12 مارس 2020

قرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه های مجازی

 

صرف قرار دادن تصویربدون حجاب در شبکه اجتماعی از جمله  فیس بوک به معنای انتشار تصاویر مبتذل نیست. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۱۰۸ تاریخ: ۱۳۹۲

 

رای شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران

به موجب کیفرخواست شماره ۸۰۰۰۴۶۱- ۱۳۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران :نظر به مفهوم ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه ای و ۶۴۰ ان مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و معنای انتشار، صرف قرار دادن تصویر در صفحه فیس بوک جهت معرفی خود اگرچه نفس عمل مورد تقبیح است؛ اما فاقد وصف انتشار است و لذا به جهت عدم احراز عنصر مادی به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده از بزه مذکور صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

حتما مطالعه شود
ویزای start-up