: تهران

یک دستگاه پژو ۲۰۶
مدل: ۹۷
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه پنجم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر

قیمت فروش:  ۱۴۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۹/۱
ساعت فروش:۹صبح

 

شهر: زنجان

یک دستگاه پراید GTX
مدل: ۸۳
رنگ: نقرهای متالیک

محل فروش: اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان زنجان

قیمت فروش: ۳۱  میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۶
ساعت فروش: ۹صبح

شهر: خدابنده زنجان

یک دستگاه پژو ۲۰۶ آرین صندوق دار
مدل: ۸۸
رنگ: طوسی متالیک

محل فروش: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان خدابنده

قیمت فروش:   ۷۵میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۱۸
ساعت فروش:۹صبح

شهر: زنجان

یک دستگاه سمند
مدل: ۸۳
رنگ: نقره ای متالیک

محل فروش: اداره ثبت اسناد رسمی شهرستان زنجان

قیمت فروش:  ۲۴ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۶
ساعت فروش: ۹صبح

 

🍁شهر: امیدیه

یک دستگاه ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک
مدل: ۹۳
رنگ: آبی متالیک

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان امیدیه

قیمت فروش: ۱۰۲  میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۹/۳
ساعت فروش:۹

شهر: بندر امام خمینی

یک دستگاه پراید جی تی ایکس
مدل: ۸۶
رنگ: نقره ای متالیک

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان بندر امام خمینی استان خوزستان

شهر: اندیمشک

یک دستگاه وانت نیسان پیکاپ دو کابین
مدل:
رنگ:

محل فروش: اداره اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف شهرستان اندیمشک

قیمت فروش: ۲۰۰  میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۷
ساعت فروش: ۹صبح

شهر: خرمشهر

یک دستگاه وانت پیکان
مدل: ۸۶
رنگ: سفید

محل فروش: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان خرمشهر

قیمت فروش: ۳۰  میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۱
ساعت فروش: ۹صبح

شهر: دزفول

یک دستگاه پراید
مدل: ۸۹
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان دزفول

قیمت فروش: ۴۸  میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۱۹
ساعت فروش: ۹صبح

شهر: تنگستان اهرم قدیم

یک دستگاه پژو ۲۰۶ آریان
مدل: ۸۷
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تنگستان اهرم قدیم بوشهر

قیمت فروش:  ۵۷ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۹/۲
ساعت فروش: ۹صبح

🍁شهر: فردیس البرز

یک دستگاه : سمندef7

مدل: ۹۱
رنگ: ابی متالیک

محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی کیفری دادسرای عمومی انقلاب فردیس البرز

قیمت فروش: ۷۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۱۷
ساعت فروش: ۸صبح

🍁شهر: کرج

یک دستگاه : پراید ۱۳۲

مدل: ۸۸
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه ۱۳ اجرای احکام مدنی خانواده شهرستان کرج

قیمت فروش: ۳۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۲
ساعت فروش: ۹صبح

🍁شهر: تهران

یک دستگاه : پژو پارس

مدل: ۸۶
رنگ: مشکی متالیک

محل فروش: اجرای احکام مدنی شعبه ۲۱دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی

قیمت فروش: ۶۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۹/۵
ساعت فروش:۱۳

🍁شهر: قرچک

یک دستگاه : پراید

مدل: ۸۶
رنگ: نوک مدادی متالیک

محل فروش: اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قرچک

قیمت فروش: ۴۵میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۹/۳
ساعت فروش: ۱۰صبح

🍁شهر: تهران

یک دستگاه سواری ولکس c30 – Great wall

مدل: 94
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگاهای عمومی تهران

قیمت فروش: ۱۶۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۹/۱
ساعت فروش: ۱۰

🍁شهر: ورامین

یک دستگاه : پراید

مدل: ۸۵
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان ورامین

قیمت فروش: ۱۸ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۷
ساعت فروش: ۹صبح

🍁شهر: شهرستان شهر قدس

یک دستگاه: پراید

مدل: ۹۴
رنگ:

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهر قدس

قیمت فروش: ۴۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۸
ساعت فروش: ۱۰صبح

🍁شهر: شهرستان بهارستان

یک دستگاه سواری رو آ آردی

مدل: ۸۴
رنگ: یشمی

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان بهارستان

قیمت فروش: ۲۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۹/۵
ساعت فروش: ۹صبح

🍁شهر: عباس آباد

یک دستگاه جک go

مدل: 94
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان عباس آباد

قیمت فروش: ۲۶۰میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۶
ساعت فروش: ۹صبح

 

🍁: شهر: تهران

یک دستگاه : پراید هاچ بک se111

مدل: ۹۴
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگاهای عمومی تهران

قیمت فروش: ۸۲ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۴
ساعت فروش: ۱۰صبح

🍁: شهر: بهارستان

یک دستگاه : پراید

مدل: ۹۰
رنگ: سفید

محل فروش: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بهارستان

قیمت فروش: ۴۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۷
ساعت فروش: ۹ صبح

🍁: شهر: تهران

یک دستگاه : وانت مزدا ۱۶۰۰

مدل: ۷۳
رنگ: سرمه ای متالیک

محل فروش: شعبه اول نیابت اجرای احکام مدنی دادگاهای عمومی تهران

قیمت فروش: ۳۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۴
ساعت فروش: ۹صبح

🍁: شهر: اسلامشهر

یک دستگاه : پراید ۱۱۱ و پراید ۱۳۲

مدل: ۹۲ و ۸۹
رنگ: سفید و نقره ای

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسلامشهر

قیمت فروش: ۴۷،۳۳ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۰
ساعت فروش:۱۰ صبح

🍁شهر: [۱۱/۱،‏ ۱۹:۵۷] 🍁: شهر: تهران

یک دستگاه : پراید هاچ بک se111

مدل: ۹۴
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: شعبه دوم نیابت اجرای احکام مدنی دادگاهای عمومی تهران

قیمت فروش: ۸۲ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۴
ساعت فروش: ۱۰صبح

[۱۱/۱،‏ ۲۰:۰۱] 🍁: شهر: بهارستان

یک دستگاه : پراید

مدل: ۹۰
رنگ: سفید

محل فروش: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بهارستان

قیمت فروش: ۴۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۷
ساعت فروش: ۹ صبح

[۱۱/۱،‏ ۲۰:۲۴] 🍁: شهر: تهران

یک دستگاه : وانت مزدا ۱۶۰۰

مدل: ۷۳
رنگ: سرمه ای متالیک

محل فروش: شعبه اول نیابت اجرای احکام مدنی دادگاهای عمومی تهران

قیمت فروش: ۳۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۴
ساعت فروش: ۹صبح

[۱۱/۱،‏ ۲۰:۳۰] 🍁: شهر: اسلامشهر

یک دستگاه : پراید ۱۱۱ و پراید ۱۳۲

مدل: ۹۲ و ۸۹
رنگ: سفید و نقره ای

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسلامشهر

قیمت فروش: ۴۷،۳۳ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۰
ساعت فروش:۱۰ صبح

🍁شهر : تهران

یک دستگاه تریلی کشنده ولوو ۴۶۰تیپ h12

مدل: 83
رنگ: سفید

محل فروش: اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت

قیمت فروش: ۱،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیاردتومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۴
ساعت فروش:۱۱صبح

🍁شهر: قرچک ورامین

یک دستگاه سایپا ساینا

مدل: ۹۶
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: ثبت اسناد و املاک شهرستان قرچک

قیمت فروش: ۷۸ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۱۹
ساعت فروش: ۹ صبح

🍁شهر: تهران

یک دستگاه : وانت مزدا ۲۰۰۰

مدل: ۸۶
رنگ: آبی نفتی متالیک

محل فروش: اجرای احکام شعبه ۲۶۴دادگاه خانواده مجتمع قضایی ۲ تهران

قیمت فروش: ۷۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۹/۲
ساعت فروش:۱۰ صبح

🍁شهر: چهار دانگه

یک دستگاه : کامیون کمپرسی ولوو

مدل: ۷۵
رنگ: قرمز

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی بخش چهار دانگه

قیمت فروش: ۳۵۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۹/۲
ساعت فروش: ۱۲

———

۰۹۱۲۷۹۷۱۷۷۲____محل فروش شعبه اول اجرای احکام مجتمع شماره ۳۲ شورای حل اختلاف تهران ساعت ۱۱ صبح در شعبه
۰۹۱۲۲۵۲۵۴۸۷____محل فروش شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی خانواده یک تهران قدیم ساعت ۸ صبح در شعبه
۰۹۱۲۲۹۷۹۳۵۱____محل فروش شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان خدا بنده ساعت ۱۰ صبح  در شعبه

۰۹۱۱۱۷۲۱۴۷۰____۰۹۱۲۱۱۹۷۹۵۳
۰۹۱۱۲۷۹۶۳۶۰____۰۹۱۲۱۱۹۵۳۴۱
محل فروش شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گنبد کاووس

ساعت ۱۰صبح در شعبه

🍁🍁مزایده شهرهای #یزد ،#همدان #اراک #ایلام#فارس 🍁🍁🍁

۱-شهر: یزد

یک دستگاه : ام وی ام تیپ ۵۳۰
مدل: ۹۳
رنگ: سفید روغنی
محل فروش:اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد

قیمت فروش: ۱۱۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۶
ساعت فروش:۹صبح

۲-شهر: همدان

یک دستگاه :پراید ۱۳۱ sx
مدل: 93
رنگ: نقره ای متالیک
محل فروش: ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان

قیمت فروش: ۴۱ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۱۰
ساعت فروش:۹صبح

۳-شهر: اراک

یک دستگاه :تیبا۲
مدل: ۹۶
رنگ: سفید روغنی
محل فروش:اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان اراک مرکزی

قیمت فروش: ۸۳ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۱۲
ساعت فروش:۹صبح

۴-شهر: ایلام

یک دستگاه :پراید تیپ ۱۳۱
مدل: ۹۷
رنگ: سفید روغنی
محل فروش: ثبت اسناد و املاک شهرستان دهلران ایلام

قیمت فروش: ۶۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۱۲
ساعت فروش:۹صبح

۵-شهر: استان فارس شهر کوار

یک دستگاه : لیفان
مدل: ۹۴
رنگ: سفید
محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان کوار استان فارس

قیمت فروش: ۱۳۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۱۹
ساعت فروش:۹صبح

موسسه حقوقی پاد و کارشناسان زبده آن تنها موسسه ای میباشند که اطلاعات تمام مزایده های تهران و شهرستانها که شامل مزایده خودرو ،سیمکارت و ملک میباشد را بصورت رایگان در اختیار شما هموطنان عزیز قرار میدهند در ضمن شما میتوانید جهت مشاوره خرید در ساعات اداری از مشاوره کارشناسان ما بصورت رایگان بهرمند شوید
لطفا ما را در این امر اطلاع رسانی یاری نمایید
@mozaayedeh
@mozaayede

 

 

 

 

 

 

 

 

شهر: قم

یک دستگاه : پژو ۲۰۷
مدل: ۲۰۰۹
رنگ: سفید متالیک

محل فروش: اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان قم

قیمت فروش: ۲۸۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۵
ساعت فروش:۹صبح

۲-شهر: اصفهان

یک دستگاه: دوو ریسر ای تی ای
مدل: ۹۳
رنگ: خاکستری متالیک

محل فروش: اجرای احکام شعبه اول شورای حل اختلاف دادگستری نجف آباد اصفهان

قیمت فروش: ۱۹۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۱۷
ساعت فروش:۸صبح

۳-شهر:اصفهان

یک دستگاه: وانت سایپا سقف دار
مدل: ۹۷
رنگ:

محل فروش: اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر اصفهان

قیمت فروش: ۹۷میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۲
ساعت فروش:۸صبح

موسسه حقوقی پاد و کارشناسان زبده آن تنها موسسه ای میباشند که اطلاعات تمام مزایده های تهران و شهرستانها که شامل مزایده خودرو ،سیمکارت و ملک میباشد را بصورت رایگان در اختیار شما هموطنان عزیز قرار میدهند در ضمن شما میتوانید جهت مشاوره خرید در ساعات اداری از مشاوره کارشناسان ما بصورت رایگان بهرمند شوید
لطفا ما را در این امر اطلاع رسانی یاری نمایید
@mozaayedeh
@mozaayede

شهر: لاهیجان گیلان

یک دستگاه: رنو تندر

مدل: ۹۱
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: اجرای اسناد رسمی شهرستان لاهیجان

قیمت فروش: ۱۴۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۱۱
ساعت فروش:۹صبح

مزایده استانهای جنوبی کشور خوزستان هرمزگان

شهر: بندر ماه شهر

یک دستگاه : پراید ۱۳۱

مدل: ۹۱
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: اجرای اسناد رسمی شهرستان بندر ماه شهر خوزستان

قیمت فروش:۲۸ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۱۰
ساعت فروش:۹صبح

شهر: اهواز

یک دستگاه :پژو ۴۰۵

مدل: ۸۹
رنگ: —

محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی خانواده اهواز استان خوزستان

قیمت فروش: ۸۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۱۰
ساعت فروش:۱۳

شهر: بندر عباس

یک دستگاه : رنو لوگان ال ۹۰

مدل: ۸۸
رنگ: نوک مدادی متالیک

محل فروش: اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان بندر عباس

قیمت فروش: ۸۵میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۶
ساعت فروش:۹صبح

شهر: بندر عباس

یک دستگاه پژو206 sdtu5

مدل: 98
رنگ: سفید صدفی

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندر عباس

قیمت فروش: ۲۴۷ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۰
ساعت فروش:۸صبح

شهر: بهبهان

یک دستگاه : پژو ۴۰۵

مدل: ۸۳
رنگ: بژ متالیک

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهبهان خوزستان

قیمت فروش: ۲۶ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۱۸
ساعت فروش:۹صبح

 

 

 

مزایده های استان خراسان

۱-شهر: مشهد

یک دستگاه : پراید ۱۳۱

مدل: ۹۰
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: اداره ثبت اسناد رسمی مشهد

قیمت فروش: ۴۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۱۴
ساعت فروش:۹صبح

۲-شهر: مشهد

یک دستگاه : چری ۱۶۰۰

مدل: ۸۹
رنگ: نقره ای

محل فروش: اجرای اسناد رسمی مشهد

قیمت فروش: ۴۷ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۶
ساعت فروش:۹صبح

۳-شهر: مشهد

یک دستگاه :هایمای هاچ بک sv-at
مدل :۹۶
رنگ: مشکی متالیک

محل فروش: اجرای اسناد رسمی مشهد

قیمت فروش: ۳۳۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۶
ساعت فروش:۹صبح

۴-شهر: سبزوار

یک دستگاه : پژو پارس دوگانه سوز

مدل: ۸۹
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار

قیمت فروش: ۴۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۱۱
ساعت فروش:۱۰صبح

۵-شهر: بجنورد

دو دستگاه : وانت پیکان

مدل: ۸۸ و ۸۹
رنگ: سفید

محل فروش: اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد

قیمت فروش: ۳۲ و ۳۳ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۱۰
ساعت فروش:۱۱صبح

۶-شهر: بیرجند

یک دستگاه :پژو ۲۰۶

مدل: ۹۶
رنگ: سفید

محل فروش: اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

قیمت فروش: ۱۱۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۱۴
ساعت فروش:۹صبح

۱-شهر: تهران

یک دستگاه : کامیون باری فلزی ولوو
مدل: ۹۸
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح

قیمت فروش: ۳میلیارد تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۶
ساعت فروش:۹صبح

۲- شهر: تهران

یک دستگاه : سواری سوزوکی ویتارا

مدل: ۸۸
رنگ: سفید

محل فروش:شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر

قیمت فروش: ۲۲۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۱۴
ساعت فروش:۱۰ صبح

۳-شهر: تهران

یک دستگاه : ریو

مدل: ۸۹
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر

قیمت فروش: ۶۲ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۸
ساعت فروش:۱۰صبح

۴-شهر: کرج

یک دستگاه : تیبا صندوق دار

مدل: ۹۴
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: اجرای ثبت اسناد و املاک کرج

قیمت فروش: ۶۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۶
ساعت فروش:۹صبح

۵-شهر: تهران

یک دستگاه : کیا سراتو ۲۰۰۰

مدل: ۹۵
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: اجرای احکام مدنی دادگستری شهر قدس

قیمت فروش: ۲۲۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۱۲
ساعت فروش:۹صبح

۶-شهر: ورامین

یک دستگاه : پژو ۲۰۶

مدل: ۹۳
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: ثبت اسناد و املاک شهرستان ورامین

قیمت فروش: ۱۲۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۱۱
ساعت فروش: ۹ صبح

 

 

آذربایجان غربی و شرقی

شهر : تبریز
یک دستگاه : کامیون کشنده هوو
مدل: ___
رنگ: ___

محل فروش: شعبه ۶ اجرای احکام مدنی دادگاه خانواده دادگستری شهرستان تبریز

قیمت فروش: ۷۵۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۲۰
ساعت فروش:۱۱صبح

شهر: اردبیل
یک دستگاه : سمند
مدل: ۸۸
رنگ: نقره ای متالیک
محل فروش: شعبه ۴ اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان اردبیل

قیمت فروش: ۸۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۱۱
ساعت فروش: ۱۰صبح

شهر: تبریز
یک دستگاه : پژو ۴۰۵ جی ال ایکس
مدل: ۹۴
رنگ: خاکستری متالیک

محل فروش: اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان تبریز

قیمت فروش: ۱۳۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۷
ساعت فروش:۹صبح

م

شهر: کرمانشاه

یک دستگاه : پراید ۱۲۱ سایپا
مدل: ۸۲
رنگ: سفید روغنی
قیمت فروش: ۱۸،۵۰۰،۰۰۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۶
ساعت فروش:۹ صبح

موسسه حقوقی پاد همراه با مشاورین و کارشناسان زبده ،جهت مشاوره رایگان و دریافت اطلاعات و نحوه شرکت در مزایده های تهران و شهرستانها در خدمت شما عزیزان میباشد

padlawye.org
Aftabir.com

شهر: کرمانشاه

یک دستگاه : پراید ۱۲۱ سایپا
مدل: ۸۲

محل فروش : اجرای اسناد رسمی شهرستان کرمانشاه
رنگ: سفید روغنی
قیمت فروش: ۱۸،۵۰۰،۰۰۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۸/۶
ساعت فروش:۹ صبح

موسسه حقوقی پاد همراه با مشاورین و کارشناسان زبده ،جهت مشاوره رایگان و دریافت اطلاعات و نحوه شرکت در مزایده های تهران و شهرستانها در خدمت شما عزیزان میباشد

padlawye.org
Aftabir.com

 

[۹/۲۶،‏ ۱۳: استان گیلان 🎉

۱- شهر: رشت
یک دستگاه : پراید تیپ جی تی ایکس
مدل: ۷۸
رنگ: سفید
محل فروش: شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رشت

قیمت فروش:  ۱۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۱۵
ساعت فروش:۹صبح

۲- شهر: آستانه اشرفیه
یک دستگاه: پراید ۱۳۱
مدل: ۹۸
رنگ: مشکی
محل فروش: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آستانه اشرفیه

قیمت فروش:  ۵۷ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۱۴
ساعت فروش:۹صبح
[۹/۲۶،‏ ۱۴:۰۰] ا: مزایده های شهرهای آذربایجان شرقی 🎉

۱- شهر: تبریز
یک دستگاه: پراید جی تی ایکس
مدل: ۸۳
رنگ: مشکی متالیک
محل فروش: اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان تبریز

قیمت فروش:   ۴۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۱۵
ساعت فروش:۹صبح

۲- شهر: تبریز
یک دستگاه : سمند lx
مدل: 85
رنگ: بژ متالیک
محل فروش: اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان تبریز

قیمت فروش:   52 میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹/۷/۱۴
ساعت فروش:۹صبح

شهر: بستان آباد آزربایجان شرقی

یک دستگاه: پراید
مدل: ۸۸
رنگ: سفید
محل فروش: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بستان آباد

قیمت فروش:   ۱۳ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۱۲
ساعت فروش:۹صبح

 

مزایده شهرهای استان فارس و اصفهان 🎉

۱-شهر: اقلید فارس
یک دستگاه : کامیون فوتون
مدل: —-
رنگ:سفید و آبی
قیمت فروش: ۲۱۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۸
ساعت فروش::۱۰ صبح
محل فروش : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اقلید فارس

۲-شهر: اصفهان
یک دستگاه تیبا
مدل: ۹۴
رنگ: سفید
قیمت فروش: ۴۷ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۹
ساعت فروش:۸صبح
محل فروش: شعبه ۱۲ اجرای احکام مدنی اصفهان مجتمع قضایی شهید سلیمانی

۳-شهر: شیراز
یک دستگاه: رانا
مدل: ۹۲
رنگ: —
قیمت فروش: ۸۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۹
ساعت فروش:۹صبح
محل فروش: اداره اجرای اسناد رسمی شهر شیراز

۴-شهر: زربافان
یک دستگاه : پراید ۱۳۲
مدل: ۸۹
رنگ:—
قیمت فروش: ۳۹ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۵
ساعت فروش:۹صبح
محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی بخش زربافان فارس

مزایده شهرهای استان فارس و اصفهان 🎉

۱-شهر: اقلید فارس
یک دستگاه : کامیون فوتون
مدل: —-
رنگ:سفید و آبی
قیمت فروش: ۲۱۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۸
ساعت فروش::۱۰ صبح
محل فروش : شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اقلید فارس

۲-شهر: اصفهان
یک دستگاه تیبا
مدل: ۹۴
رنگ: سفید
قیمت فروش: ۴۷ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۹
ساعت فروش:۸صبح
محل فروش: شعبه ۱۲ اجرای احکام مدنی اصفهان مجتمع قضایی شهید سلیمانی

۳-شهر: شیراز
یک دستگاه: رانا
مدل: ۹۲
رنگ: —
قیمت فروش: ۸۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۹
ساعت فروش:۹صبح
محل فروش: اداره اجرای اسناد رسمی شهر شیراز

۴-شهر: زربافان
یک دستگاه : پراید ۱۳۲
مدل: ۸۹
رنگ:—
قیمت فروش: ۳۹ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۵
ساعت فروش:۹صبح
محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی بخش زربافان فارس

 

 

🎉مزایده های استان البرز 🎉

۱-شهر: کرج

یک دستگاه : دنا
مدل: ۹۷
رنگ: سفید روغنی
قیمت فروش: ۹۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۲۱
ساعت فروش:۸ صبح
محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی خانواده دادگستری کرج

۲- شهر: ساوجبلاغ

یک دستگاه : ام وی ام تیپ ۵۳۰
مدل: ۹۳
رنگ: سفید
قیمت فروش: ۷۲ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۷
ساعت فروش:۹ صبح
محل فروش: شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ساوجبلاغ

۳-شهر: تهران

یک دستگاه :جک s5

مدل: 96
رنگ: سفید روغنی
قیمت فروش: ۳۸۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۲
ساعت فروش: ۱۱صبح
محل فروش: اجرای احکام شعبه ۲۸۱دادگاه عمومی حقوقی خانواده مجتمع قضایی باهنر
پارکینگ سفیر شرق

 

مزایده های آذربایجان غربی و شرقی🎉

۱- شهر: تبریز

یک دستگاه : پژو Roa

مدل: ۸۹
رنگ: سفید

قیمت فروش: ۲۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۲
ساعت فروش:۹صبح
محل فروش: اداره اجرای اسناد رسمی تبریز پارکینگ الغدیر

 

۲- شهر: تبریز

یک دستگاه : پراید جی ال ایکس

مدل: ۸۵
رنگ: سفید

قیمت فروش: ۲۷ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۵
ساعت فروش:۹صبح
محل فروش: اداره اجرای اسناد رسمی تبریز

۳-شهر: آذربایجان شرقی

یک دستگاه: پژو 206

مدل: 86
رنگ: سفید

قیمت فروش: ۶۶ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۲۰
ساعت فروش:۱۰ صبح
محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی بخش صوفیان آذربایجان شرقی

۴- شهر: آذربایجان غربی

یک دستگاه: جک

مدل: ۹۶
رنگ: سفید

قیمت فروش: ۴۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۵
ساعت فروش:۱۱صبح
محل فروش: اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آذربایجان غربی

 

🎉مزایده شهرهای تهران 🎉

۱- یک دستگاه : تویوتا پرادو دو درب

مدل: ۲۰۰۶
رنگ: سفید صدفی متالیک

قیمت فروش: ۷۳۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۱۲
ساعت فروش: ۱۰ صبح
محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگاهای تهران

۲- یک دستگاه : پژو ۴۰۵

مدل: ۹۳
رنگ: خاکستری متالیک
پارکینگ : زنگنه فدائیان اسلام
قیمت فروش: ۹۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۷
ساعت فروش:۱۰صبح
محل فروش: شعبه اول نیابت اجرای احکام مدنی دادگاهای عمومی تهران

۳- یک دستگاه : سوناتا ۲۴۰۰

مدل: ۲۰۱۰
رنگ: سفید صدفی متالیک

قیمت فروش: ۲۳۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۱
ساعت فروش: ۹صبح
محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی مفتح

۴- یک دستگاه : پراید

مدل: ۸۹
رنگ: سفید

قیمت فروش: ۳۲ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۹
ساعت فروش:۹ صبح
محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی بخش آفتاب تهران

۵- یک دستگاه : پژو پارس

مدل: ۹۲
رنگ: سفید

قیمت فروش: ۸۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۶
ساعت فروش:۹صبح
محل فروش : ثبت اسناد و املاک شهرستان پیشوا پارکینگ پیشوا

__________

شهر: قزوین

یک دستگاه : پراید صبا

مدل: ۸۹
رنگ: نقره ای متالیک

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان قزوین

قیمت فروش: ۲۹میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۸
ساعت فروش:۱۳

شهر: یاسوج

یک دستگاه : پژو ۲۰۶

مدل: ۹۰
رنگ:

محل فروش: اجرای احکام شعبه ۳دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج

قیمت فروش: ۴۸میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۹
ساعت فروش:۱۰صبح

شهر: ملایر

یک دستگاه : تیبا صندوق دار

مدل: —
رنگ: خاکستری

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان ملایر

قیمت فروش:۵۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۵
ساعت فروش: ۱۱

 

🎉مزایده های شهر تهران 🎉

شهر: تهران

یک دستگاه : سانتافه

مدل: 2016
رنگ: مشکی متالیک

محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح

قیمت فروش: ۹۰۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۱
ساعت فروش:۱۰صبح

شهر: تهران

یک دستگاه : دانگ فنگ

مدل: ۹۵
رنگ: خاکستری متالیک

محل فروش: اجرای احکام شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی

قیمت فروش: ۱۵۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۱۵
ساعت فروش: ۱۳

🎉مزایده استان های جنوبی کشور 🎉

شهر: زاهدان

یک دستگاه : پراید ۱۱۱

مدل: ۹۲
رنگ: مشکی روغنی

محل فروش: دفتر اجرای احکام حقوقی زاهدان سیستان و بلوچستان

قیمت فروش: ۴۶ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۶
ساعت فروش:۹صبح

شهر: بندر عباس

یک دستگاه: پژو ۴۰۵ جی ال ایکس

مدل: ۹۰
رنگ: نقره ای متالیک

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندر عباس

قیمت فروش: ۴۶ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۸
ساعت فروش: ۱۱صبح

شهر: بهبهان خوزستان

یک دستگاه : سمند

مدل: ۹۱
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهبهان خوزستان

قیمت فروش: ۶۳میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۳۰
ساعت فروش:۹صبح

 

 

شهر: اصفهان

یک دستگاه : Mvm 530

مدل: 96
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: اجرای اسناد رسمی شهرستان لنجان اصفهان

قیمت فروش: ۱۶۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۱
ساعت فروش: ۹صبح

——-

مزایده های استان البرز

شهر: نظر آباد کرج

یک دستگاه : دانگ فنگ h30 tu5

مدل: 96
رنگ: —-

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان نظرآباد

قیمت فروش: ۱۵۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۱۵
ساعت فروش:۹صبح

شهر: کرج

یک دستگاه : تیبا

مدل: ۹۲
رنگ: سفید صدفی

محل فروش: اجرای ثبت اسناد کرج استان البرز

پارکینگ یگانه

قیمت فروش:۶۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۱
ساعت فروش:۹صبح

شهر: کرج

یک دستگاه : سایپا ۱۱۱

مدل: ۹۵
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی خانواده دادگستری کرج

قیمت فروش: ۵۷ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۱۵
ساعت فروش: ۸صبح

شهر: کرج

یک دستگاه : پژو۲۰۶

مدل: ۹۴
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی ویژه نیابت دادگستری شهرستان کرج
پارکینگ یگانه

قیمت فروش: ۹۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۶
ساعت فروش:۹صبح

 

 

 

🎉مزایده های آذربایجان غربی شرقی 🎉

شهر: خسروشاه

یک دستگاه : لیفان تیپ x6015

مدل: 93
رنگ: سفید صدفی

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی بخش خسرو شاه استان آذربایجان شرقی

قیمت فروش: ۱۴۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۶
ساعت فروش:۱۱صبح

شهر: گوکان

یک دستگاه : پراید se131

مدل: 95
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف گوکان استان آذربایجان شرقی

قیمت فروش: ۳۴ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۲
ساعت فروش: ۱۰صبح

شهر: بناب

یک دستگاه پراید

مدل: ۸۷
رنگ: مشکی

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بناب

قیمت فروش: ۳۲ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۱۵
ساعت فروش: ۹صبح

——————-

🎉مزایده های شهر قائم شهر 🎉

شهر: قائم شهر

یک دستگاه : پژو ۴۰۵ جی ال ایکس

مدل: ۸۹
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قائم شهر

قیمت فروش: ۳۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۹
ساعت فروش: ۹ صبح

شهر: قائمشهر

یک دستگاه:MGM 315 هاچ بک

مدل: ۹۳
رنگ: سفید روغنی

محل فروش:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قائم شهر

قیمت فروش: ۹۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۷
ساعت فروش:۹ صبح

-‘zx——–

[۹/۹،‏ ۱۱:۵۰] ا: 🎉مزایده استان گیلان 🎉

شهر: لاهیجان

یک دستگاه : پژو ۲۰۶

مدل: ۹۲
رنگ: —-

محل فروش: اجرای اسناد رسمی شهرستان لاهیجان استان گیلان
پارکینگ ولیعصر لاهیجان

قیمت فروش: ۱۰۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۳۱
ساعت فروش:۹صبح

[۹/۹،‏ ۱۱:۵۴]🎉مزایده های شهر تهران 🎉

شهر: تهران

یک دستگاه:تویوتا لکسوس آرایکس ۳۵۰

مدل: —
رنگ: مشکی روغنی

محل فروش: اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران

قیمت فروش: ۸۵۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۳۱
ساعت فروش: ۹ صبح

شهر: تهران

یک دستگاه : وانت پیکان

مدل: ۹۰
رنگ: سفید صدفی

محل فروش: شعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح

قیمت فروش: ۲۷ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۲۹
ساعت فروش: ۱۲ صبح

شهر: تهران

یک دستگاه : تیبا

مدل: ۹۴
رنگ: نوک مدادی متالیک

محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح

قیمت فروش: ۵۷ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۲۲
ساعت فروش: ۱۲صبح

شهر: تهران

یک دستگاه : پراید ۱۳۱sx

مدل: 91
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسلامشهر

قیمت فروش: ۲۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۲۳
ساعت فروش: ۱۰صبح

شهر: تهران

یک دستگاه : رنو

مدل: —‘
رنگ: سفید

محل فروش: اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت

قیمت فروش: ۵۶۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۲۳
ساعت فروش: ۱۰صبح

————

🎉مزایده های شهر اصفهان 🎉

شهر: اصفهان

یک دستگاه : ام وی ام ۵۵۰

مدل: ۹۵
رنگ: مشکی

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شاهین شهر
پارکینگ شهرداری پردیس

قیمت فروش: ۱۳۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۹
ساعت فروش: ۹صبح

شهر: اصفهان

یک دستگاه: سمند سورن

مدل: ۹۱
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه ۱۲ اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان مجتمع قضایی شهید سلیمانی

قیمت فروش: ۷۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۳۰
ساعت فروش: ۹صبح

شهر: اصفهان

یک دستگاه : پژو ۴۰۵

مدل: ۹۶
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اصفهان بخش امامزاده با درود

قیمت فروش: ۱۲۸ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۲۳
ساعت فروش: ۱۲

————

🎉مزایده های خراسان 🎉

شهر: مشهد

یک دستگاه : کامیون کمپرسی بنز

مدل: ۸۹
رنگ: نارنجی

محل فروش:اجرای اسناد رسمی مشهد  شعبه ۳

 

قیمت فروش: ۷۸۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۲۴
ساعت فروش:۹صبح

شهر: بجنورد

یک دستگاه : پراید دوگانه سوز

مدل: ۹۶
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بجنورد

قیمت فروش: ۴۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۲۹
ساعت فروش: ۱۰صبح

شهر: درگز

یک دستگاه : چانگان

مدل: ۲۰۱۷
رنگ: سفید صدفی

محل فروش: اداره ثبت اسناد شهرستان  درگز

قیمت فروش: ۲۹۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۲
ساعت فروش: ۹ صبح

شهر: خراسان رضوی

یک دستگاه: اسکانیا

مدل: —
رنگ: قرمز

محل فروش: اسناد رسمی جوین

قیمت فروش: ۲،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیارد تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۲۹
ساعت فروش: ۸ صبح

شهر: مشهد

یک دستگاه : جیلی امگراند

مدل: ۲۰۱۳
رنگ: مشکی

محل فروش: اجرای احکام مدنی دادگستری  مشهد

قیمت فروش: ۹۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۲۶
ساعت فروش:۸صبح

شهر: گلستان

یک دستگاه : پژو ۴۰۵ glx

مدل: 93
رنگ: —–

محل فروش: اطلاعات محل پزو ۴۰۵ جی ال ایکس اداره ثبتاسناد کلاله

قیمت فروش: 67 میلیون تومان
تاریخ فروش: 1399/6/24
ساعت فروش:9صبح

شهر: قم

یک دستگاه : پژو پرشیا

مدل: ۹۱
رنگ: —-

محل فروش: اجرای اسناد رسمی قم
پارکینگ : سعدی قم جاده لنگرود
قیمت فروش: ۶۱ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۳۱
ساعت فروش:۹صبح

——–

شهر: نکا مازندران

یک دستگاه : ساینا

مدل: ۹۷
رنگ: —

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نکا

قیمت فروش: ۶۴ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۲۶
ساعت فروش:۸صبح

————

شهر: بوشهر

یک دستگاه : پژو پارس

مدل: ۹۱
رنگ: خاکستری متالیک

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بوشهر

قیمت فروش: ۸۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۸
ساعت فروش: ۹صبح

———–

شهر: زنجان

یک دستگاه : پژو پارس

مدل: ۸۶
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: اجرای اسناد رسمی استان زنجان پارکینگ شهریار
زنجان خیابان کارگر کوچه شهید گنج خانلو

قیمت فروش: ۵۶ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۲۶
ساعت فروش:۹صبح

شهر: زنجان

یک دستگاه : پژو Rd1600

مدل: ۸۴
رنگ: خاکستری متالیک

محل فروش: شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف خرمدره

قیمت فروش: ۱۲ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۵
ساعت فروش: ۱۰صبح

———-

شهر: عجب شیر آذربایجان غربی

یک دستگاه : پژو روا

مدل: ۹۶
رنگ: مشکی متالیک

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان عجب شیر

قیمت فروش: ۲۷۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۲۹
ساعت فروش: ۱۰صبح

شهر: بستان آباد آذربایجان‌شرقی

یک دستگاه: کامیون باری فلزی بنز

مدل: ۹۶
رنگ: —–

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بستان آباد

قیمت فروش: ۹۰۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۲
ساعت فروش: ۱۱صبح

شهر: آذر شهر آذربایجان غربی

یک دستگاه: سواری جک تیپ جی 5

مدل: 93
رنگ: سفید صدفی

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آذر شهر

قیمت فروش: ۱۳۳ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۵
ساعت فروش: ۹ صبح

شهر: ارومیه

یک دستگاه : پژو پارس xuv

مدل: 93
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: شعبه ۵دادگاه عمومی خانواده ارومیه

قیمت فروش: ۸۹ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۲۶
ساعت فروش: ۱۱ صبح

شهر: تبریز

یک دستگاه : رنو تالیسمان

مدل: 2017
رنگ: خاکستری

محل فروش: اداره اجرای اسناد رسمی شهرتبریز
میدان راه آهن روبروی گمرک تبریز

قیمت فروش: ۳۹۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۲۴
ساعت فروش:۹ صبح

————–

شهر: شیراز

یک دستگاه : پراید ۱۳۱

مدل: ۹۴
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: شعبه ۶اجرای احکام مدنی نیابت حقوقی خانواده شیراز

قیمت فروش: ۵۸ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۱۰
ساعت فروش: ۸ صبح

شهر: شیراز

یک دستگاه : جیلی امگراند تیپ Ecv

مدل: ۲۰۱۳
رنگ: مشکی

محل فروش: شعبه ۳اجرای احکام مدنی شیراز

قیمت فروش: ۱۳۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۷/۹
ساعت فروش:۹صبح

شهر: شیراز

یک دستگاه : آریو

مدل: ۹۵
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه ۶اجرای احکام مدنی نیابت حقوقی خانواده شیراز

قیمت فروش: ۱۴۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۲۹
ساعت فروش: ۸صبح

شهر: شیراز

یک دستگاه : پراید ۱۳۱ slx

مدل: 90
رنگ: —

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی بخش بیضا استان فارس

قیمت فروش: ۴۲ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۳۰
ساعت فروش: ۹ صبح


سیمکارت 09124067402____محل فروش شورای حل اختلاف شعبه یک اجرای احکام نیابت قضایی —-ساعت ۱۰

09121961266____محل فروش شعبه 4 اجرای احکام مدنی مجتمع شماره ۲ شهید ملک زاده کرج —–ساعت ۱۲ صبح

09124188891____شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح —-ساعت ۱۱

09124576596____شعبه 6 اجرای احکام مدنی مجتمع شهید ملک زاده کرج —-ساعت ۸ صبح

09111112446____شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بابل —-ساعت ۱۰صبح

____________

 

شهر: اهواز

یک دستگاه جک تیپ توجوی ا الف

مدل: ۹۱
رنگ: نقره ای متالیک

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی خانواده شهرستان اهواز
پلاک : ۲۷۸ و ۷۸ ایران ۱۴
قیمت فروش: ۴۸ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۲۴
ساعت فروش: ۱۱صبح

شهر: بوشهر

یک دستگاه سایپا آریو

مدل: —-
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بوشهر
پلاک : ۵۲۱د۷۴ایران ۴۸
قیمت فروش: ۱۵۰میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۶
ساعت فروش: ۹صبح

شهر: تهران

یک دستگاه سواری سیتروئن تیپ زانتیا اس ایکس ۲۰۰۰

مدل: —-
رنگ: نقره ای متالیک

محل فروش: شعبه اجرای احکام مدنی بخش فشافویه تهران
پلاک : ۳۱۶ و ۹۷ ایران ۹۹
قیمت فروش: ۵۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۲۹
ساعت فروش: ۹صبح

شهر: تبریز

یک دستگاه: ار دی

مدل: ۸۴
رنگ: یشمی

محل فروش: شعبه ۵اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز
پلاک: ۳۲۳ق۲۹ایران ۱۵
قیمت فروش: ۱۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۲۵
ساعت فروش:۱۲

شهر: تهران

یک دستگاه : ام وی ام ۵۳۰

مدل: —-
رنگ: سفید صدفی

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی خانواده یک تهران

قیمت فروش: ۱۲۳ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۲۴
ساعت فروش:۸صبح

 

________________

سیمکارت 09122402305____محل فروش شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختلاف اسلامشهر—-ساعت ۱۲
09122995124____محل فروش شعبه اجرای احکام مدنی بخش فشافویه تهران —–ساعت ۹ صبح
09123057756____شورای حل اختلاف ۱۷ تهران—-ساعت ۱۶ عصر
09121228737____شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف تهران—-ساعت ۱۶عصر
09131690479____شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع شماره ۵ شورای حل اختلاف تهران—-ساعت ۱۳

شهر: ساوه

یک دستگاه : پراید تیپ ۱۳۱ تی ال

مدل: ۹۲
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: واحد اجرای اسناد رسمی ساوه

قیمت فروش: ۵۲ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۶
ساعت فروش: ۹صبح

شهر: زنجان

یک دستگاه : پراید

مدل: ۹۸
محل فروش: ثبت اسناد و املاک شهرستان خدابنده زنجان

رنگ :نقراه ای
قیمت فروش: ۱۶۲ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۲
ساعت فروش:۹صبح

شهر: یزد

یک دستگاه تویوتا لندکروز

مدل: ۲۰۰۶
رنگ: مشکی متالیک

محل فروش: اجرای احکام شعبه ۳دادگاه حقوقی شهرستان یزد

قیمت فروش: ۶۸۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۳
ساعت فروش: ۹صبح

شهر: یزد

یک دستگاه تویوتا پرادو

مدل: ۲۰۰۹
رنگ: سفید

محل فروش: اجرای احکام شعبه ۳دادگاه حقوقی شهرستان یزد

قیمت فروش: ۶۱۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۳
ساعت فروش: ۹صبح

شهر: لارستان فارس

یک دستگاه : پژو ۴۰۵GLX

مدل: 89
رنگ: نقره ای

محل فروش: اجرای احکام حقوقی شعبه اول شورای حل اختلاف شهرستان لارستان

قیمت فروش: ۴۲ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۹
ساعت فروش: ۱۰صبح

شهر: اصفهان

یک دستگاه پژو ۴۰۵ GLX

مدل: ۹۳
رنگ: مشکی متالیک

محل فروش: شعبه ۶اجرای احکام مدنی نیابت شهرستان اصفهان

قیمت فروش: ۷۲میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۸
ساعت فروش: ۸ صبح

شهر: اصفهان

یک دستگاه :پراید ۱۳۱

مدل: ۹۲
رنگ: سفید

محل فروش: اجرای اسناد رسمی خمینی شهر اصفهان

قیمت فروش: ۴۱ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۸
ساعت فروش:۹صبح

شهر: گنبدکاوس

یک دستگاه :پراید

مدل: ۹۵
رنگ: سفید
محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف گنبدکاوس

قیمت فروش: ۵۱ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۹
ساعت فروش: ۹صبح

شهر: قم

یک دستگاه :اتوبوس بنز

مدل: ۸۷
رنگ: ___

محل فروش: اجرای احکام مدنی شهرستان قم،خیابان ساحلی جنب زندان ساحلی

قیمت فروش: ۳۱ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۸
ساعت فروش:۱۰صبح

شهر: اسلامشهر

یک دستگاه :کامیون کشنده سیستم بنز

مدل: ۹۴
رنگ: ____

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسلامشهر

قیمت فروش: ۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیارد تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۷
ساعت فروش۹صبح

شهر: اردل چهار محال و بختیاری

یک دستگاه :کامیون کمپرسی

مدل: ۹۷
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردل

قیمت فروش: ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیارد تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۹
ساعت فروش: ۱۰صبح

شهر: تهران

یک دستگاه :پژو ۴۰۵GLX

مدل: 94
رنگ: خاکستری متالیک

محل فروش: اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف پاکدشت

قیمت فروش: ۷۸ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۲۴
ساعت فروش ۱۱ صبح

_______________

شهر: تهران

یک دستگاه

مدل: ۲۰۶تیپ ۲
رنگ: نقره ای متالیک

محل فروش: شعبه ۳اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح

قیمت فروش: ۶۱ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۵
ساعت فروش: ۱۲ صبح

شهر: تهران

یک دستگاه پراید ۱۱۱

مدل: ۹۲
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسلامشهر

قیمت فروش: ۴۷ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۵
ساعت فروش: ۱۰ صبح

شهر: اردبیل

یک دستگاه سواری چری

مدل: ۸۸
رنگ: خاکستری

محل فروش: اجرای احکام کیفری دادگاه عمومی بخش اصلاندوز اردبیل

قیمت فروش: ۵۱ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۸
ساعت فروش: ۱۱صبح

شهر: خوزستان

یک دستگاه وانت نیسان

مدل: ۸۹
رنگ: آبی

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مسجد سلیمان

قیمت فروش: ۵۱ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۳
ساعت فروش: ۸ صبح

شهر: کرمانشاه

یک دستگاه پژو RD

مدل: 80
رنگ: سفید

محل فروش: اجرای احکام شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه

قیمت فروش: ۱۱ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۱
ساعت فروش: ۱۱صبح

شهر: اصفهان

یک دستگاه ۲۰۶ اس ای

مدل: ۸۹
رنگ: خاکستری

محل فروش: شعبه ۱۱ اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان مجتمع قضایی شهید سلیمانی

قیمت فروش: ۴۲ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۵
ساعت فروش: ۹صبح

 

 

شهر: گرگان

یک دستگاه : پراید SL۱۳۱

مدل: ۹۰
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گرگان

قیمت فروش: ۳۲ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۱
ساعت فروش:۹ صبح

شهر: کرج

یک دستگاه : هیوندا سوناتا

مدل: ۲۰۰۹
رنگ: سفید صدفی متالیک

محل فروش: شعبه ۴ اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کرج

قیمت فروش: ۳۰۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۱
ساعت فروش: ۱۰صبح

شهر: سمنان

یک دستگاه : پژو ۲۰۷

مدل: ۹۶
رنگ: مشکی

محل فروش: شعبه اجرای احکام مدنی بخش بسطام استان سمنان

قیمت فروش: ۲۰۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۲
ساعت فروش:۱۰ صبح

شهر: سمنان

یک دستگاه : رافور

مدل: ۲۰۱۶
رنگ: سفید صدفی

محل فروش: شعبه اجرای احکام مدنی بخش بسطام استان سمنان

قیمت فروش: ۱،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیارد تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۲
ساعت فروش:۱۰ صبح

شهر: تهران

یک دستگاه : پراید TL131

مدل: ۹۶
رنگ: سفید

محل فروش: اجرای احکام شعبه۲۷۲ دادگاه مجتمع قضایی خانواده ۲تهران

قیمت فروش: ۳۸ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۴
ساعت فروش: ۱۰ صبح

شهر: تهران

یک دستگاه تیبا ۲ هاچ بک

مدل: ۹۶
رنگ: سفید

محل فروش: اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت

قیمت فروش: ۵۹ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۷
ساعت فروش:۱۱ صبح

شهر: گلستان

یک دستگاه : تیبا ۲ هاچ بک

مدل: ۹۶
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ازادشهر گلستان

قیمت فروش: ۷۲ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۶
ساعت فروش: ۱۱صبح

شهر: سنندج

یک دستگاه : پژو پارس

مدل: ۹۱
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سنندج

قیمت فروش: ۸۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۹
ساعت فروش: ۹ صبح

شهر: گلستان

یک دستگاه : پراید ۱۳۱

مدل: ۹۴
رنگ: مشکی

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان کلاله

قیمت فروش: ۴۲ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۴
ساعت فروش: ۱۰صبح

شهر: تهران

یک دستگاه: رنو تیپ کلئوس سورن

مدل: ۲۰۱۳
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت

قیمت فروش: ۵۶۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۰
ساعت فروش:۱۱ صبح

شهر: نجف آباد

یک دستگاه : کامیون نیسان

مدل: ۹۷
رنگ: آبی

محل فروش: اجرای احکام حقوقی دادگستری نجف آباد

قیمت فروش: ۱۰۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۰
ساعت فروش: ۱۰ صبح

شهر: اصفهان برخوار

یک دستگاه : خاور با کاربری کفی جرثقیل دار

مدل: ۶۲
رنگ: سبز کاهویی

محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان برخوار

قیمت فروش: ۱۸۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۵
ساعت فروش: ۱۱ صبح

شهر: گیلان

یک دستگاه : رنو

مدل: ۹۶
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان استارا

قیمت فروش: ۱۷۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۹
ساعت فروش:۱۱ صبح

شهر: کرج

یک دستگاه : پراید

مدل: ۹۳
رنگ: سفید

محل فروش: اجرای اسناد رسمی استان البرز

قیمت فروش: ۴۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۱
ساعت فروش: ۹صبح

شهر فردیس

یک دستگاه : وانت پیکان ۱۶۰۰

مدل: ۹۵
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فردیس

قیمت فروش: ۳۷ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۱
ساعت فروش: ۸ صبح

شهر: گلستان

یک دستگاه : رنو لوگان ال ۹۰

مدل: ۹۱
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گرگان استان گلستان

قیمت فروش: ۱۳۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۲۲
ساعت فروش:۱۰صبح

شهر: تبریز

یک دستگاه : پراید

مدل: ۸۶
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز

قیمت فروش: ۱۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۲۰
ساعت فروش:۱۰ صبح

شهر: فردیس

یک دستگاه : سایپا ۱۳۲

مدل: ۸۹
رنگ: سفید

محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فردیس

قیمت فروش: ۳۳ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۸
ساعت فروش:۸ صبح

شهر: فردیس

یک دستگاه : سمند

مدل:۸۲
رنگ: مشکی متالیک

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف فردیس

قیمت فروش: ۲۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۰
ساعت فروش:۸صبح

شهر: اراک

یک دستگاه : رانا

مدل: ۹۲
رنگ: سفید

محل فروش:شعبه چهارم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان اراک

قیمت فروش: ۹۵میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۳
ساعت فروش:۱۰صبح

شهر: تهران

یک دستگاه : هیوندا سانتافه

مدل: ۲۰۱۶
رنگ: مشکی متالیک

محل فروش: اداره پنجم اسناد رسمی تهران
خیابان پیروزی خیابان دوم نیرو هوایی خیابان شهید دادبخش پلاک۳۰

قیمت فروش: ۵۲۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۲
ساعت فروش:۹ صبح

شهر: سبزوار

یک دستگاه : لیفان تیپ ۶۲۰

مدل: ۹۳
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: شعبه اجرای ثبت اسناد سبزوار

قیمت فروش: ۱۲۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۵
ساعت فروش: ۹ صبح

 

شهر: ارومیه

یک دستگاه : دنا EFV

مدل: 96
رنگ: سفید صدفی

محل فروش: شعبه اجرای ثبت اسناد ارومیه پارکینگ امین ارومیه

قیمت فروش: 67 میلیون تومان
تاریخ فروش: 1399/5/26
ساعت فروش: 9 صبح

#مزایده_ماشین #مزایده #ماشین #موبایل #ماشین

 

 

شهر: لاهیجان

یک دستگاه : تویوتا پریوس

مدل: 2017
رنگ: سفید صدفی

محل فروش: ثبت اسناد اجرای شهرستان لاهیجان پارکینگ انتظام کمربندی جنب س ان جی

قیمت فروش: 450 میلیون تومان
تاریخ فروش: 1399/5/27
ساعت فروش: 8 صبح

#مزایده_ماشین #مزایده #ماشین #موبایل #ماشینباز

 

شهر: فردیس

یک دستگاه : مزدا 3

مدل: 87
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان فردیس

قیمت فروش: 160 میلیون تومان
تاریخ فروش: 1399/6/2
ساعت فروش: 8 صبح

#مزایده_ماشین #مزایده #ماشین #موبایل #ماشینباز

 

شهر: تهران

یک دستگاه : رنو هاچ بک تیپ استیپ وی
اتومات
مدل: ۹۶
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران جاده مخصوص کرج خیابان ۵۲ پارکینگ ۵۲

قیمت فروش: 250 میلیون تومان
تاریخ فروش: 1399/5/27
ساعت فروش:9صبح

#مزایده_ماشین #مزایده #ماشین #موبایل #ماشینباز

خودروهای مزایده ای تهران و شهرستانها

((سمند LX ))

شماره ۱
شهر: خلیل آباد
یک دستگاه : سمند lx

مدل: 82
رنگ: مشکی متالیک

محل فروش: اجرای احکام شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خلیل آباد

قیمت فروش: 29 میلیون تومان
تاریخ فروش: 1399/6/5
ساعت فروش: ۹ صبح
____________________________
شماره ۲
شهر: کرج
یک دستگاه : سمند

مدل: 95
رنگ: خاکستری متالیک

محل فروش: اجرای اسناد رسمی کرج خیابان طالقانی جنوبی روبروی دبیرستان شهدا خیابان بعثت پارکینگ بعثت

قیمت فروش: 82 میلیون تومان
تاریخ فروش: 1399/6/5
ساعت فروش:۹صبح
____________________________

شماره ۳
شهر: تویسرکان
یک دستگاه : سمند

مدل: 91
رنگ: سفید صدفی

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تویسرکان

قیمت فروش: 77 میلیون تومان
تاریخ فروش: 1399/6/11
ساعت فروش:۹صبح
__________________________________
برای دریافت اطلاعات محل فروش در سایت قسمت مشاوره با وکیل مشاهده بفرمایید
Padlawyer.org
Padlawyer.org

#مزایده_ماشین #مزایده #ماشین #موبایل #ماشینباز

 

_____________________

شهر: تهران

یک دستگاه سانتافه ۲۴۰۰
مدل: ۲۰۱۶
رنگ: سفید صدفی متالیک
محل فروش: اجرای احکام شعبه ۱۲۰دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

قیمت فروش: 900 میلیون تومان
تاریخ فروش: 1399/6/4
ساعت فروش:۱۱صبح

(مزایده تندر ال ۹۰ تهران و شهرستانها ))

شهر تهران

رنو تندر ال ۹۰
رنگ : سفید روغنی
مدل : ۹۱
قیمت فروش : ۹۰ میلیون تومان
تاریخ مزایده: ۱۳۹۹/۶/۴
ساعت فروش: ۱۱صبح
محل فروش: اجرای احکام شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران
____________________________

شهر قزوین

رنو تندر ال ۹۰
رنگ : سفید روغنی
مدل: ۹۴
قیمت فروش: ۷۰میلیون تومان
تاریخ مزایده : ۱۳۹۹/۶/۱۸
ساعت فروش : ۹صبح
محل فروش:شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قزوین
خیابان دانشگاه جنب پارک الغدیر

____________________________
نیشابور

رنو تندر ال ۹۰
رنگ : مشکی
مدل : ۹۱
قیمت فروش: ۹۷ میلیون تومان
تاریخ مزایده : ۱۳۹۹/۶/۱۶
ساعت فروش ۹صبح
محل فروش: اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نیشابور شعبه اول
____________________________

مزایده های تهران و شهرستانها

(( پژو ۴۰۵ و پژو پارس ))

شماره ۱: شهرستان کبوتر آهنگ پژو پارس
مدل :۸۴
رنگ: نقره ای متالیک
قیمت فروش: ۲۱ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۱۱
ساعت فروش: ۱۱ صبح
محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کبوتر آهنگ

____________________________

شماره ۲: شهرستان محلات پژو ۴۰۵
مدل :۸۵
رنگ : بژ متالیک
قیمت فروش: ۲۹ میلیون تومان
تاریخ مزایده : ۱۳۹۹/۶/۲
ساعت فروش ۹ صبح
محل فروش: ثبت اسناد و املاک شهرستان محلات
____________________________

شماره ۳: شهرستان قم پژو پارس
مدل ۸۹
رنگ نقره ای
قیمت فروش: ۴۳ میلیون تومان
تاریخ مزایده : ۱۳۹۹/۶/۱۱
ساعت فروش ۹ صبح
محل فروش: اجرای احکام مدنی شهرستان قم خیابان ساحلی جنب زندان ساحلی دادگاه حقوقی
___________________________

مزایده های تهران و شهرستانها

(( پژو ۴۰۵ و پژو پارس ))

شماره ۱: شهرستان بناب پژو GLX
مدل :۹۵
رنگ: مشکی متالیک
قیمت فروش: ۴۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۲۹
ساعت فروش: ۹ صبح
محل فروش: شعبه اجرای احکام کیفری دادگستری شهرستان بناب
پلاک : ۹۹۵ل۲۵ ایران ۲۵

____________________________

شماره ۲: شهرستان کرمانشاه پژو پارس
مدل :۸۶
رنگ : نقره ای متالیک
قیمت فروش: ۴۳میلیون تومان
تاریخ مزایده : ۱۳۹۹/۶/۵
ساعت فروش ۱۰ صبح
محل فروش: اجرای احکام شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه
کرمانشاه چهار راه بسیج بلوار بنت المهدی طبقه همکف
____________________________

شماره ۳: شهرستان اراک پژو پارس GLX
مدل ۹۶
رنگ نقره ای
قیمت فروش: ۵۸میلیون تومان
تاریخ مزایده : ۱۳۹۹/۶/۱۲
ساعت فروش ۱۱صبح
محل فروش شعبه سوم اجرای احکام مدنی شهرستان اراک
خیابان امام حسین کمربندی شمالی ابتدای شهرک شکوفه ساختمان دادگاه های حقوقی و کیفری شهرستان اراک

__________________

بشاریات قزوین

پراید تیپ ۱۳۱
مدل ۹۱ رنگ سفید روغنی
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۶/۵
ساعت فروش ۹صبح
قیمت فروش: ۳۵ میلیون تومان
محل فروش : شعبه اجرای احکام مدنی بخش بشاریات قزوین

______________

تبریز
کامیون کشنده ماک st 786 f
تانکر تریلی ۸ چرخ
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۲۶
ساعت فروش ۱۱ صبح
محل فروش: شعبه ۶ اجرای احکام مدنی خانواده دادگستری شهرستان تبریز
قیمت فروش: ۳۸۰میلیون تومان

___________

ساری
پژو پارس مدل ۹۴
سفید روغنی
وضعیت اتاق و چراغ ها و شیشه ها سالم میباشد لاستیکها ۵۰درصد سالم میباشد
قیمت فروش: ۸۰میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۲۱
ساعت فروش ۹صبح
محل فروش: شعبه ۳اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان ساری

_____________

تهران
سواری اپل کورسا
زرشکی متالیک
مدل ۹۵
از نظر فنی و تو دوزی سالم میباشد
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۲۵
ساعت فروش: ۱۲ صبح
قیمت فروش: ۲۸میلیون تومان
محل فروش : شعبه ۳ اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح

______________

شهر ساری
پیکان وانت سفید رنگ ،
مدل ۹۲
بدنه دارای کمی خط و خش مباشد
لاستیکها ۴۰درصد سالم
موتور و گیربکس کاملا سالم میباشد
قیمت فروش: ۳۹،۵۰۰،۰۰۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۱۵
ساعت فروش ۹صبح
محل فروش شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان ساری
پلاک : ۶۲ ایران ۹۲۵ د ۸۸

__________

شهر تبریز
سواری پژو ۲۰۶
سفید رنگ
تیپ اریان ۴ سیلندر
مدل ۸۹ بنزین سوز
قیمت فروش: ۷۲میلیون تومان
تاریخ مزایده : ۱۳۹۹/۵/۲۵
ساعت فروش ۹صبح
محل فروش: شعبه پنجم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز
پلاک: ۹۴۱د ۶۷ ایران ۱۵

____________

شهر رشت
پراید مدل ۹۰
تیپ ۱۳۲ sxسفید روغنی
خودرو کاملا سالم میباشد
قیمت ۵۰میلیون تومان
تاریخ فروش ۱۳۹۹/۶/۱
ساعت فروش ۹صبح
محل فروش: شعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی خانواده رشت

_________

شهر تهران

پژو ۴۰۵ رنگ خاکستری متالیک
مدل ۹۵ بدنه و موتور کاملا سالم میباشد
لاستیکها ۶۰ و ۴۰ درصد سالم میباشد
قیمت فروش: ۹۰ میلیون تومان
تاریخ مزایده : ۱۳۹۹/۶/۱
ساعت فروش ۹صبح
محل فروش: شعبه اول نیابت اجرای احکام مدنی دادگاهی عمومی تهران

____________

تهران

پراید صندوق دار ۴ سیلندر
مدل ۹۱ سفید رنگ
قیمت فروش: ۴۱ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۲۵
ساعت فروش: ۱۰ صبح
محل فروش: شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدرس تهران

_____________

BMW تیپ 328i
مدل ۲۰۱۴ رنگ قهوه ای متالیک
لاستیکها ۵۰ درصد سالم
سقف سانروف
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۲۱
ساعت فروش ۱۰ صبح
محل فروش: اجرای احکام شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر

________________
شهر یزد

کامیون کمپرسی سیستم و تیپ ایسوزو

مدل: 97
رنگ: سفید روغنی
ظرفیت ۱۸ تن دو محور ۶ چرخ و ۶ سیلندر

محل فروش : شعبه اجرای احکام مدنی بخش بهاباد یزد

قیمت فروش: ۱۲۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۲۶
ساعت فروش: ۱۰ صبح
کلاسه : ۹۸۰۰۸۸

_________

شهر رشت

پژو ۲۰۶

مدل: ۹۶
رنگ: سفید

محل فروش : شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رشت

قیمت فروش: ۱۱۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۲۶
ساعت فروش: ۹ صبح
کلاسه ۹۸۱۸۳۸

_______

شهر لواسانات

یک دستگاه ام و ام ۳۱۵

مدل: نوشته نشده
رنگ: مشکی ۴ سیلندر

محل فروش : شعبه اجرای احکام مدنی بخش لواسانات

قیمت فروش: ۲۲ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۲۲
ساعت فروش: ۹ صبح

__________

شهر اراک

کامیون تانکر کشنده هوو

مدل: 2007
رنگ: خآکستری متالیک

محل فروش : اجرای اسناد رسمی اراک

قیمت فروش: ۶۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۱۶
ساعت فروش: ۹ صبح
کلاسه ۹۸۰۰۲۲۶

_______

شهر سیرجان

یک دستگاه کامیون کشنده هوو

مدل: 2008
رنگ: ___

محل فروش : شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سیرجان

قیمت فروش: ۴۱۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۲۷
ساعت فروش: ۱۲ صبح
کلاسه ۹۹۰۰۰۲۳

_______

شهر تهران

کامیون بنز
مدل: ۱۹۷۳
رنگ: ابی ۶ سیلندر ۱۵ تنی سوخت گازوئیل، لاستیکها ۳۰درصد سالم، دیفرانسیل سالم

محل فروش: اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی شعبه اول

قیمت فروش: ۱۶۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۱۴
ساعت فروش: ۹ صبح
پلاک ۴۴ایران ۵۲۴۱۵۹

_______

شهر تهران

هیوندا آزرا
۳۳۰۰ سی سی
مدل: ۲۰۱۰
رنگ: نقره ای سربی
چراغ ها و شیشه و لاستیکها قسمتهای فنی خودرو سالم است.

محل فروش: شعبه ۴اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت

قیمت فروش: ۴۶۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۲۰
ساعت فروش: ۱۱
پلاک ۳۶۳ ه ۶۳ ایران ۱۱

_______

شهر تهران

ام وی ام
تیپ ۳۱۵ h
مدل: 97
رنگ: سفید روغنی
وضعیت ظاهری خودرو سالم است

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

قیمت فروش: ۱۱۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۱۳
ساعت فروش: ۱۳
پلاک : ۶۷۱ی۲۲ایران ۱۱
پارکینگ : استقلال

______

شهر تهران

پژو پارس
مدل: ۹۶
رنگ: خاکستری متالیک
تو دوزی سالم

محل فروش: شعبه اول نیابت اجرای احکام مدنی دادگاه های عمومی تهران

قیمت فروش: ۷۶ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۱۴
ساعت فروش: ۹صبح
پلاک ۷۲۸ط۳۶ایران ۱۰
______________

تهران : رنو هاچ بک تیپ ساندرو
مدل ۹۴ سفید رنگ
تاریخ فروش ۱۳۹۹/۵/۱۴ ساعت فروش ۱۰ صبح
قیمت فروش ۸۶میلیون تومان
محل فروش: شعبه ۲۶۲دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده دو تهران
کلاسه ۹۸۰۰۰۸

_______________

کرج : پژو ۲۰۶ سفید روغنی مدل ۹۵
تاریخ فروش ۱۳۹۹/۵/۱۴ساعت فروش ۹صبح
قیمت فروش ۷۸میلیون تومان
محل فروش: اجرای ثبت کرج
کلاسه ۹۸۰۵۲۲۳

____________

تهران سمند مدل ۸۹ نقره ای متالیک
تاریخ فروش ۱۳۹۹/۵/۲۲
ساعت فروش ۱۰صبح
کلاسه ۹۹۰۰۱۰۵
قیمت فروش ۴۸میلیون تومان
محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی نیابت قضایی شورای حل اختلاف شهر تهران

_____________

ساوجبلاغ: دنا ef7
سفید روغنی مدل ۹۵
تاریخ فروش ۱۳۹۹/۵/۲۸
ساعت فروش ۹صبح
کلاسه ۹۹۰۰۱۹۶
قیمت فروش ۱۲۸ میلیون تومان
محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی خانواده دادگستری شهرستان ساوجبلاغ

_____________

سیرجان : پژو پارس مدل ۹۵ سفید روغنی
تاریخ فروش ۱۳۹۹/۵/۲۵
ساعت فروش ۱۱صبح
کلاسه ۹۹۰۰۱۶۰
قیمت فروش ۹۵میلیون تومان
محل فروش: اجرای احکام شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیرجان

_____________

محمدیه : سمتد ال ایکس ۷
مدل ۸۵ قرمز سیر
تاریخ فروش ۱۳۹۹/۵/۲۰
_ساعت فروش ۹صبح
کلاسه ۹۷۰۴۵۴
قیمت ۳۵ میلیون تومان
محل فروش شعبه اول دادگاه اجرای احکام عمومی حقوقی شهرستان محمدیه

________

شهرستان ابادان : خودرو ام وی ام هاچ بک
مدل ۹۷ سفید رنگ
محل فروش: شعبه اجرای احکام شهرستان ابادان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۱۱
ساعت فروش ۸ صبح
قیمت فروش ۱۴۰میلیون تومان

______________

مشهد : سواری پراید مدل ۹۵ سفید رنگ
محل فروش: اجرای اسناد رسمی مشهد
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۱۴
ساعت فروش ۹صبح
قیمت فروش ۴۹میلیون تومان

____________

خراسان شمالی : سواری رانا مدل ۹۲ سفید رنگ
شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شیروان خراسان شمالی
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۱۴ ساعت ۱۰صبح
قیمت : ۷۳میلیون تومان

___________

شهریار : یک دستگاه اتومبیل رانا
مدل ۹۲ سفید صدفی
محل فروش: ثبت اسناد و املاک شهریار
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۱۱ ساعت ۹صبح
قیمت فروش:۹۰ میلیون تومان
کلاسه ۹۷۰۱۲۳۸
__________

تربت حیدریه : یک دستگاه اتومبیل سایپا اریو
محل فروش: شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان تربت حیدریه
تاریخفروش: ۱۳۹۹/۵/۲۲ساعت ۱۳ ظهر
قیمت فروش: ۹۲ میلیون تومان

________________

اصفهان: یک دستگاه کامیون باری
مدل ۹۳ نارنجی رنگ
محل فروش: اجرای اسناد رسمی اصفهان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۶
ساعت فروش ۱۱صبح
قیمت فروش: ۸۱۰ میلیون تومان

______________

اصفهان : یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا بدون کفی
تیپ g380la کشنده
مدل ۲۰۱۱
محل فروش: اجرای اسناد رسمی اصفهان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۲
ساعت ۱۱ صبح
قیمت فروش: ۹۸۰میلیون تومان

_______________

نهبندان

یکدستگاه کامیون کشنده سیستم بنز
تیپ اکتروس ۱۸۴۳
مدل ۱۳۸۲
محل فروش: شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نهبندان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۲
ساعت فروش: ۱۰ صبح
قیمت فروش: ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیارد تومان

تهران
بی ام و تیپ ۲۳۸i
رنگ قهوه ای متالیک
مدل ۲۰۱۴
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۲۱
ساعت فروش: ۱۰ صبح
قیمت فروش: ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیارد تومان
محل فروش: شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

سمند lx مدل ۸۹
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۶
ساعت فروش ۹صبح
قیمت فروش: ۶۵میلیون تومان
محل فروش: مجتمع قضایی خانواده یک تهران شعبه ۲۵۰

سیرجان

کامیون ولوو fhi
مدل ۸۳
محل فروش: اجرای احکام شعبه ۳دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیرجان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۱۹
ساعت فروش: ۹ صبح
قیمت فروش: ۱۲۰ میلیون تومان

مشهد
سواری نیسان رونیز مدل ۸۳
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۱۵
محل فروش:شعبه ۹ اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مشهد
ساعت ۸ صبح
قیمت فروش : ۷۶ میلیون تومان

یک دستگاه خودرو سواری ریو دنده اتوماتیک
رنگ سفید روغنی
محل فروش : اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان ۸بهشت شرقی چهار راه اول شهید صداقتی ابتدای خیابان لاهور سمت چپ طبقه ۳
تاریخ فروش : ۱۳۹۹/۵/۷
ساعت : ۹ صبح
قیمت فروش: ۱۱۰ میلیون تومان

شهر قصر شیرین

وانت پیکان تیپ ۱۶۰۰
بنزین سوز

وضعیت بدنه ،سپر جلو، پنجره ها، آینه بغل، برف پاکن، داشبورد تو دوزی ،اتاق یار ،سپر و چراغ های عقب ،موتور گیربکس ،جلوبندی همگی کاملا سالم میباشد.
لاستیکها ۷۵٪سالم میباشد.

مدل: 90
رنگ: سفید روغنی

محل فروش : شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قصر شیرین

قیمت فروش: ۴۳،۵۰۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۷
ساعت فروش: ۱۰ صبح
پلاک: ۳۵۹م ۹۸ایران ۲۶

شهر تهران
سواری سایپا تیپ saina

مدل: 96
رنگ: سفید روغنی

موتور ،گیربکس، دیفرانسیل خودرو ،اتاق و بدنه و داشبورد صندلی و تو دوزی سالم میباشد.

محل فروش : شعبه ۲۷۳ دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده دو تهران

قیمت فروش: ۶۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۳۰
ساعت فروش: ۱۰ صبح
پلاک: ۲۶ق۱۵۱ایران ۱۰
پارکینگ ایثار افتاب

شهر سبزوار
پراید جی ال ایکس دوگانه سوز

مدل: 90
رنگ: سفید روغنی

محل فروش :شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار

قیمت فروش: ۲۸ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۳۱
ساعت فروش: ۹ صبح
پلاک: ۷۳ م ۹۶۹ایران ۳۶

شهر کرمانشاه

کامیون کشنده مدل هوو تیپ ۱.۶میباشد
۳محوره ۱۰ چرخ
موتور سالم بدنه دارای کمی خوردگی میباشد جلوبندی سالم

مدل: ۲۰۰۶
رنگ: سفید

محل فروش : شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه

قیمت فروش: 395 میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۱۴
ساعت فروش: ۱۱ صبح

: شهر تهران

پراید صبا
مدل: ۸۹
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: شورای حل اختلاف ۴ تهران

قیمت فروش: ۲۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۸
ساعت فروش: ۱۸ عصر

شهر اراک
سایپا تیپ se131

مدل: 96
رنگ: سفید روغنی
اتاق ،موتور ،گیربکس ،دیفرانسیل،
جلوبندی،فرمان، ترمزها،تودوزی،قطعات داخلی همه سالم در حد صفر هستند
لاستیکها ۷۰٪سالم
محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سمنان

قیمت فروش: ۴۸ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۲۹
ساعت فروش: ۹ صبح
پارکینگ صدرا
پلاک : ۳۹۷ج۱۲ایران ۸۷

شهر هندیجان

یک دستگاه پژو ۴۰۵

مدل: 93
رنگ: نقره ای متالیک

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان هندیجان

قیمت فروش: ۳۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۱۳
ساعت فروش: ۱۰ صبح
پارکینگ نیروی انتظامی

شهر تهران

سواری سانگ یانگ
تیپ تیوولی

مدل: 2018
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی قضایی شهید مفتح

قیمت فروش: ۳۵۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۲۸
ساعت فروش: ۱۱ صبح
پارکینگ سعادت آباد کوی فراز

شهر پارس آباد

یک دستگاه پژو ۴۰۵

مدل: 94
رنگ: نقره ای متالیک

محل فروش: اجرای احکام شعبه ۲دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پارس آباد

قیمت فروش: ۵۸ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۳۱
ساعت فروش: ۱۰ صبح
پلاک: ۹۱ایران ۱۳۶ س ۸۱

شهر اهواز

یک دستگاه پژو پارس دوگانه سوز فابریک

مدل: ۹۰
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختلاف اهواز مستقردر مجتمع شماره ۳ اهواز

قیمت فروش: ۷۳ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۳۱
ساعت فروش: ۱۰ صبح
پلاک: ۲۹۷ص۴۴ایران ۴۹
پارکینگ میثاق زرگان

شهر اراک
یک دستگاه پژو پارس دوگانه سوز

مدل: 88
رنگ: سفید روغنی

وضعیت اتاق و موتور کاملا سالم میباشد لاستیکها ۶۰درصد سالم میباشد
محل فروش: شعبه ۵اجرای احکام مدنی شهرستان اراک

قیمت فروش: ۵۹ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۶
ساعت فروش: ۱۰ صبح
پلاک: ۱۲۲ب۷۷ایران ۴۷
پارکینگ : قدس

شهر رشت

یک دستگاه پژو ۲۰۶
اتومبیل در حد مدل سالم است.
لاستیکها ۸۰٪سالم خط وخشی مختصری دارد
مدل: 88
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: شعبه ۳ اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رشت

قیمت فروش: ۵۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۲
ساعت فروش: ۹ صبح
پلاک: ۶۱ج۲۹۳ ایران ۴۶

شهر شیراز

یک دستگاه پژو ۴۰۵ جی ال ایکس
تاکسی زرد رنگ

مدل: 90
رنگ: زرد

محل فروش : شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف شیراز

قیمت فروش: ۴۴ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۲۸
ساعت فروش: ۹ صبح
پلاک: ۳۴ت۶۳۱ایران ۶۳

____________________________

۰۹۱۲۳۱۴۹۵۴۸___ساعت ۸ ___شعبه ۴ اجرای احکام مدنی مجتمع شماره ۲ شهید ملک زاده کرج
۰۹۱۲۱۸۱۹۶۶۸___ساعت۱۱___شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهری تاکستان قزوین
۰۹۱۲۱۴۴۷۲۶۹___ساعت ۱۸___شورای حل اختلاف ۴تهران
۰۹۱۲۱۰۰۸۴۴۸___ساعت ۹___مجتمع قضایی شهید باهنر شعبه ۱۲۷
۰۹۱۲۳۳۵۸۹۶۵___ساعت ۱۸___شورای حل اختلاف ۴تهران

 

_______________________________________

۰۹۱۲۱۲۳۰۴۸۹۷___ساعت ۱۸___شورای حل اختلاف ۴تهران
۰۹۱۲۵۶۶۴۱۲۹___ساعت ۸___شعبه ۴ اجرای احکام مدنی مجتمع شماره ۲ ملک زاده کرج
۰۹۱۲۴۴۵۶۰۴۰___ساعت ۱۶___شورای حل اختلاف یک تهران
۰۹۱۲۳۹۶۶۲۶۸___ساعت ۹___شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری کرج
۰۹۱۲۲۱۴۵۵۳۵___ساعت ۱۱___شعبه ۱۷دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی
۰۹۱۳۲۵۳۷۲۵۸___ساعت ۹___شورای حل اختلاف ۶ یزد

 

: شهر اراک

پژو Roa
رنگ نقره ای متالیک
مدل ۸۹
دوگانه سوز وضعیت موتور سالم ،گلگیر ها دارای رنگ غیر فابریک ،لاستیکها ۷۰درصد سالم
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۲۸

قیمت : ۳۴میلیون تومان
محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی شهرستان اراک
ساعت فروش: ۱۲
پلاک : ۵۶۵س۹۷ایران ۴۷

 

[۷/۶،‏  شهر تهران

یک دستگاه کامیون لبه دار بغل باز شو تیپ جک آراز 5

مدل: ۸۹
رنگ: سفید روغنی
اتاق و بدنه کاملا سالم / تجهیزات و تزئینات صندلی و تو دوزی در حد مدل

محل فروش: شعبه اول نیابت اجرای احکام مدنی دادگاه های عمومی تهران

قیمت فروش: ۲۴۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۲۳
ساعت فروش: ۱۰ صبح

 

[۷/۶،‏ ۲۱:۴۷] : شهر تهران

یک دستگاه پژو ۲۰۶
تیپ tu5

مدل: 93
رنگ: سفید روغنی
اتاق و بدنه کاملا سالم / تجهیزات و تزئینات صندلی و تو دوزی سالم

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی قضایی خانواده یک تهران

قیمت فروش: ۷۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۳۱
ساعت فروش: ۸ صبح
کلاسه : ۹۶۲۶۰۴

 

[۷/۶،‏ ۲۱:۵۰] : شهر تهران

یک دستگاه خودرو برلیانس
تیپ h330 at

مدل: 95
رنگ: سفید روغنی
گیربکس اتومات
اتاق و بدنه کاملا سالم

محل فروش: شعبه ۲۸۱ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

قیمت فروش: ۱۰۶ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۲۸
ساعت فروش: ۱۱ صبح
کلاسه ۹۸۰۲۵۹

 

[۷/۶،‏ ۲۱:۵۲] : شهر تهران

یک دستگاه خودروی سواری بنز
تیپ 250

مدل: 2014
رنگ: مشکی روغنی

محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی قضایی شهید بهشتی تهران

قیمت فروش: ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیارد تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۲۸
ساعت فروش: ۱۳ صبح
کلاسه ۹۹۰۰۲۲

 

______________

اصفهان

کامیون باری فلزی
سیستم آمیکو ظرفیت ۱۹ تن

مدل: ۹۳
کلاسه : ۹۸۰۹۹۸۶۸۳۳۳۰۰۶۲۹

محل فروش: شعبه اجرای احکام مدنی بخش بن رود اصفهان

قیمت فروش: ۸۱۲ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۲۳
ساعت فروش: ۹ صبح

 

: اردبیل

یک دستگاه خودرو باری کامیونت ون سیستم زامیاد ( نیسان )
رنگ : آبی

مدل: ۹۷
کلاسه : ۹۸۱۰۲۵

محل فروش: اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری پارس آباد اردبیل

قیمت فروش: ۹۳ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۴
ساعت فروش: ۱۰ صبح

 

: تبریز
خودرو سواری توسان
تودروزی و اتاق بدنه و شیشه ها کاملا سالم میباشد لاستیکها ۸۰ درصد سالم است دارای بیمه شخص ثالث و بدنه میباشد موتور و گیربکس کاملا سالم میباشد.

رنگ: سفید روغنی
کلاسه : ۹۹۰۰۲۶۴

محل فروش: شعبه ۳ اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز

قیمت فروش: ۵۵۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۸

ساعت فروش ۱۱ صبح

 

: گلستان
خودرو هیوندا سوناتا
پارکینگ : پارکینگ کرد کوی
مدل: 2007
رنگ: نوک مدادی
کلاسه : ۹۹۰۰۰۹۴

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کرد کوی گلستان

قیمت فروش: ۳۵۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۳۱
ساعت فروش: ۹ صبح

 

خوزستان
پژو ۴۰۵

مدل: ۹۱
رنگ: خاکستری متالیک
کلاسه : ۹۸۰۰۰۵۱۳

محل فروش: ثبت اسناد دشتستان بوشهر

قیمت فروش: ۵۴ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۵
ساعت فروش: ۹ صبح

 

تهران
سواری جک دنده اتوماتیک

مدل: ۹۳
رنگ: سفید روغنی
کلاسه : ۹۸۱۸۴۴

محل فروش: شعبه ۹ اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده یک تهران

قیمت فروش: ۱۱۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۲۱
ساعت فروش: ۸ صبح

 

ساوه
خودرو S5 هاچ بک
سیستم جک

مدل: ۹۶
رنگ: مشکی متالیک
کلاسه : ۹۸۰۸۷۹

محل فروش: شعبه ۲ اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ساوه

قیمت فروش: ۳۳۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۶
ساعت فروش: ۹ صبح

 

: فیروز اباد
پژو پارس elx

مدل: 90
رنگ: سفید روغنی
کلاسه : ۹۸۰۴۲۳

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان فیروز آباد

قیمت فروش: ۴۷ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۸
ساعت فروش: ۱۰ صبح

 

 

: قزوین
کامیونت باری آمیکو با اتاق فلزی
با ظرفیت ۴،۵ تن
مدل: ۸۶
رنگ: سفید روغنی
کلاسه : ۹۸۰۲۷۶

محل فروش: شعبه اجرای احکام مدنی بخش شهر ضیاء آباد قزوین

قیمت فروش: ۷۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۲۲
ساعت فروش: ۱۱ صبح

 

شهر رضا
یک دستگاه کامیون کشنده هوو

مدل: 2007
رنگ: سفید روغنی
کلاسه : ۹۹۰۰۱۸۳

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی عمومی و انقلاب شهرستان شهر رضا

قیمت فروش: ۴۶۳ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۲۸
ساعت فروش: ۹ صبح

 

: اراک
یک دستگاه کامیون آمیکو

مدل: ۹۳
رنگ: سفید روغنی

محل فروش: اجرای اسناد رسمی اراک -استان مرکزی

قیمت فروش: ۱۸۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۲۱
ساعت فروش: ۹ صبح

 

 

 

 

اگهی مزایده دادگاه                300x273اگهی مزایده دادگاه                300x273اگهی مزایده دادگاه                300x266اگهی مزایده دادگاه                300x255اگهی مزایده دادگاه                300x249اگهی مزایده دادگاه                300x278اگهی مزایده دادگاه                300x276اگهی مزایده دادگاه                300x258اگهی مزایده دادگاه                300x263اگهی مزایده دادگاه                300x266اگهی مزایده دادگاه                300x284اگهی مزایده دادگاه                300x270

اگهی مزایده دادگاه                300x263

اگهی مزایده دادگاه                300x272

_________

تهران
کیا اسپورتیج

مدل: ۲۰۱۶
رنگ: سفید روغنی
کلاسه :۹۷۰۲۸

محل فروش: اجرای احکام شعبه ۲۸۱دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر

قیمت فروش: ۵۸۶ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۵
ساعت فروش: ۱۱ صبح

 

شهر خمینی شهر
کامیون بنز

مدل: ۷۱
رنگ: نارنجی
کلاسه : ۹۸۴۰۶۷

محل فروش:اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر

قیمت فروش: ۱۵۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۰
ساعت فروش: ۹ صبح

 

: شیراز
یک دستگاه کامیون کشنده تریلر
سیستم ماک
تیپ ch-613

مدل: 1991
رنگ: قرمز روغنی
کلاسه : ۹۹۰۰۰۶۵
محل فروش: شعبه ۵ اجرای احکام حقوقی ویژه اداره کار شهرستان شیراز اجرای احکام حقوقی ۹ سابق

قیمت فروش: ۵۸۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۵
ساعت فروش: ۹ صبح

 

: شهر بندر عباس
خودرو سمند

مدل: ۹۳
رنگ: سفید روغنی
کلاسه: ۹۷۱۳۶۸۶

محل فروش: اجرای احکام مدنی دادگستری بندر عباس

قیمت فروش: ۶۷۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۹
ساعت فروش: ۱۲ صبح

 

: شهر کرج
سواری ون بنزینی

مدل: ۲۰۰۷
رنگ: نقره ای

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کرج

قیمت فروش: ۸۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۶
ساعت فروش: ۸ صبح

 

اصفهان
خودرو بنز تیپ ۲۴۰c

مدل: 2003
رنگ: سفید روغنی
کلاسه : ۹۹۰۰۱۹۸

محل فروش: شعبه ۹ اجرای احکام مدنی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان مجتمع اجرای احکام کیفری

قیمت فروش: ۱۷۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۱
ساعت فروش: ۱۰ صبح

 

 

_______________________________________

جزیزه کیش
تویوتا یاریس

مدل: ۲۰۰۶
رنگ: نقره ای
پلاک : —-
کارکرد :۳۴ هزار/ موتور و بدنه سالم
محل فروش: اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جزیره کیش
قیمت فروش: ۳۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۹
ساعت فروش: ۱۰ صبح

 

 

شهر بابل
تیبا تیپ ۲۳۱

مدل: ۹۳
رنگ: خاکستری متالیک
پلاک : ۷۲۳ص۶۹ایران۸۲
وضعیت اتاق و موتور کاملا سالم
لاستیکها ۷۰درصد سالم
محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بابل
قیمت فروش: ۴۳ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۴
ساعت فروش: ۱۰ صبح

 

شهر شیراز
پراید تیپ ۱۳۲

مدل: ۹۰
رنگ: خاکستری متالیک
پلاک : ۹۷۶و۳۳ایران ۶۳

محل فروش: شعبه ۳ اجرای احکام دادگاه خانواده شهرستان شراز اجرای احکام ۸ سابق
قیمت فروش: ۱۸ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۳
ساعت فروش: ۹ صبح

 

شهر اردبیل
پراید جی تی ایکس

مدل: ۸۴
رنگ: اطلسی متالیک
پلاک : ۶۷ ه ۳۱۸ایران ۹۱
وضعیت اتاق و موتور کاملا سالم اماده به کار
محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان اردبیل
قیمت فروش: ۱۸ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۵
ساعت فروش: ۱۰ صبح

 

: شهر تهران
دنا
مدل: ۹۶
رنگ: سفید روغنی
پلاک : ۲۷۲ د ۳۵ ایران ۱۰
در حد صفر میباشد
محل فروش: شعبه ۲ اجرای احکام مدنی دادگاهای عمومی حقوقی تهران
قیمت فروش: ۹۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۴
ساعت فروش: ۹ صبح

 

: شهر کرمانشاه
تیبا تیپ ۲۳۱

مدل: ۹۳
رنگ: سفید روغنی
پلاک : ۵۷۴ق۱۴ایران ۱۹

محل فروش: شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه

قیمت فروش: ۴۱ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۸
ساعت فروش: ۱۱ صبح

 

: شهر مشهد
پژو ۲۰۶

مدل: ۸۳
رنگ: سفید روغنی
پلاک : ۹۲ی۲۱۵ایران۳۳

محل فروش: شعبه ۹ اجرای احکام مدنی دادسرای عمومی حقوقی ناحیه ۱۰ مشهد

قیمت فروش: ۱۷ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۲۴
ساعت فروش: ۹ صبح

 

 

: شهر کرج
سواری سمند ال ایکس u7

مدل: ۹۸
رنگ: سفید روغنی
پلاک : —-
بدنه و موتور و تودوزی کاملا سالم تمیز گیربکس سالم / لاستیکها ۹۵ درصد سالم /ماشین در حد صفر میباشد

محل فروش: شعبه ۴ اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کرج

قیمت فروش: ۱۱۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۵
ساعت فروش: ۱۰ صبح

__________________________

: شهرستان استهبان قدیم

چند دستگاه خودرو پراید متعلق به کارخانه سیمان استهبان بفروش میرسد:

1) پراید تیپ ۱۳۱
پلاک : ۲۹و۷۸۵ایران ۷۳
رنگ سفید روغنی /مدل ۹۲ دو گانه سوز / قیمت ۳۷ میلیون تومان

2)پراید تیپ۱۳۱
پلاک : ۳۳و۱۳۶ایران ۷۳
رنگ سفید روغنی /مدل ۹۳ دو گانه
سوز / قیمت ۴۳میلیون تومان

3)پراید تیپ ۱۳۱
پلاک : ۳۳و۴۷۴ایران ۷۳
رنگ سفید روغنی / مدل ۹۲ دوگانه سوز /قیمت۳۸ میلیون تومان

تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۸
ساعت فروش:۱۱ صبح
محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان استهبان قدیم

 

__________________

لیست سیمکارت های مزایده تیر ماه

 

۰۹۱۲۲۱۴۵۰۰۰__ساعت ۹__مجتمع قضایی شهید محلاتی
۰۹۱۲۸۷۰۰۹۲۲__ساعت ۱۶__شورای اختلاف منطقه ۶ تهران
۰۹۱۲۱۹۴۳۱۷۹__ساعت ۱۷__شعبه ۱۸۴مجتمع قضایی شهید مطهری تهران
۰۹۱۳۱۸۱۱۵۹۹__ساعت ۹__شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهرکرد
۰۹۱۵۱۱۶۷۶۶۹__ساعت ۱۶__شورای حل اختلاف ۲۱ تهران
۰۹۱۱۱۴۲۵۱۸۹__ساعت ۱۰__شورای حل اختلاف ۱۳ تهران
۰۹۱۲۵۰۰۸۸۲۷__۰۹۱۲۷۳۳۸۵۹۰__
ساعت ۸__شعبه ۲۴۴ دادگاه خانواده یک تهران
۰۹۱۵۱۰۵۴۶۸۳__ساعت ۹__شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شاهرود

۰۹۱۲۱۰۶۶۹۲۹__ساعت ۹__شعبه ۴ مجتمع قضایی شهید صدر
۰۹۱۲۳۳۵۸۸۱۶__ساعت ۱۶__شورای حل اختلاف ۲۱ تهران
۰۹۱۱۱۱۱۵۸۵۸__ساعت ۱۰__شعبه اول دادگستری بابل
۰۹۱۲۴۷۸۱۳۹۷__ساعت ۱۰__شورای حل اختلاف مجتمع شماره ۳۲ واقع در ابتدای پیچ شمیران ابتدای کوچه بیرجند شورای حل اختلاف ویژه کمیته امداد

 

______________________________

شهر یزد

سواری تیبا ۲ هاچ بک

مدل ۹۴
رنگ مشکی روغنی
پلاک : ۲۶۶ط۹۴ایران ۵۴
محل فروش: اجرای احکام شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد
قیمت فروش: ۵۳میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۱
ساعت فروش: ۹صبح
کلاسه : ۹۸۲۰۹۶

 

: کرمانشاه

سواری سمند مدل ۹۸
رنگ بژ
پلاک : ۹۸ج۹۳۸ایران ۱۹
محل فروش: شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه
قیمت فروش: ۲۶میلیون تومان
تاریخ فروش : ۱۳۹۹/۴/۱۸
ساعت فروش ۹صبح
کلاسه ۹۸۰۴۵۵
موتور کاملا سالم بدنه دارای کمی خط و خش میباشد

 

: شهر کرج

سواری پژو پارس مدل ۹۲
رنگ سفید روغنی
پلاک : —
محل فروش: اجرای احکام شعبه اول احکام مدنی مجتمع قضایی خانواده دادگستری شهرستان کرج
قیمت فروش: ۷۸ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۷
ساعت فروش: ۱۰ صبح
کلاسه : ۹۷۰۷۲۰

 

: شهر تبریز

سواری لیفان
مدل: ۹۳
رنگ: نقره ای متالیک
پلاک : —-
محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز
قیمت فروش: ۵۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۷
ساعت فروش: ۹صبح
کلاسه : ۹۹۰۰۱۴۴

 

: شهر تهران

سواری اپتیما
مدل: ۲۰۱۰
رنگ: مشکی روغنی
پلاک : —-
محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی خانواده یک تهران
قیمت فروش: ۳۳ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۷
ساعت فروش: ۹صبح
کلاسه : ۹۸۴۸۵۶

 

: شهر خراسان رضوی

سواری پژو پارس
مدل: ۸۹
رنگ: سفید روغنی
پلاک : —-
محل فروش: اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی بخش سر ولایت شهرستان خراسان رضوی
قیمت فروش: ۶۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۷
ساعت فروش: ۹صبح
کلاسه : ۹۸۰۹۴۱

 

: شهر همدان

سواری زانتیا ۲۰۰۰
مدل: ۸۴
رنگ: نقره ای متالیک
پلاک : ۶۶۸ ط ۳۶ ایران ۱۸
محل فروش: شعبه ۳ اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان
قیمت فروش: ۶۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۹
ساعت فروش: ۹صبح
کلاسه : ۹۴۱۳۴۳

 

: شهر تالش

یک دستگاه کامیون کمپرسی متعلق به شرکت شن و ماسه مریان
سیستم ولوو _تیپ n10
ظرفیت : ۲۶ تن ۶ سیلندر سه محوره ۱۰ چرخ سوخت گازوئیل

مدل: ۶۹
رنگ: زرد
پلاک : —-
محل فروش: شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش
قیمت فروش: ۵۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۶
ساعت فروش: ۱۱ صبح
کلاسه : ۹۸۱۲۳۸

 

: شهر میناب

یک دستگاه خودرو کامیونت نیسان
مدل: —-
رنگ: سفید
پلاک : —-
محل فروش: اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مینه
قیمت فروش: ۲۰ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۰
ساعت فروش: ۱۰ صبح
کلاسه : —–

 

: شهر اردبیل

کامیون کشنده
سیستم ولوو_۶*۴

مدل: ۲۰۰۶
رنگ: آبی
پلاک : —-
محل فروش: اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیله سوار قدیم اردبیل
قیمت فروش: ۶۵ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۵/۲۵
ساعت فروش: ۱۱ صبح
کلاسه : ۹۸۰۳۲۲

 

__

پژو پارس مدل ۹۳ سفید رنگ
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۹
ساعت فروش : ۹ صبح
نشانی محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح
قیمت فروش : ۷۰ میلیون تومان
شماره کلاسه : ۹۸۳۸۸۸/۲

___________________

ا: شهرستان قروه

سایپا آریو مدل ۹۶ سفید روغنی
تاریخ فروش : ۱۳۹۹/۴/۸
ساعت فروش: ۹صبح
نشانی محل فروش: شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قروه
قیمت فروش: ۱۰۵میلیون تومان
شماره کلاسه : ۹۸۰۹۳۲

_________________________

شهرستان کاشان

پژو پارس مدل ۹۳ رنگ نقره ای آبی
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۴
ساعت فروش : ۱۰ صبح
نشانی محل فروش: اجرای احکام مدنی حقوقی دادگستری کاشان
قیمت فروش : ۵۸ میلیون تومان
شماره کلاسه : ____

___________________________

شهر اهواز

پراید سایپا مدل۹۰ سفید رنگ
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۵
ساعت فروش : ۱۰ صبح
نشانی محل فروش: اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف اهواز
قیمت فروش : ۲۵ میلیون تومان
شماره کلاسه : ۹۸۳۵۱۱

_______________________

: شهرستان سقز

پژو ۴۰۵ مدل۸۸ خاکستری متالیک
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۶
ساعت فروش : ۱۰ صبح
نشانی محل فروش: اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان سقز
قیمت فروش : ۵۵ میلیون تومان
شماره کلاسه : ۹۸۰۸۱۵
بدنه سالم کمی دارای خط وخشی میباشد

_____________________________

: ریو مدل ۸۶ رنگ سفید روغنی
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۷
ساعت فروش : ۹ صبح
نشانی محل فروش: شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر
قیمت فروش : ۳۵ میلیون تومان
شماره کلاسه : ۹۵۰۹۹۸۲۱۶۰۸۰۰۵۱۱

_________________________________

شهر همدان

سواری هاچ بک mvm
مدل۹۰ سفید رنگ
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۲۲
ساعت فروش : ۸ صبح
نشانی محل فروش: اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف همدان
قیمت فروش : ۷۴ میلیون تومان
شماره کلاسه : ۹۹۰۰۱۶۶
پلاک : ۱۸ایران ۹۹ص۶۷۸

______________________________________

شهر تبریز

وانت نیسان آبی رنگ مدل ۸۴
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۲
ساعت فروش : ۹ صبح
نشانی محل فروش: شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز
قیمت فروش : ۱۵ میلیون تومان
شماره کلاسه : ۹۸۱۹۴

_____________________
پژو پارس مدل ۸۸ خاکستری متالیک
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۷
ساعت فروش : ۱۰ صبح
نشانی محل فروش: شعبه ۲۶۶ اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی خانواده ۲ تهران
قیمت فروش : ۴۱ میلیون تومان
شماره کلاسه : ۹۸۰۰۱۴۹

_________________________
دو دستگاه کامیون بنز و دووسی یلو
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۴/۱۱
ساعت فروش : ۹ صبح
نشانی محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی
قیمت فروش : ۱۶۰ میلیون تومان
شماره کلاسه : ۹۸۴۱۶۴

 

____________________________________________

پژو پارس مدل ۸۸ رنگ خاکستری متالیک ،
تاریخ مزایده : ۱۳۹۹/۴/۷
قیمت فروش: ۴۱ میلیون تومان

محل فروش : اجرای احکام شعبه ۲۶۶دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده ۲ تهران
ساعت فروش : ۱۰ صبح

 

_____________________

تویوتا تویوتا کمری تاکسی زرد فرودگاه

مدل ۲۰۰۶ کارکرد ۳۱۸۴۰۰

زمان مزایده : ۱۳۹۹/۳/۳۱

مکان فروش: مجتمع قضایی شهید صدر شعبه ۵

ساعت مزایده: ۸صبح

قیمتفروش: ۱۶۲ میلیون تومان

برای دریافت اطلاعات بیشتر قسمت پرسش و پاسخ  زیر مراجعه نمایید

Padlawyer.org

 

__________________________________________________

((مشهد )) پراید سایپا تیپ ۱۳۱

رنگ مشکی روغنی

مدل ۹۶

زمان فروش: ۱۳۹۹/۴/۴

تاریخ فروش:۹ صبح

قیمت فروش: ۴۰ میلیون تومان

محل فروش: اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان  قدس

برای دریافت اطلاعات بیشتر قسمت پرسش و پاسخ  زیر مراجعه نمایید

Padlawyer.org

 

__________________________________________________

هیوندای توسان مدل ۲۰۱۴
رنگ مشکی متالیک کارکرد ۸۰ هزار
تاریخ فروش : ۱۳۹۹/۳/۲۴
قیمت فروش: ۴۳ میلیون تومان

محل فروش: شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر

ساعت فروش ۹صبح

برای دریافت اطلاعات بیشتر به قسمت  پرسش و پاسخ  مراجعه نمایید

________________________________________

سمند مدل ۹۰
قیمت فروش: ۳۹،۵۰۰،۰۰۰ تومان
لاستیکها ۴۰درصد سالم
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۳/۲۶

ساعت فروش ۱۳
برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه  پرسش و پاسخ مراجعه بفرمایید

پلاک ۹۶۱ص۲۲ایران ۱۱

پارکینگ گل و گیاه ستاری

محل فروش ؛ اجرای احکام مدنی دادسرای ناحیه ۵ تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________

سواری پراید تیپ GTXI
مدل ۸۸ رنگ کرم
لاستیکها و تو دوزی نو بوده
قیمت : ۱۶،۶۵۰،۰۰۰ تومان
تاریخ مزایده: ۱۳۹۹/۳/۲۴
برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه پرسش و پاسخ     مراجعه نمایید

پلاک ۷۴۷ط ۴۵ ایران ۹۹

ساعت فروش ۹صبح

محل فروش شعبه اول نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

 

___________________________________________________

((شهرستان نی ریز ))

پژو پارس سفید رنگ مدل ۸۸
قیمت مزایده : ۴۵ میلیون تومان
تاریخ مزایده : ۱۳۹۹/۳/۳۱

ساعت فروش: ۱۰ صبح

محل فروش شورای حل اختلاف نی ریز

برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه زیر قسمت پرسش و پاسخ  نمایید

پلاک ۷۶و ۲۹۵ ایران ۶۳

_______________________________

((شیراز ))

پراید سفیدرنگ مدل ۸۹
قیمت فروش: ۴۱ میلیون تومان
تاریخ فروش: ۱۳۹۹/۳/۲۶
ساعت فروش: ۱۰ صبح

پلاک : ۱۲۱ب ۹۳ ایران ۱۱

محل فروش : شعبه اول اجرای احکام خانواده شیراز
برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه زیر قسمت پرسش و پاسخ   مراجعه نمایید

______________________________________

 

(( قزوین )) کامیون فوتون یخچال دار تیپ ۶
رنگ سفید روغنی مدل ۸۹
وضعیت اتاق و موتور و تو دوزی سالم
لاستیکها ۶۰ درصد
قیمت فروش: ۱۸۰میلیون تومان
تاریخ مزایده : ۱۳۹۹/۳/۲۴
ساعت ۹ صبح

 

محل فروش: اجرای احکام شعبه اول دادگستری محمدیه قزوین

برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه زیر قسمت پرسش و پاسخ مراجعه نمایید

_____________________________________________

اگهی مزایده دادگاه 20 05 30 15 43 30 811 deco 225x300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره ۰۹۱۳۱۸۱۱۵۹۹___شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان شهرکرد___ساعت۱۰ صبح تاریح۱۳۹۹/۳/۲۴

شماره ۰۹۱۲۳۱۲۴۴۶۵____ شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان گنبد کاووس ___ساعت ۱۰صبح تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱

________________________________________

اگهی مزایده دادگاه 20 05 29 19 48 34 694 deco 225x300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره ۰۹۱۲۱۹۵۶۹۹۷___ساعت ۱۷ _شورای حل اختلاف ۲ تهران

۰۹۱۲۳۴۰۳۲۶۴___ساعت ۱۰__ شعبه ۲۶۲مجتمع قضایی خانواده ۲تهران

۰۹۱۲۸۱۸۳۰۰۱ و ۰۹۱۲۸۱۸۳۰۰۲ ___ ساعت ۱۶ __ شورای حل اختلاف ۴ تهران

شماره ۰۹۱۲۳۳۷۶۷۸۷___ساعت ۱۰__اجرای احکام مدنی کهریزک

شماره ۰۹۱۲۲۱۳۳۱۰۹___ساعت ۹__اجرای احکام شهرستان آبیک شماره اجرایی ۹۷۱۰۱۲

___________________________________________________

قایم شهر سواری چری آریزو مدل ۹۵رنگ مشکی متالیک لاستیکها ۵۰ درصد سالم گارانتی دارد قیمت ۱۹۰میلیون تومان تاریخ مزایده ۱۳۹۹/۳/۱۲ ساعت فروش ۸صبح محل مزایده: دادگستری قائم شهر

 

تهران کیا سراتو مونتاژ داخل مدل ۹۵ در حد نو پارکینگ کسری قیمت فروش ۳۴۰میلیون تومان تاریخ مزایده ۱۳۹۹/۳/۱۹ساعت فروش ۱۱صبح نشانی محل فروش مجتمع قضایی شهید مفتح

 

ل اردبیل کامیون کمپرسی ولوو رنگ زرد روغنی مدل ۱۹۸۲ قیمت ۴۵۰میلیون تومان تاریخ مزایده ۱۳۹۹/۳/۱۰ ساعت فروش ۱۰صبح نشانی محل فروش شورای حل اختلاف اردبیل شعبه ۲پلاک ۴۵۸ع۲۲ایران ۶۸

 

 

 

بابل اتومبیل ولکس مدل ۹۴سفید رنگ پلاک ۵۱۲م۲۲ایران۸۲

۴۰درصد لاستیکها سالم قیمت فروش ۵۰میلیون تومان تاریخ مزایده ۱۳۹۹/۳/۷ساعت فروش ۹صبح محل فروش دادگستری شهرستان بابل شعبه دوم

 

 

 

______________________________________

تهران ماکسیما نیسان

پلاک ۶۱۸س۹۵ایران ۲۲ سفید رنگ دارای بیمه شخص ثالث قیمت فروش ۲۱۱میلیون تومان تاریخ مزایده ۱۳۹۹/۳/۱۲ساعت فروش ۹صبح نشانی محل فروش مجتمع قضایی شهید صدر  مدل ۲۰۱۳

تویوتا کمری پلاک ۳۷۳و۱۶ایران ۷۷ دارای بیمه شخص ثالث قیمت فروش ۲۱۷میلیون تومان تاریخ مزایده ۱۳۹۹/۳/۱۲ ساعت فروش

محل فروش مجتمع قضایی شهید صدر

_______________________________

بهشهر پژو ۲۰۶ tu5

شعبه صادر کننده: شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان بهشهر
موضوع آگهی: موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده ) متن آگهی: بسمه تعالی آگهی مزایده برابر با دادنامه نیابت ۹۸
پیرو آن مفاد برگ اجرائیه صادره از شعبه شورای حل اختلاف شهرستان خمینی شهر موضوع پرونده اجرایی کلاسه — اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بهشهر محکوم علیه عباس با وکالت علی محکوم است جمعا به پرداخت مبلغ ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه لغایت یوم الأداء در حق محکوم له آقای عباس با وکالت علی و ایضاء من باب حق الأجرا (نیم عشر دولت و نظر به اینکه محکوم علیه موصوف با وصف ابلاغ مفاد برگ اجرائیه بوی در فرجه مقرر قانونی اقدامی را در جهت اجراء مفاد آن معمول نداشته فلذا اموال مشار الیه اموال معادل محکوم به و هزینه اجرائی به شرح ذیل تأمین و توقیف گردیده است مشخصات مال معرفی شده : اتومبیل سواری پژو ۲۰۶- sdtu۵به شماره پلاک ۸۲-۱۹۰۸۶۹ سریال : ایران ۸۲ – نوع پلاک سفید – مدل ۱۳۹۵رنگ سفید – تعداد سیلندر چهار – نوع سوخت بنزین – تعداد محور دو – تعداد چرخ چهار – شماره موتور ۲۸۳۰۲۲ – وضعیت موتور سالم – شماره شاسی ۷۸۳۹۹۹- پلاکت مشخصات و بدنه دارد وضعیت اتاق و بدنه : بدنه خط و خش جزئی دارد و گلگیر جلو چپ از حالت فابریک خارج و رنگدار است. وضعیت داخلی اتاق معمولی – تجهیزات داخل اتاق معمولی – وضعیت لاستیک ها 60٪ – وضعیت سیستم برقی سالم – وضعیت گیربکس سالم – وضعیت دیفرانسیل سالمنظریه نهایی : طی بازدید بعمل آمده ارکان سواری پژو ۲۰۶ مورد نظر با اسناد و مدارک مثبته مطابقت دارد و قابل نقل و انتقال میباشد. قیمت پایه براساس وضعیت خودرو بازدید شده در بازار روز مبلغ نهصد و پنجاه میلیون ریال یا ۹۵ میلیون تومان تعیین میگردد. نتیجتا اموال موصوف بمنظور حفظ و نگهداری آن تحویل حافظ گردیده و اموال موضوع توقیف برای روز شنبه مورخ۹۹/۳/۱۷ ساعت 9 صبح الی ۱۱ از طریق مزایده و در شعبه اجرا شورای حل اختلاف شهرستان بهشهر و بر اساس قیمت پایه بفروش میرسد طالبین میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر و در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموال موضوع مزایده را ملاحظه نمایند ضمنا مال موضوع آگهی متعلق به کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را در جلسه حضوری مزایده و بصورت کتبی قبول کرده باشد توجها باینکه دایره اجرای احکام میتواند پرداخت بهای مال مورد مزایده را عند الاقتضاء بوعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس بعنوان سپرده تسلیم نماید و نفع دولت ضبط و قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری بهشهر

________________________________

خرمشهر رنو لوگان

شعبه صادر کننده: شعبه ۱ اجرای احکام مدنی شهرستان خرمشهر

موضوع آگهی: موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده ) متن آگهی مزایده اموال منقول در راستای اجرای حکم شماره 436 صادره از شعبه دوم حقوقی خرمشهر له __ با وکالت ___ علیه محمدرضا که محکوم است به پرداخت مبلغ __در حق محکوم له و مبلغ __بابت نیم عشر دولتی در حق دولت ، که نظر به معرفی اموال از جانب محکوم له با مشخصات ذیل و ارزیابی اموال از طریق ارجاع به کارشناس و تعیین قیمت گردید و نظر به ابلاغ نظریه کارشناس وعدم اعتراض طرفین و اجرای تشریفات مقرر، در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۳ساعت ۱۲٫۰۰ | الى ۱۲ / ۳۰ در دفتر اجرای احکام مدنی خرمشهر به مزایده گذاشته میشود که مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به بالاترین مبلغ پیشنهادی به فروش می رسد. خریدار مکلف به پرداخت ده درصد( ۱۰%) از قیمت پیشنهادی فی المجلس والباقی ظرف مدت یک ماه می باشد که در صورت عدم پرداخت الباقی مبلغ مزایده در مهلت مقرر، مبلغ تودیعی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد. ضمنا هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار اموال است . خریداران می تواند جهت رویت اموال تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده با مراجعه به اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر اقدام نماید. . ((ضمنا کلیه شرکت کنندگان ضمن ثبت نام در سامانه ثنا و ارائه فرم ثبت نام میبایست ده در صد مبلغ اموال را طی چک تضمین شده به اجرا ارائه نماید ))
مشخصات اموال:
یک دستگاه خودرو سواری رنو لوگان ۹۰ به شماره انتظامی ۲۸ ایران ۶۲۵ل ۹۳ مدل ۹۱ شماره شاسی ، naplsralda۱۱۵4465وضعیت ظاهری سالم – زنگ المینیومی – شیشه عقب برقی . ضمنا خودرو مذکور تصادفی می باشد و کاملا زنگ آمیزی شده است . ارزش خودرو با توجه به مدل و استهلاک و قیمت روز بازار آزاد ، به مبلغ ۵۰۰میلیون ریال یا ۵۰ میلیون تومان تعیین و پایه مزایده می باشد. . فرحانی- مدیر اجرای احکام مدنی خرمشهر

 

در صورت سوال میتوانید به قسمت پرسش و پاسخ مراجعه بفرمایید

____________________________________________________

پژو تیپ ۲۰۶tus

شعبه صادر کننده: شعبه دوم نیابت اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی تهران

موضوع آگهی: موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده ) متن آگهی: آگهی مزایده اموال منقول در راستای اجرای مفاد نیابت قضایی
محکوم علیه آقای قاسم محکوم است به پرداخت مبلغ___ به عنوان محکوم به ومبلغ ____ بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای محمد و نیز پرداخت مبلغ بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که در این خصوص حسب تقاضای محکوم له اموال منقولی به شرح سواری هاچ بک سیستم پژو تیپ ۲۰۶ tu5 شماره انتظامی ۹۱ ایران ۱۰ مدل ۱۳۹۵ رنگ: سفید ظرفیت: جمعا ۵ نفر تعداد سیلندر: 4 نوع سوخت: بنزین تعداد محور: ۲ تعداد چرخ: شماره موتور :B۰۲۶۳۰۱۶۱۹۳شماره شاسی:  درب جلو حدوداا وسط اثر فرو رفتگی دارد لاستیک ها حدودا ۱۰٪ درصد بهره کاربری دارند قسمت عقب گلگیر عقب راست ولبه درب صندوق عقب گوشه پائین راست اثر تصادف دارد دسترسی به کلید خودرو نبود اتومبیل روشن نشد بازدید دستگاه انتقال نیرو مقدور نشد دسترسی به کلید خودرو نبود بازدید شماره شناسی و موتور وتطبیق کردن با اسناد ارائه شده به علت باز نشدن درب موتور مندور نشد علیهذا جهت پایه کارشناسی بشرط سلامتی فطعات فنی و اصالت ارکان خودرو تعیین و اعلام می گردد چنانچه مشخصات شاسی با اسناد ارائه شده مطابقت نکند این نظریه قابل تجدید نظر می باشد از محکوم علیه توسط این اجراء توقیف و بوسیله کارشناس رسمی دادگستری قیمت پایه آن جهت مزایده جمعا به مبلغ ششصد و هشتاد میلیون ریال شصت وهشت میلیون تومان ارزیابی و تعیین گردیده است. بنابراین مقرر گردید اموال فوق الذکر در روز یکشنبه مورخ/۳/۱۸ ۱۳۹۹ از ساعت ۱۰ الی ۱۰ : ۳۰ از طریق مزایده حضوری در محل نگهداری اموال به نشانی : تهران – میدان فردوسی خیابان انقلاب – بن بست شاهرود – پلاک 4 طبقه اول – دایره نیابت دادگاههای عمومی تهران به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس نقدا از خریدار اخذ و مابقی ثمن مزایده را خریدار می بایستی حداکثر ظرف مهلت یکماه از تاریخ برگزاری مزایده تودیع نموده و قبض آن را به این اجراء تسلیم نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهد شد. هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار می باشد. ٪۹۱ تقی زاده مدیر اجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

دوستان گرامی در صورت داشتن سوال می  توانید به قسمت پرسش و پاسخ مراجعه نمایید

 

_________________________________________________________________

_((شهر کرد ))

 

وانت تویوتا آبی رنگ لاستیکها ۵۰ درصد سالم

شماره پرونده:شعبه صادر کننده: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان

شهر کرد

موضوع آگهی: موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده ) متن آگهی: آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول (مرحله اول) به موجب نیابت شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری

۹۸۰ این اجرا محکوم علیهم سیاوش محکومند بعنوان مدیر ترکه و به میزان سهم الارث به پرداخت ۱۸۲ قطعه سکه تمام بهار آزادی در حق محکوم لها خانم …. حق الأجرای دولتی در راستای استیفای محکوم به، اموال قید شده در ذیل برگه متعلق به محکوم علیهم توقیف و توسط کارشناس رسمی توصیف و ارزیابی شد و مقرر است از طریق مزایده راس ساعت: ۱۱ روز یک شنبه مورخ: ۱۳۹۹/۳/۲۵در اجرای احکام مدنی دادگستری شهر کرد با حضور نماینده دادستان محترم بفروش برسد و هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و می بایست فی المجلس ۱۰ مورد مزایده را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و قبض بانکی أثرا به این شعبه تسلیم نماید و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده واریز نماید در غیر اینصورت وجوه واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. این آگهی برای یکبار در روزنامه الکترونیک منتشر و همچنین در معابر عمومی الصاق خواهد شد شرکت در مزایده برای عموم به استثنا محکوم علیه پرونده آزاد است ضمننا متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند در مدت پنج روز قبل از مزایده از طریق این اجراء نسبت به چگونگی نحوه برگزاری مزایده کسب اطلاع نمایند. لازم به ذکر است شرکت کنندگان جهت حضور در جلسه مزایده می بایست ۱۰٪ قیمت پایه را به صورت چک تضمین شده بانکی فی المجلس ارائه نماید) | مشخصات اموال توقیف شده :

الف – یک دستگاه خودرو وانت تویوتا مدل ۱۹۹۷ به شماره انتظامی ۷۱ایران ۱۹ب ۱۶۳، شماره موتور ۱۲۲۱۳۹۹۳۶۱ و شماره شاسی ۲۷۰۱۸۹، آبی رنگ، فاقد بیمه شخص ثالث – آج لاستیک ها در حد ۵۰ درصد – کف اتاق پوسیده و فاقد باتری میباشد فاقد خلافی که به مبلغ دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان برآورد میگردد

. ب- یک قطعه باغ مو قدیمی فاقد سند رسمی و در طبیعت به صورت مفروز استقرار دارد به مساحت ۱۳۰۰ متر مربع و تعداد ۱۷۰ بوته دارای آب کافی از یک دهنه چشمه به صورت سنتی که چندین سال مورد رسیدگی واقع نشده به همین دلیل بوته های مو نیاز به وارسی زیادی دارند در دامنه های شمالی ارتفاعات جهانبین در محدوده قریه سیرک و به فاصله سه کیلومتری روستای مزبور به مبلغ دویست میلیون ریال برآورد گردید

. ج- یک قطعه ملک واقع در طاقانک، خیابان کشاورز، خیابان 14 متری پشت امامزاده دو معصوم که ملک مورد نظر فاقد پرونده تفکیکی میباشد و به صورت یک پلاک و داخل هیچ گونه طرحی نمیباشد ملک مورد نظر مستحداث شامل ساختمان های خشتی و گلی قدمی با قدمت حدود ۳۵ سال که فاقد ارزش ریالی میباشد عرصه ملک به مساحت

۸۷۹ / ۳۰ متر مربع که ارزش هر متر مربع به مبلغ ۳

/ ۹۰۰ / ۰۰۰ ریال و ارزش کل ملک به مبلغ

۳ / ۶۱۷ / ۵۷۰ /

۰۰۰ ریال برآورد میگردد. مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهر کرد نصیری اردلی

 

______________________________________________________

اصفهان سمند سفید رنگ

: شعبه یازدهم اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان

أمجتمع قضائی شماره ۲)

موضوع آگهی: موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده ) متن آگهی: آگهی مزایده اموال منقول اجرای احکام حقوقی شعبه ۱۱ اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۸ساعت ۱۱ / ۳۰ صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیر زمین اتاق ۱۸ جهت فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی دادگستری  به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید . طالبین خرید میتوانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی پارکینگ فجر اصفهان نزد حافظ اموال مراجعه و از اموال بازدید و و در روز مزایده با همراه داشتن ۱۰ درصد بها با واریز به حساب سپرده دادگستری اصفهان در جلسه مزایده شرکت نمایند . ضمنا شرکت کنندگان در روز مزایده قبض واریزی ۱۰ درصد قیمت پایه را به حساب : ۱۱۰۱۰۰۰۰۰۹۱۰۱۲۹۰۷۹۷۰۵۹۳

IRبه شناسه : ۹۹۳۱۰۸۱۰۰۱۰۰۰۱۹۰۹۹۸۹۸۳۹۹۰۰۲۹۹ به مبلغ :۶۷،۵۰۰،۰۰۰ میلیون تومان به حساب سپرده دادگستری را به همراه داشته باشند پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت و هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت والا ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

لیست اموال مورد مزایده – ۱ یک دستگاه سمند به شماره انتظامی ۲۲ط ۸۸۲ ایران ۱۳ رنگ سفید مدل ۱۳۹۳ با توجه به وضعیت موجود و شرایط بازار و قیمت روز به مبلغ

۶۷،۵۰۰،۰۰۰میلیون تومان  ارزیابی و بر اورد میگردد.

 

______________________________________________________________

اذر شهر سواری جک s5

 

شعبه صادر کننده: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آذرشهر

موضوع آگهی: قانون اجرای احکام مدنی (مزایده ) به موجب نیابتنیابت واصله از شعبه اجرای احکام مدنی بخش ممقان و پرونده کلاسه اجراییکلاسه اجرایی شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آذرشهر موضوع دعوی محکوم له—- علیه —–دایر بر محکومیت مالی بصورت تضامنی، این دادگاه نیز حسب در خواست محکوم له ، نسبت به توقیف اتومبیل سواری جک S5 سفید رنگ بشماره انتظامی ۹۲ م ۱۷ – ایران ۲۷ مدل ۱۳۹۵ بشماره بدنه ۱۲۳۳۸۹ و شماره موتور اقدام نموده است که پس ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری مبلغ( یکصد و هفتاد و پنج میلیون تومان) به عنوان قیمت پایه کارشناسی تعیین شده است و به شرح ذیل نسبت به برگزاری مراسم مزایده اقدام نموده است. مورد مزایده عبارت است از:

اتومبیل سواری جک S5 سفید رنگ بشماره انتظامی ۹۲۶ م ۱۷ – ایران ۲۷ مدل ۱۳۹۵ بشماره بدنه ۱۲۳۳۸۹ و شماره موتور ۵۲۹۲

G۰۰ اقدام نموده است که پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستریکارشناس رسمی دادگستری مبلغ ۱ / ۷۰۰ / ۰۰۰۰۰۰ ریال ( یکصد و هفتاد و پنج میلیون تومان) به عنوان قیمت پایه کارشناسی تعیین شده است وقت مزایده به روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹

/ ۰۳ / ۲۵ ساعت ۰۹ / ۰۰ صبح تعیین گردیده که مزایده در موعد مقرر و با حضور نماینده محترم دادستان در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آذرشهر تشکیل و مورد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی واگذار خواهد شد که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنا به استناد ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی ده درصد از کل مبلغ مورد مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده بایستی به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره ۲۱۷۱۲۹۰۵۸۹۰۰۱ با شناسه واریز ۱۲۳۶۵۶۷۸۹۰۰۰۰۰۹۹ نزد بانک ملی شعبه آذرشهر واریز گردد و در صورت انصراف ده درصد مذکور به نفع دولت ضبط خواهد شد. علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی واحد اجرای احکام مدنی از ملک مذکور بازدید نمایند. مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آذر شهر

 

________________________________________________________________

_

اطلاعات ۲۰۶

شعبه صادر کننده: شعبه اول اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده یک تهران

قدیم

موضوع آگهی: موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنیاجرای احکام مدنی (مزایده ) متن آگهی: بسمه تعالی آگهی مزایده خودرو : به موجب دادنامه ۹۹ صادره از شعبه ۲۵۷ خانواده یک تهران ، پرونده اجرایی ث ج محکوم علیه آقای ___ فرزند یداله محکوم است به پرداخت تعداد ۳۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه محکوم لها ____ فرزند حسن وهزینه دادرسیوهزینه دادرسی در حق محکوم لها که حسب تقاضای محکوم لها در راستای وصول محکوم به از خودرو محکوم علیه به شماره انتظامی ایران 66- ۳۷۵ د ۹۵ واقع در پارکینگ پیروز.مشخصات خودرو : پژو ۲۰۶ هاچ بک ، مدل ۱۳۸۹ ، به شماره پلاک ایران 66- ۳۷۵ د ۹۵ ، به شماره موتور ۱4۱۸۹۰۱۹۹۰۶ و شماره شاسی ، in۲۱۰۱۲۱۹۷هر دو درب چپ شامل درب عقب چپ و درب راننده بازسازی شده ، قسمت های گلگیر جلو راست ، درب جلو راست و گلگیر عقب راست بازسازی شده ، کاپوت بازسازی شده ، لاستیکها % ۵۰ ، اتومبیل فاقد باتری ، ارزش خودرو ۳۲ میلیون تومان  کارشناسی گردیده است مقرر است اموال موصوف از طریق مزایده در تاریخ ۱۳۹۹

/ ۰۳ / ۲۵ راس ساعت ۸ الی ۸ / ۳۰ با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک تهرانمجتمع قضایی خانواده یک تهران، مستقر در طبقه هم کف به فروش میرسد . لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد .و ۱۰ درصد بهای پیش نهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقیمانده ثمن مزایده اقدام نماید . واصل فیش واریزی را به دفتر شعبه جهت ضم در پرونده تحویل نماید. در غیر این صورت ۱۰ درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند 5 روز قبل از مزایده با این شعبه مراجعه نمایند تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد. و هزینه نقل و انتقال طبق مقررات بایستی پرداخت گردد.٪ دادورز شعبه اول اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی خانواده یک تهران

 

________________________________________________________________

تهران

رنو مگان مدل ۲۰۰۶

پلاک ۴۸۷ی۴۳ایران ۴۴

رنگ کرم بژ متالیک لاستیکها ۷۰٪ سالم

قیمت فروش: ۱۱۱ میلیون تومان

تاریخ مزایده : ۱۳۹۹/۳/۱۲

ساعت فروش: ۹صبح

محل مزایده: شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری شعبه ۱۸۶ اگهی مزایده دادگاه IMG 20200517 122214 401 300x169

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________

((رباط کریم ))

 

پژو ۲۰۶ مدل ۹۱

پلاک : ۴۶۲ ل ۱۱ ایران ۹۹

لاستیکها ۷۰ درصد سالم

تو دوزی فابریک

قیمت : ۹۸میلیون تومان

تاریخ مزایده : ۱۳۹۹/۳/۱۹

ساعت فروش: ۱۲

محل فروش: دادگستری شهرستان رباط کریم

 

 

اگهی مزایده دادگاه IMG 20200517 120954 055 300x193

 

 

 

 

 

اگهی مزایده دادگاه IMG 20200516 220808 183 240x300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره ۰۹۱۲۴۷۰۱۵۹۲___شورای حل اختلاف ۴تهران ساعت ۱۶

شماره ۰۹۱۲۲۴۴۳۰۳۴___مجتمع قصایی صدر ساعت ۱۰ صبح

شمارا ۰۹۱۲۴۵۴۰۷۴۷_____مجتمع قصایی صدر ساعت ۱۰ صبح

شماره ۰۹۱۲۱۳۴۴۰۶۴______مجتمع قضایی مدنی ساعت ۱۲

شماره ۰۹۱۲۱۹۹۰۸۳۷___نیابت قضایی احکام مدنی دادگستری تهران ساعت ۱۰

شماره ۰۹۱۲۲۷۰۸۱۴۹___دادگاه خانواده شعبه ۲۸۱ مجتمع قضایی شهید باهنر ساعت ۱۱

شماره۰۹۱۲۲۹۹۳۸۹۹___مجتمع  قضایی  عدالت شعبه ۱۱۱ ساعت ۱۰