09 اکتبر 2018

1- مهرالمسمی

مهری را که زن و شوهر ضمن عقد نکاح یا پس از آن به تراضی معین می کنند و یا تعیین آن را به عهده شخص ثالثی می گذراند در اصطلاح مهرالمسمی نامیده می شود این مهر از جهت سقف محدودیتی ندارد و زوجین می توانند به هر اندازه که تمایل داشته باشند نسبت به آن توافق کنند و پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت آن خواهد بود ولی از جهت حداقل تا آنجا که چیزی صدق مال بر آن شود و قابل  تملک باشد می تواند مهریه قرار گیرد.

این مهر ممکن است عین معین باشد، مانند خانه زمین اومبیل و یا ممکن است منفعت باشد مانند منافع ملک و سز قفلی یا مورد اجاره بوده و یا ممکن است کار دارای ارزش اقتصادی مانند تعلیم موسیقی آموزش زبان و از قبیل.

همچنین ممکن است مهر هیچ یک از آنها نبوده،ببلکه حق باشد.

این حق اعم است از حق دینی (طلبی که شوهر از شخص ثالث دارد)و حق عینی (حق انتفاع و ارتفاق) علاوه بر این،مهرالمسمی باید مالیات (ارزش اقتصادی)داشتهباشد و قابل تملک توسط زن باشد.

همچنین باید دارای منفعت عقلانی و مشروع بوده و علاوه بر لزوم معلوم و معین بودن آن، مرد(زوج) نیز قدرت بر تسلیم آن به زن را نیز داشته باشد.

2-مهرالسنه(مهر محمدی)

مهری است که حضرت محمد(ص) برای حضرت فاطمه(س) تعیین کردند و آن عبارت از 262 نثقال و نیم پول نقره مسکوک بوده است.

3-مهرالمثل

ممکن است در عقد نکاح مهر تعیین نشود.

در چنین صورتی زوجین می توانند پس از وقوع عقد با توافق یکدیگر نسبت به تعیین مهر توافق کنند.

حتما مطالعه شود
اجاره ملک مسکونی برای فعالیت تجاری

مهرالمثل به مهر زنی(زنی) اطلاق می شود که قبل از تراضی به انتخاب و تعیین مهر نزدیکی فی مابین وی و همسرش واقع شده است.

مهرالمثل با در نظر گرفتن وضع خانوادگی و حال اقران و نزدیکان زوجه تعیین می گردد (ماده 1091 ق.م) .

معمولا چنانچه مهر موکول به تراضی بعد از عقد شود مهرالمثل جایگزین مهر المسمی می شود.

علاوه بر این زن در موارد زیر زبق قانون مدنی مستحق مهرالمثل است.

الف)اگر ضمن عقد سخن از مهر گفته نشود یا عدم استحقاق زن در گرفتن مهر شرط شده باشد پس از وقوع نزدیکی زن استحقاق مهرالمثل دارد(ماده 1087 ق.م).

در چنین صورتی (شرط عدم استحقاق زن نسبت به مهر در عقد نکاح) شرط نافذ نیست ولی عقد صحیح است.

ب)هرگاه توافق طرفین درباره مهرالمسمی به جهتی باطل باشد چنانچه مال نعیین شده مجهول باشد یا مالیات نداشته باشد

چنانچه مال تعیین شده مجهول باشد یا مالیات نداشته باشد در این صورت زنمستحق مهرالمثل خواهد بود(ماده 1100 ق.م)

ج9در صورت جهل زن به فساد نکاح وقوع نزدیکی زن طبق ماده 1099 قانون مدنی مستحق مهرالمثل خواهد بود .

از مفهوم مخالف ماده فوق استفاده می شود که زن در صورت علم به فساد نکاح، حقی بر مهر المثل ندارد زیرا در چنین حالتی زن زانیه محسوب و نزدیکی در چنین شرایطی حقی برای زن ایجاد نمی کند.

4-مهرالمتعه

هرگاه در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر ،زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است.

برای تعیین مهرالمتعه بر خلاف مهر المثل، حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می گردد(مواد 1094-1093ق.م).

حتما مطالعه شود
شرایط تحقق جرم انفاق

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691