10 آگوست 2018

حمایت از داده های مشتری

در قرار دادهای استاندارد تجارت الکترونیکی اعم از اینکه برای میزبانی یا سایر جنبه هایی تجارت الکترونیکی باشند کوشش میشود توجه خاصی به داده های مشتری معطوف شود.

طرفی که مشتری دارد اصولا کوشش میکند حق خود را نسیت به میزبان یا طرف دیگر ابراز و روشن کند و محدودیت هایی برای انتقال داده ها به اشخاص ثالث قایل شود این حقوق یا محدودیت ها معمولا با رعایت اصول و مقررات حمایت داده در نظر گرفته میشوند.

ثبت و ضبط های دستی و سنتی

در قوانین برخی کشورها مانند سوئد و انگلیس فایل های دستی و سنتی نیز مشمول قانون حماین داده ها هستند مشروط بر ان که این فایل ها جزیی از سیستم بایگانی منظم باشند که در ان اطلاعات معین مربوط به فرد خاص ، به سهولت در دسترس قرار میگیرد.

پایگاه  داده

پایگاه داده عبارت از مجموعه عظیمی از اطلاعات ذخیره شده در رایانه است که قابل پردازش اند و در هنگام ضرورت میتوان با استفاده از آن بایت های خاصی از اطلاعات را باز تولید نمود.

امروزه مجموعه وسیعی از خدمات پایگاه های داده به صورت بر خط (آن لاین ) ارایه میشود.

اما داده ها در وسیله یا سیستم رایانه ای مرکزی نگهداری میشوند و با به کارگیری نوعی ارتباط مخابراتی در دسترس قرار میگیرند.

برای نمونه پایگاه معروف لکسیس در ایالت اوهایو (امریکا) مستقر است.

مطابق برخی قوانین پایگاه داده شامل پایگاه داده  غیر رایانه ای بر خط ، CD-ROM و CD-I ( غیر از دیسک موسیقی) می شود.

پایگاه های داده بخش مهمی از اقتصاد فناوری اطلاعات را تشکیل می دهند.

حتما مطالعه شود
تعریف مالکین

محتوای پایگاه ها میتواند مشمول حقوق پدید اورنده باشد.

ماده 1 قانون حمایت از پدید اورندگان نرم افزار های رایانه ای مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی نحوه تدوین و ارایه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای را مشمول حقوق حمایت از پدید اورندگان دانسته است.

پردازنده داده ها

پردازنده داده ها در رابطه با داده های شخصی تعریف میشود و او شخصی ( غیر از کارمند کنترل کننده داده ها) است که داده ها را به نمایندگی از کنترل کننده داده ها پردازش میکند.

بند ب ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران اصل ساز ، منشا اصلی داده پیام  است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال میشود.

اما شامل شخصی که در خصوص داده پیام به عنوان واسطه عمل میکند نخواهد شد.

داده های شخصی و کنترل کننده داده ها

ماده یک قانون حمایت داده های انگلیس مصوب 1998 داده ها را اطلاعاتی میداند که:

  • با دستگاه خودکاری پردازش میشود که دستورهایی به آن منظور به او داده شده است.
  • با این قصد ثبت و ضبط شده اند که با چنین دستگاهی پردازش شوند.
  • به عنوان بخشی از سیستم بایگانی مربوط ثبت و ضبط شده اند یا هدف از ثبت و ضبط انها ، تشکیل بخشی از سیستم بایگانی مربوط باشد.

کل اطلاعات منتقل شده به شبکه جهانی یا اطلاعات منتقل شده از طریق پست الکترونیکی داده محسوب میشوند.

در صورتی که داده ها مربوط به فردی (اعم از اتباع داخلی یا خارجی) باشند و بتوان به کمک داده ها او را شناخت قانون حمایت داده ها در مورد او اعمال خواهد شد.

حتما مطالعه شود
اصول حاکم بر حریم خصوصی اطلاعات - جمع آوری

بنابراین داده های مربوط به شرکت ها مشمول این حکم نیستند.